Du er her: Hjem / Personvernerklæring

Innhold

  Personvernerklæring

  Denne personvernerklæringen handler om hvordan Ringerike kommune samler inn og bruker informasjon om brukere av kommunens nettsted og digitale publikumstjenester.

  Ansvar

  Behandlingsansvarlig: Rådmannen er på vegne av Ringerike kommune øverste behandlingsansvarlig for kommunens behandling av personopplysninger.  

  Databehandler: Ringerike kommune og systemleverandører

  Ringerike kommune er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres via nettstedet www.ringerike.kommune.no, og tilhørende digitale publikumstjenester.

  Databehandleravtaler mellom Ringerike kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

  Innsamling av webstatistikk

  Ringerike kommune benytter analyseverktøyene Google Analytics og Siteimprove for å samle inn opplysninger om besøkende på ringerike.kommune.no. Formålet er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre kvaliteten på nettstedet og i de digitale tjenestene våre.

  Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er:

  • hvor mange som besøker ulike sider
  • hvor lenge besøket varer
  • hvilke nettsteder brukerne kommer fra
  • hvilke nettlesere som benyttes

  Opplysningene anonymiseres, slik at vi ikke kan spore opplysningene tilbake til en enkelt bruker. Teknikkene som benyttes er IP-anonymisering i Google Analytics (fjerner de tre siste sifrene i IP-adressen) og IP-maskering i Siteimprove (fjerner hele IP-adressen).

  Informasjonskapsler (cookies)

  Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.ringerike.kommune.no. Ringerike kommune bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over webstatistikk-formål, se over). Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

  Sikkert nettsted

  Ringerike kommune benytter HTTPS for å sikre våre nettløsninger mot hacking. HTTPS gjør at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettleseren i din datamaskin/mobile enhet og serveren som driver nettstedet.

  E-post til Ringerike kommune

  Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte. E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak som tar stilling til om den skal journalføres eller ikke. Dersom den skal det, overføres den til vårt arkivsystem. Dersom den ikke skal journalføres, sendes den videre til vår veiledningstjeneste slik at de kan ta kontakt med deg.

  Vi gjør deg oppmerksom på følgende:

  Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

  Opplysninger kommunen har samlet inn om deg

  Du kan på anmodning få se alle opplysningene Ringerike kommune har registrert om deg. Dersom opplysningene ikke er korrekte eller relevante, kan du be om at de slettes.

  Personopplysninger som lagres

  Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og leverandører;

  • Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse
  • Opplysninger som er nødvendige for å identifisere deg, som fødselsnummer, d-nummer, kjønn, statsborgerskap
  • Opplysninger om din relasjon til andre, eksempelvis navn på ektefelle, samboer, barn, sivilstatus
  • Helseopplysninger som diagnose, medisiner
  • Opplysninger knyttet til de tjenester du som innbygger benytter, eksempelvis barnehage, skole, byggesak, renovasjon m.m.

  Datatilsynets hjemmeside beskriver mer om hva som regnes som personopplysninger.

  Formål med behandlingen

  Vi samler inn og behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre lovpålagte oppgaver og andre tjenester, samt for å kunne behandle henvendelser vi får fra deg.

  «Å behandle opplysninger» betyr blant annet å samle inn opplysninger, registrere opplysninger og sette sammen opplysninger, lagre opplysninger og utlevere opplysninger.

  Dersom Ringerike kommune skal behandle personopplysninger om deg som ikke er nødvendig for å utføre en lovpålagt oppgave, skal du få informasjon om at det er frivillig å gi fra deg opplysningene og hva som er formålet med behandlingen av opplysningene.

  Grunnlaget for behandlingen

  Ringerike kommune leverer kommunale tjenester og ytelser til deg som innbygger, og da er det nødvendig å behandle personopplysninger. Det er også nødvendig at Ringerike kommune behandler personopplysninger om kommunens ansatte, samt i relasjon til foreninger, virksomheter og andre samarbeidspartnere.

  Av sentrale og aktuelle lover som kommunen forholder seg til er blant annet:

  • Den europeiske personvernforordningen (GDPR)
  • Ny personopplysningslov
  • Offentleglova med forskrifter
  • Forvaltningsloven
  • Arkivloven
  • Opplæringsloven
  • Helseregisterloven
  • Kommuneloven
  • Arbeidsmiljøloven
  • Barnevernloven
  • Sosialtjenesteloven
  • Helse- og omsorgstjenesteloven
  • Helsepersonelloven
  • Folketrygdloven
  • Nav-loven
  • Regnskapsloven
  • E-kom loven

  I enkelte tilfeller behandler kommunen personopplysninger om deg basert på ditt samtykke. Da vil du bli informert om hva behandlingen går ut på og aktivt bli bedt om samtykke til behandling av dine personopplysninger. Samtykke kan trekkes tilbake når du måtte ønske.

  Innhenting av personopplysninger

  Hvis du søker en tjeneste fra kommunen vil kommunen innhente nødvendig informasjon fra deg direkte.
  Når kommunen utfører lovpålagte oppgaver, kan vi om nødvendig innhente opplysninger om deg fra andre offentlige myndigheter eller offentlige registre, som f.eks. folkeregisteret, NAV, skatteetaten UDI, Brønnøysundregistrene, Fylkesmannen m.m.
  Du har rett til å vite hvor vi henter opplysningene om deg. Den enkelte enhet skal opplyse deg om dette i forbindelse med at du eksempelvis søker kommunen om en tjeneste eller ytelse.

  Utlevering av opplysninger til tredjeparter

  Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
  I noen tilfeller vil dine personopplysninger bli overført til mottakere utenfor kommunen, f.eks. NAV, sykehus, Utdanningsdirektoratet el.
  Forvaltningsloven eller offentleglova kan i noen tilfeller gjøre at andre gjøres kjent med kommunens saksdokumenter. Kommunen håndterer imidlertid en del dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Slike dokumenter blir unntatt offentligheten.
  Dersom kommunen benytter eksterne leverandører av fagsystem, har kommunen en databehandleravtale med leverandøren for å regulere sikkerheten rundt behandlingen og sikre at personvernet blir ivaretatt i henhold til lov og forskrift.

  Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger

  Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for. Hvis du f.eks. trekker ditt samtykke skal opplysningene om deg slettes.
  Noen opplysninger er det en lovpålagt plikt til å oppbevare. Opplysninger vi etter lovpålegg er forpliktet til å bevare vil lagres i henhold til lovens krav, f.eks. i henhold til arkivloven.

  Rettigheter for den registrerte

  Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
  Innsyn
  De som er registrert i våre systemer skal alltid få vite hvilke opplysninger som behandles, hva opplysningene brukes til og hvor lenge opplysningene skal lagres. Du kan henvende deg til kommunen og be om innsyn i dine personopplysninger. Vi skal svare så raskt som mulig og senest innen 30 dager.
  Ved spørsmål om innsyn kan en ta kontakt med Servicetorget i kommunen. Vi kommer til å be deg om å bekrefte din identitet og du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon.
  Retting
  Dersom det er registrert feilaktige opplysninger om deg kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen skal på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger.

  Sperring/sletting

  Ringerike kommune sletter eller sperrer opplysninger som ikek lenger er nødvendige for det formålet vi samlet de inn. Dersom du mener kommunen har informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, som f.eks. arkivloven.
  Innsigelser
  Du kan protestere/klage på at Ringerike kommune behandler opplysninger om deg.

  Dataportabilitet

  I noen tilfeller rett til å få opplysninger du selv har gitt til kommunen i et digitalt format og også rett til å få opplysningene overført til en annen virksomhet dersom du ønsker det. Retten til dataportabilitet gjelder kun opplysninger som du selv har gitt til kommunen.
  Klage til datatilsynet
  Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

  Nærmere informasjon finner du på

  Datatilsynets hjemmeside

  Informasjonssikkerhet

  Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og digital adgangs- og tilgangskontroll. Vi utfører regelmessig og målrettet gjennomgang av sikkerheten. Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig formål får tilgang til dine opplysninger og vi kontrollerer de ansattes behandling av personopplysninger i datasystemene.


  Våre sikkerhetsløsninger skal sikre at ikke uvedkommende får tilgang til dine opplysninger, at kommunen har opplysningene tilgjengelig når det er behov for dem og at opplysningene ikke endres eller manipuleres etter at de er registrert.

  Kontaktinformasjon

  Ringerike kommune har i flere år hatt et personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. Personvernombudet jobber for at personvernet ivaretas på en god måte.

  Personvernombudet:

  Arne Ihle Skuterud kan kontaktes på e-post eller mobil 909 99 833

  Brev kan sendes til:

  Personvernombudet i Ringerike kommune
  Arne Ihle Skuterud
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss

  Siste endret: 11.03.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?