Du er her: Hjem / Skatt for bedrifter

Innhold

  Skatt for bedrifter

  Skatt for bedrifter / upersonlige skattepliktige

  Restskatt

  Når Skatteetaten har behandlet skattemeldingen, får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om virksomheten får igjen penger på skatten, eller må betale restskatt. Restskatt betales til Skatteoppkreveren. For upersonlige skattepliktige er det kun ett forfall. Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at virksomheten mottok skatteoppgjøret.

  Forskuddsskatt

  Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten beregnes på grunnlag av fastsettingsopplysninger fra tidligere år. 

  Virksomheten mottar en forskuddsskatteseddel i januar som viser hvor mye dere skal betale. Beregnes skatten til under kr 2000, skrives det ikke ut forskuddsskatt.

  Betalingsgiro sendes til adressen virksomheten er registrert med i Enhetsregisteret. Forskuddsskatten betales i to terminer. Hovedregelen er at beløpet i hver termin er lik halvparten av den sist utliknede skatten.

  De to terminene har samme forfallsdato hvert år: 15. februar og  15. april(unntak for 2020 se nedenfor).

  For 2020 har regjeringen kommet med forslag til endring som nå er vedtatt: Fristen for innbetaling av 2. termin for forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten.

  Selv om du ikke har mottatt betalingsgiro, skal du likevel betale forskuddskatten. 

  Hvis du betaler for sent

  Hvis virksomheten betaler for sent, må hele forskuddsskatten betales på en gang. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer.

  Hvis virksomheten ikke betaler kan Skatteoppkreveren forsøke å få dekket kravet ved tvang.

  Virkemidlene er:

  • motregning ( skattepenger du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder)
  • utleggsforretning  (pant i eiendeler)
  • tvangssalg     
  • konkursbegjæring     

   

  Gebyr og/eller betalingsanmerkning må påregnes ved iverksettelse av disse tiltakene.

  Hvis du ikke har betalt restskatten din på 3 år, kan du få reduksjon i pensjonspoeng.

  Endre forskuddsskatt

  Hvis fradragene eller inntekten er endret eller forskuddsskatten er feil, kan du søke Skatteetaten om endring.

  Hvis du ikke kan betale forskuddsskatt

  Forskuddsskatten skal betales ved forfall. Dette gjelder selv om du har søkt om å få endret skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger, innvilges bare unntaksvis.

  Les mer om søknad om betalingsutsettelse her

  Utleggsforretning

  Har du ikke betalt det du skylder av skatt og avgifter innen betalingsfristen, kan Skatteoppkreveren undersøke om du har eiendeler vi kan vurdere å selge for å dekke kravet. Da vil vi avholde en utleggsforretning. Det betyr at vi undersøker hva du eier og tar pant i eiendelene dine.

  Tilleggsforskudd

  Blir skatten større enn beløpet du har betalt i forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd før 31. mai. På denne måten kan du unngå rentetillegg på restskatten.

  Skatteoppgjøret

  Ta kontakt med skatteoppkreveren om du har spørsmål som gjelder inn og utbetalinger(fra delen om avregning i skatteoppgjøret). Dette gjelder spørsmål om:

  • forskuddstrekk
  • forskuddsskatt
  • tilleggsforskudd
  • renteberegning
  • tidligere innbetalinger
  • tidligere utbetalinger
  • motregning

  Ta kontakt med skattekontoret på telefon 800 800 00 dersom du har spørsmål som gjelder skatteberegningen (beregnet skatt).

  Les mer om skatteoppgjøret på skatteetaten.

  Arbeidsgivere

  a-ordning

  Arbeidsgiver skal sende a-melding innen den 5. i måneden etter utbetalinger av lønn eller ytelser. a-meldingen rapporteres etter kontantprinsippet. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.

  Betalingsfrist for forskuddstrekk og beregnet arbeidsgiveravgift er annenhver måned. Bedriften må sende a-melding for hver periode så lenge en har ansatte, selv om bedriften ikke har utbetalt lønn i perioden.

  KID og kontonummer for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift ligger i tilbakemeldingen du får etter innsendt a-melding. Tilbakemeldingen er tilgjengelig i "min meldingboks" i Altinn eller i lønnssystemet. 

  Les mer om a-melding på Altinn.no/a-ordningen 

  Les mer om regelverk på  hjelp til regelverk  

  Årlig oppgave til ansatte

  Hvert år innen 1. februar skal arbeidsgivere gi en årlig sammenstilling av inntekter, fradrag og trekk til sine ansatte. Dette erstatter den tidligere lønns- og trekkoppgaven.

  Les mer om kravene til sammenstilling på Altinn.  

  Trekktabeller

  Trekktabellene blir ikke lenger trykket og sendt ut i hefteformat.

  Trekktabeller for lønnssystem kan lastes ned fra skattetaten her.

  Forskuddstrekk/skattetrekkskonto

  Fra den dag bedriften foretar lønnsutbetaling for arbeid eller et oppdrag er den blitt arbeidsgiver.

  Når bedriften skal betale ut lønn eller annen godtgjørelse for arbeid, skal det trekkes (bli holdt tilbake) forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven § 5-6 Forskuddstrekket skal gjennomføres selv om arbeidsforholdet er kortvarig, og det spiller ingen rolle om det foreligger et ansettelsesforhold. Slik går du frem:
  · Bedriften oppretter en skattetrekkskonto i norsk bank. Eventuelt kan en bankgaranti garantere for trekkansvaret.· Bedriften henter skattekort fra Altinn.no.
  · Bedriften rapporterer arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk månedlig i a-meldingen.  

  Alt forskuddstrekk skal settes inn på skattetrekkskonto senest dagen etter at lønn er utbetalt. Eventuelt må en ha innestående på skattetrekkskontoen et beløp stort nok til å dekke løpende trekkansvar for en termin.

  Hvor mye som skal trekkes framgår av den enkeltes skattekort. Juni og en halv måned i desember er fritatt trekkplikt. Et høyere beløp enn det som framgår av skattekortet kan trekkes dersom den ansatte ber om det.  

  Betales mindre enn 1 000 kroner i lønn for én oppgjørsperiode (de to månedene du «gjør opp» for om gangen) gjennomføres ikke forskuddstrekk. Det samme gjelder dersom forskuddstrekket i perioden blir mindre enn 200 kroner

  Senest den 15. i månedene januar, mars, mai, juli, september og november skal bedriften sende skatteoppkreveren et beløp som utgjør summen av forskuddstrekket for alle ansatte de to foregående månedene (f. eks. 15. november for perioden september-oktober.)

  Arbeidsgiveravgift

  Bedriften skal betale arbeidsgiveravgift av all bruttolønn og godtgjørelse for arbeid. I tillegg skal bedriften betale arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd og feriepenger.

  Arbeidsgiveravgiften er en fast prosent av samlet godtgjørelse til de ansatte, for tiden 14,1 % i Hole og Ringerike (sone 1). Det er virksomhetens/avdelingens registrerte adresse som avgjør hvilken sats som skal benyttes.

  Frist for innbetaling av arbeidsgiveravgift er den samme som for forskuddstrekket, med unntak av følgende for 2020:

  For 2020 har regjeringen kommet med forslag til endring som nå er vedtatt:

  Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten.

  NB! Fristen for innlevering av a-melding er ikke utsatt.

  Arbeidsgiveravgiften er vedtatt redusert med 4%-poeng i 2 måneder, men arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Man skal rapportere med vanlige satser og så vil Skatteetaten komme med mer informasjon om hvordan denne reduksjonen skal løses i praksis.

  Arbeidsgiveravgiften betales til Skatteoppkreveren.

  Grunnlaget for betaling av arbeidsgiveravgiften innberettes på a-melding. 

  Du finner mer informasjon om arbeidsgiveravgift på skatteetatens sider.

  Skatteattest

  En skatteattest er en dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt og skal ikke være eldre enn seks måneder.

  Ved levering til det offentlige må leverandører legge frem attest for merverdiavgift og attest for skatt, jf. Forskrift om offentlige anskaffelser. Som oppdragsgiver bør du be om skatteattest fra dine leverandører hvis du ønsker å fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester.

  Du kan selv bestille skatteattest for egen virksomhet på Altinn, ved å bruke tjenesten attestbestilling. Skatteattesten er tilgjengelig i mottakers meldingsboks i Altinn straks.

  Betalingsinformasjon

  KID-nummer

  Det må alltid benyttes KID ved elektronisk betaling av skatter og arbeidsgiveravgift.

  Lag KID-nummer for innbetaling her 

  Bankkonto/BIC/IBAN

  Konto for betaling av arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, forskuddstrekk, restskatt, tilleggsforskudd og utleggstrekk.

  Hole kommune: 6345 06 06121
  Ringerike kommune: 6345 06 06059

  Betaler du fra utlandet?
  Vår BIC/SWIFT-kode er "NDEANOKK", og vår banks navn og adresse er: 
  Nordea Bank Norge ASA, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo

  Det er i noen tilfeller nødvendig med IBAN nummer. Det er for 
  Hole: NO83 6345 0606121
  Ringerike: NO11 6345 0606059

  Nyttige publikasjoner og kurs for næringsdrivende

  Behandler de fleste skattespørsmål for personlige skattepliktige og selskap.

  For organisasjoner

  Oversikt over reglene om skatt, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og lønnsinnberetning for institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål.

   

  Kurs for næringsdrivende

  Kurset inneholder grunnleggende informasjon om:

  • skatt
  • merverdiavgift
  • elektronisk innlevering
  • litt om krav til regnskap

  Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte eget firma, men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

  Kurset varer i 4 timer og gjennomføres enten på ettermiddagen eller kveldstid.

  Merk at det er separate kurs for de to organisasjonsformene enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

  Kursene avholdes i Kristiansand, Skien, Tønsberg, Drammen, Hønefoss og Fyresdal.

  Sted, dato og påmelding finner dere her: 

  Skatteetatens kurskalender

   

  Oversikt over innrapporteringsplikter

  Oversikten er et hjelpeverktøy for de som:

  • planlegger å starte næringsdrift
  • er nyetablerte næringsdrivende
  • er næringsdrivende og trenger hjelp til kartlegging av rapporteringsplikter
  • er næringsdrivene og trenger informasjon om aktuelle tillatelser

  Oversikt over din bedrifts innrapporteringsplikter, av opplysninger til statlige myndigheter, finner du her:

  Mine rapporteringsplikter

  Siste endret: 25.03.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?