Du er her: Hjem / Meddommere Ringerike

Innhold

  Meddommere Ringerike

  I Ringerike er det til enhver tid ca 150 meddommere som blir trukket ut til å dømme i rettsaker i forskjellige domstoler.

  Hva gjør en meddommer

  En meddommer deltar i rettsmøter på lik linje med fagdommer og er med på å vurdere om den tiltale i en straffesak er skyldig og hvilken straff vedkommende skal få. Meddommere sitter sammen med den juridiske fagdommeren og lytter til det partene forteller i retten. En meddommer kan også stille spørsmål.

  Meddommere deltar i straffesaker i tingrettene og lagmannsrettene. Meddommere er dessuten med på å avgjøre tvister i sivilie saker, dersom partene krever det. En sak kan vare fra en dag til over flere uker.

  En jordskiftemeddommer deltar i saker i jordskifteretten. I skjønnssaker deltar skjønnsmedlemmer.

  Kort fortalt

  • Kommunestyret velger meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten, og foreslår skjønnsmenn til fylkestinget.
  • Valget foregår etter hvert kommunestyrevalg.
  • Meddommere blir valgt for fire år og kan gjenvelges
  • Vi skal rekruttere nye meddommere og foreslå nye skjønnsmenn i løpet av høsten 2023/våren 2024. Ta kontakt hvis du er interessert.

  Les mer her om hva en meddommer eller skjønnsmedlem gjør

  www.domstol.no/no/no/meddommer/

  Hvem kan bli meddommer?

  Meddommere velges av kommunestyret for en periode på fire år. Skjønnsmedlemmer velges av fylkestinget for en periode på fire år.

  Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. 

  Ringerike kommune plikter å undersøke om du fyller vandelskravene.

  Utvalgskriterier
  • Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven .
  • I tillegg må vedkommende:
  1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start
  2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender
  3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
  4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
  5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen

   

  Du kan ikke bli valgt dersom du:

  • er idømt ubetinget fengsel i mer enn ett år, forvaring, tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, er varig utelukket fra vervet som meddommer.
  • er idømt ubetinget fengsel i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig. 
  • er idømt betinget fengselsstraff, uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig.
  • har fått bøtestraff for lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år medfører utelukkelse i 10 år. Dette regnes fra da boten ble vedtatt eller dommen ble rettskraftig. Forenklede forelegg omfattes ikke. 
  • har fått betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse, dersom det straffbare forholdet har en strafferamme på mer enn ett år. Utelukkelsen gjelder i 10 år (domsutsettelse betyr at retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt å idømme straff). 
  • er idømt samfunnsstraff blir utelukket i 15 år. Tidspunktet regnes fra da dommen ble rettskraftig hvis den subsidiære fengselsstraffen er mindre enn ett år. De som er idømt en subsidiær fengselsstraff på mer enn ett år, er utelukket for alltid.

  Noen yrkesgrupper kan ikke velges som lekdommere:

  • stortingsrepresentanter og vararepresentanter
  • statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor
  • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
  • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
  • ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen
  • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen (inkludert styret) 
  • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
  • praktiserende advokater og advokatfullmektiger
  • kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget

  Praktisk informasjon

  Møteplikt

  Alle som står i utvalget over meddommere og som blir trukket ut til å gjøre tjeneste i en sak, har møteplikt. Denne plikten gjelder med mindre du uttrykkelig blir fritatt fra møteplikten. Du kan regne med å bli trukket ut to til tre ganger i året.

  Skikk og bruk i retten

  Gjennom normal pen bekledning og et nøytralt kroppsspråk i retten, viser du som meddommer respekt for partene og alvoret i situasjonen de befinner seg i.

  Lønn og dekking av reisekostnader

  Du har vanligvis krav på honorar for arbeidet som meddommer. 

  • Dersom du ikke er i et ansettelsesforhold, får du 750 kroner per oppmøtedag. Dette gjelder studenter, pensjonister, arbeidsledige, trygdede og så videre.
  • Får du lønn fra arbeidsgiver, får du ikke noen særskilt godtgjørelse.
  • Blir du trukket i lønn av arbeidsgiver, har du krav på å få lønnen dekket. Du må da ha en attest fra arbeidsgiver som angir hvilket beløp du trekkes i lønn.
  • Som selvstendig næringsdrivende får du dekket tapt arbeidsfortjeneste, normalt beregnes dette etter gjennomsnittlig tap per dag. Dette tapet finner du ved å dele årets bruttofortjeneste på 225 dager. Bruttofortjeneste kan dokumenteres ved kopi av ligningsattest.

  Reisekostnader blir dekket. I utgangspunktet skal offentlig transport benyttes.

  Les mer her

  Er du allerede meddommer?

  Som meddommer kan du benytte deg av domstolens aktørportal. Aktørportalen administreres av Norges domstoler. Du kan logge inn via lenken under:

  Aktørportalen

  Søk her

  Søknad om å være meddommer i perioden 1.1.2025 til og med 31.12.2028.

  Søknadsskjema fylles ut elektronisk via lenken under:

   Elektronisk søknad

  Hvis du ikke klarer å registrere søknaden elektronisk via lenken, ber vi om at du gir oss beskjed per epostadresse postmottak@ringerike.kommune.no. 

  Vi vil deretter kontakte deg og etterspørre nødvendige opplsyninger vi trenger for å behandle din søknad.

  Siste endret: 19.01.2024

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?