Innhold

  488 Alles hus

  Hensikten med planen er å legge til rette for utvidet drift av Alles hus (samfunnshuset) i Hønefoss bru 3. Frist for innspill er 6. mai 2022.

  Beskrivelse

  Stiftelsen Ringerike kultureiendom varsler om oppstart av planarbeid for 488 detaljregulering  for Alles hus i Hønefoss (Hønefoss bru 3). Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 318/443, 1035/4, 318/502, 318/501, 318/500, 318/504 og 318/427. Planområdet er ca. 4,7 daa og ligger i Hønefoss sentrum, like nord for sentrumskvartalet.

  Hensikten med planarbeidet er å  legge til rette for utvidet drift av Alles hus. Eksisterende bygningsmasse rehabiliteres og det bygges et nytt korpsrom på eksisterende bygningsmasse. 

  Viktige tema i planarbeidet er medvirkning, bygningens møte med omkringliggende gangareal, parkering, av- og påstigning og grønn mobilitet. 

  Planarbeidet er i tråd med overordnet plan, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning eller planprogram. 

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Det tas sikte på å varsle byggesaken i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget forutsatt at man er kommet langt nok med rammesøknaden, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10, tredje ledd og 21-3, femte ledd. 

  Kart

   

   

  Se plangrensen i kommunens kartløsning 

   

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til: 

  Norconsult AS v/Mari Takle Stensaker, Claude Monets allé 5, 1338 Sandvika eller Mari.Takle.Stensaker@norconsult.com, med kopi til Ringerike kommune: postmottak@ringerike.kommune.no eller PB 123 Sentrum 3502 Hønefoss. 

  Merk innspillet med "488 -  Detaljregulering Alles hus".

  Frist for å komme med innspill er 6. mai 2022.

  Åpent informasjonsmøte

  Stiftelsen Ringerike kultureiendom inviterer til åpent informasjonsmøte/nabomøte. 

  Sted: Bylab Hønefoss (Fossveien 1)

  Tid: 23.03.2022 kl 16.00.

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Foreløpige tegninger

  3. Referat fra oppstartsmøte

  Siste endret: 29.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?