Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Planer på høring/ offentlig ettersyn / 405 Detaljregulering for Tandberghøgda

Innhold

  405 Detaljregulering for Tandberghøgda

  Detaljregulering for Tanberghøgda legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet å tilrettelegge for et bynært variert boligtilbud. Frist for å komme med innspill er 16. februar 2019.

  Beskrivelse

  405 Detaljregulering for Tanberghøgda legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Strategi og plan henholdsvis 3. og 11. desember 2018.

  Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et bynært variert boligtilbud.

  Planen bygger på kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt 20.11.2012. Området består i dag av skog, jomfruelig terreng, samt noe dykra mark.

  Ny bebyggelse skal oppføres i form av eneboliger, rekkehus, flermannsbolig og blokker med tilhørende infrastruktur. Totalt ca. 350 boenheter. Det er sammen med Tanberglia avsatt en tomt til barnehage. Det er planlagt gode uteoppholdsarealer, bilfrie gatetun, og parkering under bakken/i kulvert for deler av området.

  Boligområde får ny adkomstvei fra Lisletta, for å avlaste trafikkbildet inn i byen på Hvervenkastet. Adkomstveien vil beslaglegge noe dyrka mark.

  Høring og offentlig ettersyn er i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

  Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet.

  Har du innspill?

  Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller til:

  Ringerike kommune v/Åshild Lie
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss

  Frist for innsendelse av merknader er 16. februar 2019.

  Informasjonsmøte

  Det vil bli avholdt et informasjonsmøte tirsdag 29. januar kl 18:00, i Auditoriet, Campus Ringerike, USN. Forslagstiller og representant fra kommunen vil delta på møtet.

  Saksdokumenter

  Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor.

  1. Oversiktskart

  2. Forslag til plankart

  3. Forslag til reguleringsbestemmelser

  4. Planbeskrivelse

  5. Saksframlegg fra førstegangsbehandling

  6. Saksprotokoll fra førstegangsbehandling i HMA

  7. Saksprotokoll fra førstegangsbehandling i Formannskapet

  8. ROS-analyse

  9. Oppsummering av uttalelser til oppstart, m. kommentarer

  Siste endret: 18.12.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?