Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Saker på høring/ offentlig ettersyn / 424 Områderegulering for Follummoen

Innhold

  424 Områderegulering for Follummoen

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye industriarealer på Follummoen/Kilemoen. Frist for innspill er 28.10.2023.

  Beskrivelse

  424 Områderegulering for Follummoen legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i FormannskapetStrategi og plan 22.08.2023, sak 46/23. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet over. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av plass- og energikrevende industri. Planen legger videre til rette for etablering av støttefunksjoner som gjør tilførsel, deling og sambruk av energi og overskuddsvarme mulig. Planforslaget legger til rette for et fremtidsrettet og bærekraftig næringsliv i Ringerike, og vil bidra til å nå målene om økt verdiskaping og produktivitet, samt et robust næringsliv. Planforslaget bygger på det arbeidet som ble påbegynt i 2016, og som var på høring og offentlig ettersyn i 2017. Planforslaget sendes på ny høring grunnet vesentlig endringer ved planforslaget.

  Områdereguleringen har høy detaljeringsgrad, og det foreslås at det ikke skal kreves full detaljregulering for utbygging, men at etablering kan skje gjennom byggesøknad. Planen ble utredet med flere mulige kryssløsninger for krysset mellom Ådalsveien og E16, men ble vedtatt sendt på høring med rundkjøring som valgt kryssløsning.

  Områdereguleringen omfatter formål avsatt til industri, friluftsformål, turveier, og kraftverk. Det legges opp til gjennomgående grønnkorridorer og turstier innenfor området. Det legges opp til etablering av gang- og sykkelveier innenfor planområdet.

  Planforslaget medfører beslag av store mengder skog og nærturområder. Etablering av industri på Follummoen vil medføre endrede nær- og fjernvirkninger. Planforslaget vil medføre økt trafikk på E16 og på Ådalsveien. Det planlegges for støyskjermer langs E16 for å bøte på støyen.

  Plankart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning. 

  Frist for uttalelse

  Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Reguleringsavdeling
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for uttalelser er 28.10.2023. Merk innspillet med «424 – Områderegulering for Follummoen».

  Det vil bli avholdt et informasjonsmøte om planen den 12. oktober, 2023, kl. 17:00 – 19:00. Møtet vil bli avholdt på ByLab, Fossveien 1, Hønefoss. På møtet vil kommunen informere om planarbeidet, og det vil bli satt av rikelig med tid til eventuelle spørsmål.

  Kommunens kontaktperson: Svend Hendrik Vinje, e-post: svend.hendrik.vinje@ringerike.kommune.no eller på tlf: 48 22 22 50.

  Saksdokumenter

  424 Møteprotokoll for Follummoen

  424 Planbeskrivelse for Follummoen

  424 Plankart alternativ 1 - rundkjøring

  424 Reguleringsbestemmelser for Follummoen

  424 Vedlegg 1 Naturmangfold

  424 Vedlegg 2 Kulturminner

  424 Vedlegg 3 Trafikkanalyse

  424 Vedlegg 4 Støyvurdering

  424 Vedlegg 5 Geoteknikk

  424 Vedlegg 6 Overvann

  424 Vedlegg 7 Risiko og sårbarhet

  424 Vedlegg 8 Miljøprogram

  424 Vedlegg 9 Planprogram

  424 Vedlegg 10 Uttalelser til høring og offentlig ettersyn 2017, samlet

  424 Vedlegg 11 Kommunedirektørens vurdering av uttalelser fra 2017

  424 Vedlegg 12 Merknader til utvidelse av planområdet, samlet

  424 Vedlegg 13 Kommuendirektørens vurdering av merknader fra 2023

  424 Vedlegg 14 Statens vegvesens innsigelse fra 2017

  424 Vegtegninger Alt 1. C01-C16 plan og profil

  424 Vegtegninger Alt 1. F01-F11 normalprofiler

  Siste endret: 15.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?