Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Planer på høring/ offentlig ettersyn / 439 Detaljregulering for Hvervenkastet

Innhold

  439 Detaljregulering for Hvervenkastet

  Detaljregulering for Hvervenkastet legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for opprettelsen av en dagligvarebutikk i eksisterende bygningsmasse. Frist for å komme med merknader er 16. februar 2019.

  Beskrivelse

  439 Detaljregulering for Hvervenkastet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter behandling i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning og Strategi og plan henholdsvis 03. og 11. desember 2018.

  Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for opprettelsen av en dagligvarebutikk i eksisterende bygningsmasse. Foreslåtte reguleringsformål er forretning, bevertning, bensinstasjon/vegserviceanlegg, parkering, kjøreveg og annen veggrunn og grøntområder.

  Planforslaget strider mot gjeldende og kommende kommuneplan. Før andregangsbehandling må adkomst for myke trafikanter fra tiltenkt ny plassering for fotgjengerfeltet ved innkjøring og til området, føres inn i plankartet. I tillegg må alle tiltak som er lagt til grunn i trafikkutredningen tas med i rekkefølgebestemmelsene. Mulige konsekvenser av planarbeidet kan være økt trafikk, og negative konsekvenser for omkringliggende handel.

  Høring og offentlig ettersyn er i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10

  Plankart

   

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er 16. februar 2019.

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Planbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Oversiktskart

  5. Situasjonsplan

  6. Saksframlegg fra 1.gangsbehandling

  7. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling (foreløpig ikke tilgjengelig).

  8. Trafikkutredning

  9. Kommentar til endring av trafikkutredning

  10. ROS-analyse

  11. Oppsummering av og kommentarer til uttalelser til oppstart

  Siste endret: 18.12.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?