Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Saker på høring/ offentlig ettersyn / 478 Ådalsveien 153 Dagligvare

Innhold

  478 Ådalsveien 153 Dagligvare

  Hensikten med planforslaget er å legge opp til økt tilbud av handel og spisesteder på Hallingby. Frist for innspill er 21.10.2023.

  Beskrivelse

  478 Detaljregulering for Ådalsveien 153 Dagligvare legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapets Strategi og plan 22.08.2023, sak 47/23. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å omregulere et tidligere bevertningsområde langs E16 på Hallingby til dagligvarehandel, bevertning, samt parkering med lademuligheter. Planområdet reguleres til kombinasjonsformål forretning/tjenesteyting. Planforslaget legger opp til økt tilbud av handel og spisesteder på Hallingby.Planområdet er i dag avsatt til næringsvirksomhet, og har tidligere vært benyttet til bevertning i form av kro-virksomhet.

  Planforslaget omfatter utbedringer av eksisterende avkjørsel fra E16, og området skal knyttes på eksisterende gang- og sykkelvei, samt bussholdeplassen som går forbi planområdet. Det legges opp til møteplasser for de handlende, og skjermede uteoppholdsarealer for de ansatte.

  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning. 

  Frist for uttalelse

  Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Reguleringsavdeling
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for uttalelser er 21.10.2023. Merk innspill med «478 – Ådalsveien 153 Dagligvare».

  Kommunens kontaktperson: Svend Hendrik Vinje, e-post: svend.hendrik.vinje@ringerike.kommune.no eller på tlf: 48 22 22 50.

  Saksdokumenter

  Møteprotokoll 478 Ådalsveien Daglivare

  1 - Planbeskrivelse Ådalsveien 153 Dagligvare

  2 - Planbestemmelser Ådalsveien 153 Dagligvare

  3 - Plankart Ådalsveien 153 Dagligvare

  4 - Oppsummering av uttelser til oppstart

  5 - Brannteknisk notat Ådalsveien 153 Dagligvare

  6 - Grunnforhold Ådalsveien 153 Dagligvare

  7 - Vann, avløp og overvannshåndtering Ådalsveien 153 Dagligvare

  8 - Trafikkanalyse Ådalsveien 153 Dagligvare

  9 - Situasjonsplan Ådalsveien 153 Dagligvare

  10 - Perspektiver Ådalsveien 153 Dagligvare

  11 - ROS-analyse Ådalsveien 153 Dagligvare

  12 - Varslingsdokumenter og innspill, samlet

  13 - Brev Ådalsveien idrettslag

  Siste endret: 19.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?