Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Saker på høring/ offentlig ettersyn / 482 Detaljregulering for Arnegårdsbakken

Innhold

  482 Detaljregulering for Arnegårdsbakken

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye boliger, med tilhørende lekeområder. Frist for innspill er 21.10.2023.

  Beskrivelse

  482 - Detaljregulering for Arnegårdsbakken i Hønefoss syd sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapets Strategi og plan Formannskapets Strategi og plan 22.08.2023, sak 48/23.

   Planområdet er markert med rød sirkel.

  Planområdet, som ligger ved Eikli, i Hønefoss syd, og er vist med rød sirkel på kartutsnittet over. Planområdet ligger sentrumsnært, med gå- og sykkelavstand til viktige funksjoner på Eikli. Dette inkluderer blant annet skole og barnehager, helse, handel, og mer. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye boliger i Hønefoss syd, Eikli, med tilhørende lekeområder. Planen legger opp til to boligblokker, med til sammen 32 leiligheter. Det foreslås at bebyggelsen kan ha 4 etasjer.

  Hensyn til støy fra Osloveien og god arkitektonisk utforming har vært viktige momenter i planarbeidet. Planforslaget vil gi endrede nær- og fjernvirkninger for området, og vil medføre økt trafikk i Arnegårdsbakken.

  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning. 

  Frist for uttalelse

  Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Reguleringsavdeling
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for uttalelser er 21.10.2023. Merk innspillet med «482 – Detaljregulering for Arnegårdsbakken».

  Kommunens kontaktperson: Svend Hendrik Vinje, e-post: svend.hendrik.vinje@ringerike.kommune.no eller på tlf: 48 22 22 50.

  Saksdokumenter

  Møteprotokoll Arnegårdsbakken - 1. gangsbehandling

  Planbeskrivelse Arnegårdsbakken

  Planbestemmelser Arnegårdsbakken

  Plankart Arnegårdsbakken

  1 - Trafikknotat

  2 - Støyrapport

  2a - Avklaring støy

  3 - Geoteknisk notat

  4 - Vann-, avløp-. og overvannsplan

  5 - ROS analyse og skjema

  6 - Oppsummering av merknader

  7 - Alle innspill, samlet

  8 - Illustrasjoner 

  9 - Tappe-test

  10 - Avtale naboer

  11 - Korrespondanse med Viken fylkeskommune

  12 - Oppstartsmøtereferat

  13 - Varselbrev ved oppstart

  14 - Planinitiativ og forespørsel om oppstartsmøte

  15 - Notat med tilbakemelding på e-post fra kommunen datert 28.06.23

  Siste endret: 31.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?