Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Saker på høring/ offentlig ettersyn / 485 Veienkollen boligfelt

Innhold

  485 Veienkollen boligfelt

  Plan 485 Detaljregulering for Veienkollen boligfelt sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for selvbyggertomter for ene- og tomannsboliger. Frist for innspill er 5.september 2022.

  Beskrivelse

  Plan 485 Detaljregulering for Veienkollen boligfelt i Hønefoss sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapets strategi og plan

  18. mai 2022. Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Planområdet, som ligger like ved Veien skole, omfatter området som er vist med svart stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ene- og tomannsboliger. Foreslåtte reguleringsformål er bolig, renovasjon og kjørevei. Tomtene planlegges solgt som selvbyggertomter. Det vil etableres buffersone mellom boligområdet og tilstøtende landbruksarealer. Geotekniske forhold avklares før vedtak av plan. En mulig konsekvens av planarbeidet kan være et noe endret landskapsbilde som følge av boligbyggingen. 

  Plankart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning. 

  Har du innspill?

  Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Reguleringsavdelingen
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss

  Frist for uttalelser er 5. september 2022.

  Saksdokumenter

  1. Forslag til plankart
  2. Forslag til bestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. Saksfremlegg - 1.gangsbehandling
  5. Samlede innspill til oppstart
  6. Innspill til oppstart - oppsummering og kommentarer
  7. Notat vann og avløp overvann
  8. Notat grunnforhold
  9. ROS-analyse
  10. Illustrasjonsplan
  11. Kart kvikkleiresoner

   

  Siste endret: 24.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?