Innhold

  488 - Alles kulturhus

  Hensikten med planen er å legge til rette for ombygging og utbygging av nye Alles kulturhus og oppgradering av utearealer. Frist for høringsuttalelser er 21.10.2023.

  Beskrivelse

  488 - Detaljregulering for Alles kulturhus i Hønefoss sentrum sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapets Strategi og plan 22.08.2023.

  Planområdet, som ligger ved Arnemannskrysset, mellom Sentrumskvartalet og Brutorget omfatter området som er vist med svart stiplet linje på kartutsnittet under. 

  Hensikten med planarbeidet er å legge tilrette for ombygging og utbygging av kulturhuset, samt å oppgradere uteoppholdsarealene. Ombyggingen omfatter nytt inngangsparti, foajé og kafé i 1.etasje og nye øvingsrom. Utbyggingen omfatter nytt tilbygg i form av en kor-/korpsboks og tilbygg for utvidelse av hovedscenen. Arealene i gaten Hønefoss bru, foran den nye hovedinngangen, reguleres til torg, og arealene ved Kongens gate reguleres til gatetun. Planen legger tilrette for oppgradering av trappen mellom Sentrumskvartalet og kulturhuset ned til nivå med Kongens gate. 

  Høring og offentlig ettersyn av planforslaget skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Frist for uttalelse

  Uttalelser til planforslaget kan sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Reguleringsavdeling
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for uttalelser er 21. oktober 2023. Merk uttalelsen med "488 -  Detaljregulering Alles kulturhus".

  Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med kommunens saksbehandler Ingrid Strømme, ingrid.stromme@ringerike.kommune.no, 90 75 76 53 eller forslagsstillers kontaktperson Mari Takle Stensaker mari.takle.stensaker@nordicarch.com, tlf 93 84 82 13.

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Reguleringsbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. ROS-analyse

  5. Konklusjon fra behovsanalysen

  6. Fueled behovskartlegging

  7. Vannlinjeberegning

  8. Vurdering av rasfare og kvikkleire

  9. Forprosjekt akutstikk

  10. Illustrasjonsplan

  11. Oppsummering og kommentering av innspill til varsel om oppstart

  12. Innspill til varsel om oppstart

  13. Oppsummering av medvirkning ByLab

  14. Foreløpige fasadetegninger

  15. Soldiagram

  16. Dambruddsbølgeberegning

  17. VA-notat

  18. Trafikknotat

  19. Terrengsnitt, foreløpige

  20. Illustrasjonsplan med bevegelseslinjer

  21. Brannkonsept

  22. Saksframlegg med saksprotokoll, 1.gangsbehandling

  Siste endret: 11.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?