Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Saker på høring/ offentlig ettersyn / Begrenset høring - endring av Byporten

Innhold

  Begrenset høring - endring av Byporten

  Planforslag med endring av felt BKB1, Byporten, i 341_områderegulering Hønefoss, er på begrenset høring. Frist for uttalelse er 1. desember.

  Beskrivelse

  Endring av felt BKB1, Byporten, i 341_Områderegulering Hønefoss er på begrenset høring. Høringsbrev er sendt til berørte myndigheter og direkte berørte.

  Kommunen tar sikte på å behandle forslaget som endring etter forenklet prosess. Det vil si at planen ikke behandles av politikerne som i ordinære planproseser, men at kommunedirektøren kan fatte vedtak om endring av planen. For å kunne endre planen etter denne prosessen må følgende vilkår være oppfylt:

  1. Endringen vil i liten grad påvirke gjennomføring av planen forøvirg.

  2. Endringen går ikke utover hovedrammene i planen.

  3. Endringen berører ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

  Det er vurdert at vilkårene i denne saken er oppfylt. Dersom det kommer uttalelser av vesentlig betydning, vil kommunen vurdere om saken må behandles som en ordinær endring av reguleringsplan. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

   

  Planforslaget

  Hele planforslaget kan leses her:

  Planbeskrivelse av endring

  Vedlegg 1. Forslag endret plankart

  Vedlegg 2. Forslag endrede planbestemmelser

  Vedlegg 3. Illustrasjonsplan med leilighetsfordeling

  Vedlegg 4. Illustrasjonssnitt mot gate

  Vedlegg 5. Illustrasjoner av volum og fasader med soldiagram

  Vedlegg 6. Illustrasjon minste uteoppholdsareal med solforhold

  Vedlegg 7. ROS, Risiko og sårbarhetsanalyse

  Vedlegg 7.1. Vurdering av områdestabilitet med vedlegg

  Vedlegg 7.2. Miljøtekniske grunnundersøkelser

  Vedlegg 7.3. Overordnet vurdering av overvann med oversiktskart VA

  Vedlegg 7.4. Overordnet vurdering av støy

  Vedlegg 7.5. Overorndet vurdering av luftkvalitet

  Vedlegg 7.6. Overordnet brannstrategi

  Siste endret: 03.11.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?