Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Saker på høring/ offentlig ettersyn / Høring - Forslag til revidert Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann

Innhold

  Høring - Forslag til revidert Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann

  Ringerike kommune foreslår å gjøre endringer i lokal forskrift for slamtømming av mindre avløpsanlegg. Frist for innspill er 16. oktober 2023.

  Beskrivelse

  Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok 05.06.2023 å sende forslag til endring av lokal slamtømmeforskrift for mindre avløpsanlegg (Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, Ringerike kommune, Viken) på høring i 10 uker.

  Slamtømmeforskriften regulerer hvordan kommunen innretter sin slamtømming og fakturering av mindre avløpsanlegg. Forskriften regulerer arbeidet med fremmøte, tømming, transport og levering av slam og avløpsvann, og fakturering. Kommunen kan fatte enkeltvedtak om hyppigere tømming, og unntak fra slamtømming og fakturering. Forskriften er hjemlet i forurensningsloven, tilsvarende forskrift som for husholdningsrenovasjon (HRA).

  Kommunens lokale slamtømmeforskrift ble sist revidert i 2019. Endringene var nødvendig for å innføre årlig tømming av tette tanker for toalettavløp, og for å innføre gebyr for oppmøte uten tømming når tanksystem ikke var gjort tilgjengelig for tømming. I tillegg var det mindre justeringer av språklig og juridisk karakter.

  Etter at forskriften ble vedtatt og trådte i kraft 1. januar 2021, så kommunen at forskriften likevel ikke var i tråd med forurensningsloven, når den legger opp til at enkelte slamtømminger, kalt ekstratømminger, skal ordnes av abonnenten selv, og at det er fritt frem å bruke andre slamrenovatører enn det kommunen har rammeavtale med, og har gitt samtykke til å tømme slam. Det er kommunens oppgave å påse at den lokale slamtømmeforskriften ikke setter ut lovpålagte oppgaver/ansvar til private, og at innbyggerne opplever tjenesten som god og forutsigbar.

  Det er nødvendig at alle slamtømminger, inkludert ekstratømminger og slutt-tømminger, utelukkende utføres av firma som har kontrakt med kommunen. Alle anlegg skal på sikt ha et tømmeprogram, noe som vil gi forutsigbarhet for alle parter. På denne måten får kommunen bedre kontroll på når avløpsanleggene planlegges tømt og blir tømt, og står ansvarlig for all fakturering. Kommunen vil få bedre kunnskap om tilstand på anleggene, og eventuelle avvik og ulovligheter kan følges opp bedre enn i dag.

  De viktigste endringene og hvem de påvirker

  1. Sørge for at alle typer tømminger er kommunale
  2. Sørge for at alle typer tømminger faktureres av kommunen
  3. Sørge for at kommunen mottar alle tømmerapporter og har oppdaterte fagsystem/data
  4. Sørge for at ingen utfører slamrenovasjon uten kommunens samtykke

  Endringene vil medføre at kommunen får bedre oversikt over tømmehistorikken, og ha bedre forutsetninger for at slamtømming prises riktig. Slamrenovatøren vil kunne oppleve færre bomturer som følge av at tanksystem er tømt av andre uten samtykke fra kommunen, og mer forutsigbarhet på oppdrag. Abonnentene vil kunne oppleve mer forutsigbarhet når alle fakturaer kommer fra kommunen, og kommunen har en samlet tømmehistorikk.

  Har du innspill?

  Du kan komme med innspill til den nye forskriften. Dette må gjøres skriftlig, enten via brev eller på e-post til:

  postmottak@ringerike.kommune.no eller til:

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss

  Merk innspillet med «saksnr. 23/124 –innspill til slamtømmeforskrift»

  Frist for innsendelse av merknader er: 16. oktober 2023.

   

  Saksdokumenter

  Høringsdokumenter

  Siste endret: 07.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?