Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Planer på høring/ offentlig ettersyn / Kvartal 36 i Hønefoss sentrum

Innhold

  Kvartal 36 i Hønefoss sentrum

  Detaljregulering for Kvartal 36 Storgata/Sundgata legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging for boliger og næringslokaler. Frist for innspill er 10. desember 2018.

  Beskrivelse

  414 - Detaljregulering for Kvartal 36 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapet 16. oktober 2018. 

  Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å realisere sentrumsboliger, i tillegg til forretning, kontor og bevertning. Foreslåtte reguleringsformål er bolig/forretning/kontor, kjøreveg og fortau.

  I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres før 2. gangsbehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser. Det vil kunne komme avklaringer i kommunens arbeid med områderegulering Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til.
  Høring og offentlig ettersyn er i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

  Har du innspill?

  Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er mandag 10. desember 2018.

  Saksdokumenter

  1. Oversiktskart
  2. Saksframlegg fra 1. gangsbehandling
  3. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling
  4. Forslag til plankart
  5. Forslag til reguleringsbestemmelser
  6. Planbeskrivelse, datert 30. august 2018
  7. Trafikkanalyse
  8. Støyutredning

  Siste endret: 02.11.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?