Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Varsel om oppstart / 502 Ny hovedbrannstasjon på Hvervenmoen

Innhold

  502 Ny hovedbrannstasjon på Hvervenmoen

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en ny hovedbrannstasjon for Ringerike kommune, med tilhørende anlegg, adkomstvei og blålysutkjøring. Frist for innspill til planarbeidet og høringsuttalelse til planprogrammet er 23.oktober 2023.

  Beskrivelse

  Ringerike kommune varsler om oppstart av planarbeid for 502 detaljregulering for ny hovedbrannstasjon på Hvervenmoenm sør for Hønefoss.

  Saken var oppe til politisk behandling i formannskapets Strategi og plan 22.08.2023, som vedtok oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn av planprogrammet.

  Planområdet omfatter hovedsaklelig eiendommen 43/1, med tilhørende areal rundt. Planområdet er ca. 90 daa. Se området i kart under.

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en ny hovedbrannstasjon for Ringerike og Hole kommuner, med tilhørende anlegg. Brannstasjonen vil bestå av en hovedbygning, øvelsesbygg med tilhørende plass, utrykningsplass, parkering, utrykningstrasé og atkomstveg.  

  Trafikk, kulturminner, friluftsliv, naturmangfold, landskapstilpasning, overvann med flere vil være viktige temaer i planarbeidet.

  Bakgrunnen for kunngjøringen er krav i plan- og bygningsloven § 12-8 tredje ledd og § 4-2. 

  Konsekvensutredning og planprogram

  Planinitiativet er ikke i tråd med overordnet plan, og utløser krav til konsekvensutredning med planprogram, jf. forskrift om konsekvensutredning § 20 pkt b. og d.  Konsekvenser for friluftsliv og naturverdier i området er hovedgrunnen til at det er krav til konsekvensutredning. 

  Forslag til utredningsprogram er beskrevet i planprogrammet, som nå er på høring og offentlig ettersyn.

  Kart

  Planavgrensningen som varsles vises under med svart stiplet linje. Det varsles et relativt stort område for å ta høyde for ulike løsninger for veier i forbindelse med brannstasjonen. 

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Nordic Office of Architecture v/Torhild Gausereide, Epost: Torhild.Gausereide@nordicarch.com eller med post til Kongens gate 21, 0153 Oslo, med kopi til Ringerike kommune postmottak@ringerike.kommune.no, eller med post til PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Merk innspillet med «502 Ny hovedbrannstasjon på Hvervenmoen».

  Frist for innspill er 23. oktober 2023

  Det bør i uttalelsen komme tydelig frem hva som er uttalelse til planprogrammet og hva som er innspill til planarbeidet.

  Har du spørsmål?

  Har du spørsmål, kan du også ta kontakt med prosjektleder Knut Magne Mork, tlf: 41 65 02 46, e-post: kmm@psju.no.

  Du kan også ta kontakt med kommunens saksbehandler Ingrid Strømme, ingrid.stromme@ringerike.kommune.no, 90 75 76 53. 

  Informasjonsmøte

  Ringerike kommune ønsker alle velkommen til åpent informasjonsmøte/nabomøte tirsdag 26. september kl 17.00 på ByLab i Fossveien 1. Påmelding er ikke nødvendig, bare å møte opp!

  Sakdokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Referat fra oppstartsmøtet

  3. Planprogram

  4. Saksframlegg med saksprotokoll

  Siste endret: 06.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?