Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Varsel om oppstart / 508 Veme kryssingsspor

Innhold

  508 Veme kryssingsspor

  Planarbeidet skal legge til rette for lengre godstog ved å etablere et nytt kryssingsspor på nedlagte Veme stasjon. Dette danner grunnlag for økt kapasitet, redusert fremføringstid og økt punktlighet for godstransporten på Bergensbanen. Frist for innspill er onsdag 6. desember 2023.

  Bakgrunn for kunngjøringen

  Oppstart av planarbeidet kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 tredje ledd. Reglene for planarbeidet er fastsatt i plan- og bygningsloven § 12-3.

  Om planinitiativet

  Forslagstiller Bane NOR varsler oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan 508 Veme kryssingsspor. 

  Planområdet ligger langs eksisterende jernbanelinje, og omfatter Veme stasjon (nedlagt for passasjerutveksling) og områdene øst for Veme stasjon i en strekning på ca. 1,2 km fra stasjonen. Kryssingssporet skal forlenges slik at tog på 640 meter kan krysse. Kryssingssporet vil bli etablert parallelt med eksisterende spor, sør for dagens hovedspor. I tillegg til kryssingssporet består tiltaket av nødvendige tekniske installasjoner, og driftsveg til nye sporveksler. Tiltaket vil være tilknyttet eksisterende jernbaneområder som i dag naturlig er påvirket av jernbanedrift.


  Tiltaket vil berøre eksisterende landbruksarealer. Områdene som blir berørt av det permanente tiltaket vil bli regulert til jernbaneformål, og danner grunnlag for erverv (kjøp) av grunn der tiltaket går utenfor Bane NORs eiendom. Det er i tillegg behov for midlertidig bruk av arealer til anleggs- og riggområder i anleggsperioden. Områder som kun vil bli berørt midlertidig i anleggsperioden vil reguleres til dagens formål med bestemmelsesområde for «midlertidig anlegg og riggområde». Dette gir Bane NOR rett til å benytte området i anleggsperioden, med krav i bestemmelsene om tilbakeføring til underliggende formål i den stand området hadde før anleggsperioden. Planarbeidet kan avdekke behov for andre formål langs baneformålet, som hensyns-/sikringssoner, bevaringssoner, grønnstruktursoner og lignende.

  Kart

  Kart som viser planavgrensningen på Veme. 

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til forslagstiller med post eller e-post. Innspillet merkes med "Plan 508 Detaljregulering for Veme kryssingsspor".

  Frist for innspill er onsdag 6. desember 2023.

  Adresser:

  Asplan Viak
  v/Roy E. Nesheim
  Postboks 24,
  1300 Sandvika

  E-post: roy.nesheim@asplanviak.no

   

   

  Innspill sendes også i kopi til Ringerike kommune med post eller e-post:

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum

  3502 HØNEFOSS

  E-post: postmottak@ringerike.kommune.no

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ/forespørsel om oppstartsmøte

  2. Referat fra oppstartsmøte

  3. Planavgrensning

  Siste endret: 20.11.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?