Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Varsel om oppstart / Varsel om oppstart for 405 - Loeshagen

Innhold

  Varsel om oppstart for 450 - Loeshagen

  Arbeidet med en ny plan for 450 - Loeshagen igangsettes

  Beskrivelse

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om oppstart av planarbeid for Detaljregulering for eiendommen Loeshagen, del av gnr/bnr 132/2 i Ringerike kommune.

  Forslagsstiller er Cowi AS ved Magnus Torp. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse, leke- og oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer innenfor planområdet. Det planlegges for 10-15 boenheter. Det varslede planområdet utgjør ca. 8 dekar. Planområdet består i dag av dyrket mark og tilliggende utmarksarealer.

  Kommunens saksbehandler er Hanne Christine Wilhelmsen, arealplanlegger for Areal- og byplan.

  Planarbeidet er i samsvar med gjeldende kommuneplan og utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift.

  Plankart

   

  Merknader

  Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til:

  Magnus Torp, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss - mato@cowi.no

  Kopi av merknader skal sendes:

  Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

  Frist for merknader til planarbeidet er 1. november 2018.

  Etter at fristen for merknader er gått ut, samles alle innkomne merknader og vurderes. Deretter utarbeides planforslag som sendes til kommunen for behandling. Dersom kommunen vedtar planforslaget, vil forslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn. Det blir da anledning til å sende inn merknader til planforslaget igjen.

  Vedlegg

  1. Planinitiativ
  2. Referat oppstartsmøte
  3. Plankart

   

  Siste endret: 02.10.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?