Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Vedtatte planer / 477 Tolpinrud torg

Innhold

  477 Tolpinrud torg

  Kommunestyret har vedtatt 477 – Detaljregulering for Tolpinrud torg 2 i møte 22.06.2023, saksnummer 96/23. Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av Tolpinrud med nye leiligheter og dagligvarebutikk.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 21.06.2023, i saksnummer: 96/23, plan 477 - Detaljregulering for Tolpinrud torg. Vedtaket innebærer at det legges til rette for bygging av boligblokker med inntil 42 boenheter og dagligvarebutikk med inntil 800 m² salgsareal. Butikken får overflateparkering, og beboere i leilighetene får parkering i ny parkeringskjeller.

   

  Vedtak i kommunestyret:

  1. Plan 477 - Detaljregulering for Tolpinrud torg vedtas.

  2. De deler av reguleringsplan: nr. 97 - Tolpinrud Gang- og Sykkelundergang, vedtatt 26.02.1976, samt de deler av reguleringsplan 247 G/S Snyta-Tolpinrud vedtatt 30.08.2001 og plan 67-04 - Tolpinrud vedtatt 06.10.1971, som overlappes av ny plan, oppheves, jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

  Geotekniker skal følge utbyggingen og være med i vurderingen av arealbruk ut mot skråningen.

   

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plankartet viser planområdets plassering.

  Plankart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning. 

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
   Reguleringsavdeling
   Postboks 123 Sentrum
   3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er tre uker fra kunngjøring i avisen som er 01.07.2023.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Reguleringsbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Saksframlegg 1. gangsbehandling

  5. Saksframlegg 2. gangsbehandling

  6. ROS-analyse

  7. Utomhusplan

  8. Brannteknisk notat

  9. Dagligvarerapport

  10. Energinotat

  11. Notat VA og overvann

  12. Støyrapport Tolpinrud torg - revidert 03.03.2023

  13. Geoteknisk notat

  14. Geoteknisk uavhengig kvalitetssikring og områdestabilitetsvurdering

  15. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer

  16. Uttalelser til 1. gangsbehandling og endring

  Siste endret: 29.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?