Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Vedtatte planer / 479 Karibrenna

Innhold

  479 Karibrenna

  Kommunestyret har vedtatt 479 – Detaljregulering for Karibrenna 01.06.2023, saksnummer 79/23. Formålet med planen er å gi veiadkomst til eksisterende fritidsbeboliger. Stadfeste eksisterende arealbruk i området og gi området tidsmessige planbestemmelser, tilpasset gjeldende kommunedelplan for Ådalsfjella (2011 - 2023), og samsvar med planbestemmelser for tilstøtende områder.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 01.juni.2023, saksnummer: 76/23, plan 479 - Detaljregulering av Karibrenna. Vedtaket innebærer at det tilrettelegges for å gi mulighet for veiadkomst til eksisterende fritidsboliger, og anviser plassering og framføring av teknisk infrastruktur.

   

  Vedtak i kommunestyret:

  1.         479 Detaljregulering for Karibrenna vedtas.

  2.         De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella 2011-2023, vedtatt 30.06.2011, som overlappes av ny plan, oppheves jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

   

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plankartet viser planområdets plassering.

  Plankart

  Påklage vedtak

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
   Reguleringsavdeling
   Postboks 123 Sentrum
   3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er tre uker fra kunngjøring i avisen som er 10.juni.2023.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

   

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Reguleringsbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Saksframlegg 1. gangsbehandling

  5. Saksframlegg 2. gangsbehandling

  5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer

  6. Høringsuttalelser

  7. Hydrogeologiske vurderinger

  8. Kulturminneregistrering

  9. ROS – analyse

  10. Terrengsnitt

  Siste endret: 16.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?