Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Vedtatte planer / 487 - Smeden 2

Innhold

  487 - Smeden 2

  Kommunestyret har vedtatt 487 – Detaljregulering for Smeden 2 i møte 01.06.2023, saksnummer 77/23. Hensikten med planen er å legge til rette for blandet arealbruk med lokal dagligvarebutikk og leiligheter. Kommunal vei Smeden skal oppgraderes og utvides.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 01.06.2023, i saksnummer: 77/23, plan 487 - Detaljregulering for Smeden 2. Vedtaket innebærer at det tilrettelegges for å etablere dagligvarebutikk med inntil 800 m² salgsareal, og totalt ni leiligheter, samt at kommunal vei Smeden oppgraderes og utvides. Butikken får overflateparkering, og beboere i leilighetene får parkering i ny parkeringskjeller.

  Vedtak i kommunestyret:

  1. Plan 487 - Detaljregulering for Smeden 2 vedtas.
  2. De deler av reguleringsplan 99 - Haugsbygd felt B-D, vedtatt 02.03.1979 og del av reguleringsplan nr. 99-07 - Endring av reg.pl.nr.99 Haugsbygd B-D vedtatt 26.01.1995, som overlappes av ny plan, oppheves jf. plan-og bygningsloven § 12-14.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plankartet viser planområdets plassering.

  Plankart

   Plankart

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
   Reguleringsavdeling
   Postboks 123 Sentrum
   3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er tre uker fra kunngjøring i avisen som er 10.06.2023.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Reguleringsplanbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Saksfremlegg 1.gangsbehandling

  5. Saksfremlegg 2.gangsbehandling

  6. ROS-analyse

  7. Støyvurdering

  8. Snittegning

  9. Fasadetegninger

  10. Solforhold

  11. Overvannsplan

  12. Vei- og trafikkvurdering

  13. Illustrasjonsplan

  14. Skiltplantegninger

  15. Geoteknisk notat

  16. Støttemurer

  17. Brannkonsept

  18. Innspill til høring og offentlig ettersyn

  19. Referat fra befaringsmøte 25.01.2023

  20. Referat fra møte med naboer 16.02.2023 

  21. Oppsummering av uttalelser til høring og offentlig ettersyn

  Siste endret: 21.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?