Du er her: Hjem / Natur og miljø / Regler for nedgravde parafin- og oljetanker til fyringsanlegg

Innhold

  Regler for nedgravde parafin- og oljetanker til fyringsanlegg

  Det er et stort ansvar å ha oljetank eller parafintank. Som eier av tank i dag, er du gjennom forurensningsloven ansvarlig for opprydding ved eventuell lekkasje fra tanken, og at oljetanker som tas ut av bruk fjernes/saneres etter alminnelig aksepterte metoder.

  Forbud mot bruk av fyringsolje fra 2020

  Regjeringen har vedtatt forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020.

  Av hensyn til forsyningssikkerhet, praktiske og økonomiske hensyn, er det gitt unntak fra forbudet for enkelte typer bygninger. Blant annet gjelder ikke forbudet for fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet.

  Les mer på nettsiden til regjeringen

  Forskriften i sin helhet

  Støtteordning og energirådgivning

  Når forbudet trer i kraft vil det trolig medføre omfattende investeringer hvis du har oljefyr. Det er derfor viktig å starte planleggingen i god tid, slik at den løsningen du til slutt velger blir den mest gunstige for deg og boligen.

  Støtteordningen er også kun i forkant av forbudet. Støtteordningen avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

  ENOVA-tilskuddet

  ENOVAs støtteordning har den fordelen at den er rettighetsbasert, og at du får mer støtte ved å kombinere flere tiltak.

  Det gis for eksempel støtte til rens og fjerning av oljetank, hvis du samtidig investerer i en fornybar oppvarmingsløsning som ENOVA støtter.

  Eksempelvis kan du få:

  • inntil 7.500 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din. 
  • 10 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du legger om til en varmeløsning ENOVA støtter.
  • 3 000 kroner i støtte når du fjerner oljekamin og oljetank samtidig som du legger om til en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller en luft-til-luft-varmepumpe.

  På www.enova.no/privat kan du lese om hvilke energitiltak du kan få tilskudd for. Eller ring 800 49 003.

  Energirådgivning

  energirådgiverregisteret kan du finner en energirådgiver nær deg.

  Installatører av fornybar oppvarming og sanering av oljetank

  På www.oljefri.no kan du blant annet finne kvalitetssikrede bedrifter som installerer fornybar oppvarming og sanerer oljetanken.

  Regelverk knyttet til nedgravde oljetanker

  Forurensningsforskriften kap. 1 legger til grunn at:

  1. Forskriften må vedtas av kommunestyret for å være gjeldende,
   og at den kun gjelder for:
   • nedgravde tanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter olje.
   • Mindre tanker enn 3200 liter olje må forankres i lokal forskrift.
  2. Den ansvarlige for nedgravd oljetank plikter å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand.
  3. Nedgravde oljetanker som tas ut av drift skal som hovedregel graves opp.
   • gjenfylling – med hensikt å la tankene bli liggende i grunnen – krever særskilt tillatelse fra kommunen.
   • Søknader om igjenfylling kan avslåes, og tanken må i stedet fjernes. 
  Ringerike kommune har ikke vedtatt kapittel 1 i Forurensningsforskriften - hva betyr dette for deg?

  Ringerike kommunen kan ikke benytte seg av hjemlene i forurensningsforskriften kap. 1, men er like fullt forurensningsmyndighet for nedgravde oljetanker. Dette følger av Rundskriv T-5/98 «Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven.

  Dette innebærer at:

  • Søknader om igjenfylling/la oljetanken forbli i bakken, ikke kan behandles eller avslåes av kommunen.
  • Den ansvarlige for nedgravd oljetank plikter å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand, og at man motvirker forurensing i henhold til forurensningsloven § 7.
  • Den ansvarlige for nedgravd oljetank må sørge for å meld fra til kommunen etter at oljetanken er sanert. Tankeier kan pålegges fjerning av nedgravde oljetanker i henhold til forurensningsloven § 7, når det ikke foreligger dokumentasjon på at arbeidet er utført etter «alminnelige aksepterte metoder».
  • Den ansvarlige for nedgravd oljetank plikter å varsle akutte lekkasjer til brannvesenet på tlf. 110. Konsekvensene av oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker kan være omfattende, både økonomisk og miljømessig. Sjekk vilkårene hos ditt eget skadeforsikringsselskap.

  Hvis Forurensningsforskriften kapittel 1 blir vedtatt, eller om den etter Miljødirektoratets ønske blir gjeldende for alle kommuner, må tanken tømmes og graves opp når den ikke lenger er i bruk. Det vil i tillegg være mulig å søke igjenfylling – med hensikt å la tankene bli liggende i grunnen. Søknader kan likefult avslåes, og tanken må i stedet fjernes.

  Fjerne oljetank eller la den forbli i bakken?

  Hvis oljetanken er i bruk med mineralsk olje/fossil olje/parafin, kan du fortsette med det frem til 31.12.2019.

  Fra 1.1.2020 kan du ikke lenger bruke mineralsk olje/fossil olje/parafin.

  Hvis du har oljefyr bør du allerede nå ta stilling til om:

  • oljetanken skal fjernes
  • oljetanken skal forbli i bakken etter alminnelige aksepterte saneringsmetoder
  • du skal fortsette å bruke oljetanken, med bioolje/bioparafin

  Du kan senere få pålegg om fjerning av oljetank.

  Ditt ansvar

  Tankeier har et selvstendig ansvar for at oljetanker som tas ut av bruk saneres eller konserveres etter alminnelige aksepterte metoder, slik at forurensning unngås, ifølge Forurensningsloven § 7 om plikt til å unngå forurensning.

  På nettsiden www.oljefri.no kan man søke opp firmaer som utfører slike oppdrag. Dere blir enig om hvordan oppdraget skal utføres for å være iht. forurensningsloven. Hvorvidt oljetanken skal graves opp (saneres) eller forbli i bakken (konserveres), er en vurdering som må tas av eller med utførende firma/person.

  Tips til hvordan du kan gå frem for å fjerne oljetanken

  Firmaer som utfører rens, sanering og fjerning av oljetanker

  Ringerike kommune har ingen fullstendig oversikt overfirmaer som utfører rens, sanering og fjerning av oljetanker.

  Følgende tilbydere komme derimot frem ved enkelt søk på www.oljefri.no:

  • Franzefoss Gjenvinning AS, telefon 67 15 18 30
  • Hitech Energy, telefon 400 02 862
  • HOF Miljøservice, telefon 33 05 82 23

  Andre firma som utfører rens, sanering og fjerning av oljetanker:

  • Ringerike Septikservice (NORVA 24), telefon 32 17 13 90.
  • NorTank - EMITEK AS, telefon 926 78 000.

  Saneringsmetoder

  Jeg ønsker å...

  Fjerne oljetank etter alminnelige aksepterte saneringmetoder
  • Tøm og rengjør tankene for olje/parafin*
  • Deponer oljeavfallet (i all hovedsak hydrokarboner og vann) på godkjent mottak.
  • Grav opp tankene.
  • Dokumenter/påvis at tanken er tett (avdekkes gjerne etter rengjøring)**
  • Lever tankene til godkjent mottak.
  • Kapp og fjern påfyllingsrør og lufterør på oljetank og husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling.
  • Opphør eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling.
  • Meld fra til kommunen etter at oljetanken er sanert

  * Tømming og rengjøring av oljetanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker og tillatelse fra Miljødirektoratet for håndtering av oljeholdig avfall.

  ** Påvist lekkasje fra oljetanker/forurenset grunn skal varsles foruresnsningsmyndigheten i kommunen.

  La oljetanken forbli i bakken etter alminnelige aksepterte saneringmetoder
  • Tøm og rengjør tankene for olje/parafin*
  • Deponer oljeavfallet (i all hovedsak hydrokarboner og vann) på godkjent mottak.
  • Dokumenter/påvis at tanken er tett (avdekkes gjerne etter rengjøring)**
  • Fyll tanken med rene masser (leca eller sand).
  • Kapp og fjern påfyllingsrør og lufterør på oljetank og husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling.
  • Opphør eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling
  • Meld fra til kommunen etter at oljetanken er sanert

  * Tømming og rengjøring av oljetanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker og tillatelse fra Miljødirektoratet for håndtering av oljeholdig avfall.

  ** Påvist lekkasje fra oljetanker/forurenset grunn skal varsles foruresnsningsmyndigheten i kommunen.

  Meld fra til kommunen etter at oljetanken er sanert

  For å unngå at det senere oppstår tvil om arbeidet er utført etter alminnelige askepterte metoder og pålegg i henhold til forurensningsloven § 7, trenger kommunen dokumentasjon på at tanken er fjernet eller konservert.

  Vi utsteder ingen aksept eller godkjenning på forhånd. Firmaet som utfører arbeidet og du som tankeier er ansvarlig for at det ikke oppstår forurensning.

  Meldingen kan sendes inn av deg som tankeier eller oppdragsgiver.

  Innsending av melding

  Meldingen må inneholde følgende informasjon
  • Oppdragsadresse
  • Navn på anleggseier
  • Tanktype og volum
  • Måling av Ex gass og dato
  • Tankrens utført dato
  • Mengde oljeavfall og mottakssted
  • Tilstand på tank og rør
  • Demontert påfyllings- og lufterør
  • Hva som skjer med tanken etter tømming og rens, eks. fylles med sand eller leveres til godkjent avfallsmottak  
  • Eventuelle merknader
  Send meldingen til:

  Merk brevet/e-posten med "Sanering av oljetank [adresse] - [gårds- og bruksnr.]", eks. Sanering av oljetank Fossveien 7 - Gnr/bnr. 318/397.

  Ringerike kommune
  Miljø- og arealforvaltning
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss

  eller

  Lov med bruk av bio-olje/bio-parafin

  Olje av biologisk opprinnelse, det vil si alle typer bioolje/biofyringsolje, biodiesel og bioparafin, omfattes ikke av "forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020".

  Biofyringsolje og bioparafin er produsert av nedbrytbart matavfall eller planter. Disse ressursene har derfor ikke de samme kvalitetene som fossilt brennstoff. De tåler mindre kulde, tåler mindre lagring, og det er heller ikke samme tilgjengelighet til disse drivstoffene som til fossile løsninger.

  Fortsatt et ansvar

  Hvis du benytter biologisk olje, vil du fortsatt være ansvarlige for å sikre at fyringsanlegget/tanken er i betryggende stand, og motvirke forurensing i henhold til forurensningsloven § 7.

  Ombygging til bio-fyring

  Dersom du har et vannbårent anlegg med en oljefyr i kjelleren, eller parafinkamin, kan du forhøre med en fyringstekniker om det er mulig å konvertere til biofyringsolje, og om det er tilgang til å kjøpe biooljer.

  Kjemikalievurdering av biofyringsolje

  Vanlige stilte spørsmål

  Krever Ringerike kommune at alle oljetanker graves opp innen 1.1.2020?

  Nei. Forbudet gjelder bruk av mineralsk olje. Du kan bruke oljetanken etter 1.1.2020 hvis den fylles med bioolje/bioparafin, og fyringsanlegget ditt fungerer med dette. Du bør allerede nå ta stilling til om oljetanken skal fjernes eller forbli i bakken etter alminnelige aksepterte saneringsmetoder, eller om du skal fortsette å bruke oljetanken med bioolje/bioparafin.

  Du kan senere få pålegg om fjerning av oljetank. Forurensningsforskriften kapittel 1 er per i dag ikke vedtatt i ringerike kommune, men hvis den blir vedtatt, eller om den etter Miljødirektoratets ønske blir gjeldende for alle kommuner, må tanken tømmes og graves opp når den ikke lenger er i bruk.

  Hva er mineralolje, og hva blir forbudt?

  Mineralolje er definert som lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur.

  All fossil mineralolje som kan brukes i en oljekjel eller parafinkamin til å varme opp en bygning er omfattet av forbudet. Det vil si både tung og lett fyringsolje, fyringsparafin, diesel og andre fossile brensler som er flytende ved standard trykk og temperatur. Olje av biologisk opprinnelse (biofyringsolje, biodiesel og bioparafin basert på animalsk eller vegetabilsk råstoff) er ikke omfattet. Fossil gass (naturgass) er ikke omfattet av forbudet. Kilde: www.regjeringen.no

  Jeg har en nedgravd oljetank, hva må jeg gjøre med denne, og når?

  Hvis oljetanken er i bruk med mineralsk olje/fossil olje/parafin, kan du fortsette med det frem til 31.12.2019. Fra 1.1.2020 kan du ikke lenger bruke mineralsk olje/fossil olje/parafin. Du bør allerede nå ta stilling til om oljetanken skal fjernes eller forbli i bakken etter alminnelige aksepterte saneringsmetoder, eller om du skal fortsette å bruke oljetanken med bioolje/bioparafin. Du kan senere få pålegg om fjerning av oljetank.

  Forurensningsforskriften kapittel 1 er per i dag ikke vedtatt i ringerike kommune, men hvis den blir vedtatt, eller om den etter Miljødirektoratets ønske blir gjeldende for alle kommuner, må tanken tømmes og graves opp når den ikke lenger er i bruk.

  Jeg har en nedgravd oljetank som ikke er brukt på mange år, og det kan hende jeg får brukt for den senere. Må jeg sanere denne? 

  Fra 1.1.2020 kan du ikke lenger bruke mineralsk olje/fossil olje/parafin. Du bør allerede nå ta stilling til om oljetanken skal fjernes eller forbli i bakken etter alminnelige aksepterte saneringsmetoder, eller om du skal bruke oljetanken med bioolje/bioparafin.

  Du kan senere få pålegg om fjerning av oljetank. Forurensningsforskriften kapittel 1 er per i dag ikke vedtatt i ringerike kommune, men hvis den blir vedtatt, eller om den etter Miljødirektoratets ønske blir gjeldende for alle kommuner, må tanken tømmes og graves opp når den ikke lenger er i bruk.

  Hva skjer hvis jeg fortsatt bruker mineralsk olje/fossil olje/parafin etter 1.1.2020?

  Eier og bruker av fyringsanlegg skal sørge for å overholde bestemmelsene i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Hvis det fortsatt er igjen mineralsk fyringsolje i tanken etter 1.1.2020, plikter eier/bruker å stoppe bruken av fyringsoljen til oppvarming av bolig, og sørge for å sanere oljetanken etter alminnelige aksepterte saneringsmetoder. Alternativet er at oljetanken beholdes og brukes til bioolje for oppvarming av bolig. Oljetanken må likevel tømmes og rengjøres av firma med nødvendige tillatelser/sertifikater. Kommunen er tilsynsmyndighet og følger opp brudd på regelverket.

  Hvordan finner jeg ut om jeg har nedgravd oljetank?

  Se etter påfyllingsrør og lufterør til tanken. Hvis dette ikke er synlig, kan du kontakte feiervesenet i Ringerike kommune, som kan ha opplysninger. Hvis dem ikke kan hjelpe kan du kontakte byggesaksavdelingen i Ringerike kommune.

  Må jeg søke om å fjerne oljetanken i Ringerike kommune?

  Nei, men du må følge kommunens anbefalinger om hvordan oljetanken bør håndteres, enten den skal graves opp eller forbli i bakken. Du som tankeier må sørge for at kommunen får melding når arbeidet er utført. Manglende melding eller mangelfull dokumentasjon på saneringen, kan medføre at du får pålegg om å rette opp i forholdet.

  Kan jeg søke om dispensasjon fra forbudet om å bruke mineralsk olje?

  Kommunen kan ikke gi dispensasjon fra forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Behovet for unntak fra forbudet skal i utgangspunktet være ivaretatt gjennom unntak fra forbudsforskriftens virkeområde i § 2, og unntakene i § 6 og § 7. Kommunen er gjennom § 12 gitt adgang til å gjøre unntak fra forbudet i enkelttilfeller. Kravet for å kunne gi unntak er at det må foreligge "særlige grunner". Eier eller bruker av fyringsanlegget må søke til kommunen om unntak etter § 12. Det er kommunen som skal vurdere om kravet til særlige grunner er oppfylt. Kommunen har imidlertid ingen plikt til å gi unntak ettersom dette er en "kan"-bestemmelse.

  I veilederen til forbudsforskriften kan du lese mer om «særlige grunner», og på den måten vurdere om det i ditt tilfelle er grunnlag å søke unntak. Om du skulle søke er det er ikke et spesielt skjema for dette. Søknaden merkes «Søknad om unntak for bruk av mineralolje– Gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) og adresse», og sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller brevpost til Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. 

  Gjelder forbud mot å bruke mineralsk olje fra 1.1.2020 oljetanker montert innvendig i bygg?

  Ja. Du kan bruke oljetanken etter 1.1.2020 hvis den fylles med bioolje/bioparafin, og fyringsanlegget ditt fungerer med dette.

  Hvordan melder jeg fra til kommunen om at oljetanken er sanert?

  Se svaret i artikkelen "Meld fra til kommunen etter at oljetanken er sanert". 

  Hvor mye rene masser (sand, leca ol) må det fylles på oljetanken når tanken skal forbli i bakken? 

  Så mye som mulig. For lite oppfylling med rene masser kan være risikabelt om det er risiko for at tanken over tid kollapser, og skaper setningssaker, uavhengig om den er av stål eller glassfiber. For råd kontakt fagkyndige firma for sanering av oljetank gjennom www.oljefri.no eller gule sider ol. 

  Hvorfor må oljetanken tømmes og rengjøres i forkant av sanering?

  Tømming og rengjøring er nødvendig fordi det alltid vil være igjen restolje. På en tank under 1m3 som er fyrt tom, kan det være 100 liter olje eller mer. Fare for uhell minimeres. I tillegg må tanken rengjøres med høyt trykk som polerer tanken innvendig, og gjør ev. sprekker/hull lett synlige. Vann og olje suges opp, og tanken blir helt ren innvendig. Tømming og rengjøring av oljetanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat fra Arbeidstilsynet for arbeid i tanker, og tillatelse fra Miljødirektoratet for håndtering av oljeholdig avfall.

  Hva gjør jeg ved mistanke om eller påvist forurensning fra min oljetank?

  Hvis det oppstår mistanke eller påvises forurensning før, under eller etter tømming og rengjøring av tanken, eller ved oppgraving av tanken, skal arbeidet stoppes umiddelbart. Kommunens forurensningsmyndighet skal varsles per telefon 32 11 74 00. Ved akutt forurensning ring brannvesenet på tlf 110. Saken skal nå følges opp etter forurensningsforskriften kapittel 2 om graving og bygging i forurenset grunn. Det vil si at kommunen skal godkjenne en tiltaksplan før oljetanken kan graves opp. 

  Satt i perspektiv -  Miljødirektoratet oppgir at en liter olje kan forurense en million liter vann (1000 kubikkmeter). Les mer på www.oljefri.no.

  Hvordan vet jeg at fyringsanlegg mitt fungerer med bioolje?

  Det kan dessverre ikke kommunen svare på. Kontakt faghandel, serviceperson ol.

  Har Ringerike kommune støtteordninger for fjerning av oljetank?

  Nei. Støtte til energitiltak og fjerning av oljefyr får du gjennom Enovatilskuddet.

  Hva er Enovatilskuddet, og hva gir dem støtte til?

  Det er Enovas nye støtteordning til husholdninger. Ordningen har den fordelen at den er rettighetsbasert, og at du får mer støtte ved å kombinere flere tiltak. Det gis også støtte til rens og fjerning av oljetank, hvis du samtidig investerer i en fornybar oppvarmingsløsning. I 2017 og 2018 er tilskuddet til rens og fjerning av oljetank doblet, mens det halveres i 2019 og fjernes i 2020. Det gis også støtte til energismart oppgradering av boligen.

  Får jeg energirådgivning av Ringerike kommune?

  Nei. Sjekk energirådgiverregisteret for å finne en energirådgiver nær deg

  Kan Ringerike kommune svare på spørsmål som gjelder Enova?

  Nei. Sjekk Enova sin nettside for spørsmål og svar.

  Fant du ikke svar på ditt spørsmål?

  Miljødirektoratet får mange spørsmål og svar om hvilke krav som stilles til de som har eller skal håndtere nedgravde oljetanker.

  På denne nettsiden får dere svar på de vanligste spørsmålene

  Spørsmål om nedgravde oljetanker kan også stilles til Servicetorget i kommunen.

  Servicetorget er åpent hverdager kl 08.00 – 15.30.

  Telefon 32 11 74 00 - sentralbordet er betjent kl. 09.00 -15.00.

  Vi har kortere åpningstid i sommer,  kl 10.00 - 14.00, fra 1. juli til og med 2. august.

  Send oss en e-post

  (ikke send epost med personsensitiv informasjon)

  Vakttelefoner utenom åpningstid

  Siste endret: 11.07.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?