Du er her: Hjem / Natur og miljø / Nedgravde oljetanker

Innhold

  Nedgravde oljetanker

  Det er et stort ansvar å ha oljetank/parafintank. Som eier av tank i dag, er du gjennom forurensningsloven ansvarlig for opprydding ved eventuell lekkasje fra tanken, og at oljetanker som tas ut av bruk fjernes/saneres etter alminnelig aksepterte metoder.

  Har du sikret deg?

  Konsekvensene av oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker kan være omfattende, både økonomisk og miljømessig. Sjekk vilkårene hos ditt eget skadeforsikringsselskap.

  Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på tlf. 110.

  Forbud mot bruk av fossil fyringsolje fra 2020

  Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020.

  Av hensyn til forsyningssikkerhet, praktiske og økonomiske hensyn, er det gitt unntak fra forbudet for enkelte typer bygninger. Blant annet gjelder ikke forbudet for fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet.

  Les mer på nettsiden til Regjeringen.no 


  Når forbudet trer i kraft vil det trolig medføre omfattende investeringer i din bolig, spesielt hvis du har oljefyr. Det er derfor viktig å starte planleggingen i god tid, slik at den løsningen du til slutt velger blir den mest gunstige for deg og boligen.

  På www.oljefri.no kan du blant annet finne kvalitetssikrede bedrifter som installerer fornybar oppvarming og sanerer oljetanken.

  På www.enova.no/privat kan du lese om hvilke energitiltak du kan få tilskudd for. Eller ring 800 49 003.

  Regelverk knyttet til nedgravde oljetanker

  Forurensningsforskriften kap. 1 legger til grunn at nedgravde oljetanker som hovedregel skal graves opp, og at igjenfylling – med hensikt å la tankene bli liggende i grunnen – krever særskilt tillatelse fra kommunen. Kommuner som har fastsatt lokal forskrift av kap. 1 har dermed også myndighet til å avslå søknader om igjenfylling, og kreve at tanken i stedet må fjernes.

  Ringerike kommune har ikke vedtatt kap. 1, men kommunen er like fullt forurensningsmyndighet for nedgravde oljetanker. Dette følger av Rundskriv T-5/98 «Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven. Vi kan pålegge fjerning av nedgravde oljetanker i henhold til forurensningsloven § 7. Det er derfor viktig at tankeier dokumenterer at arbeidet er utført etter alminnelige askepterte metoder.

  Fjerne oljetank eller la den forbli i bakken?

  Kommuner som ikke har vedtatt forurensningsforskriften kap. 1. kan ikke benytte seg av hjemlene i denne. Ringerike kommune kan likevel, når det ikke foreligger dokumentasjon på at arbeidet er utført etter alminnelige askepterte medtoder, pålegge fjerning av nedgravde oljetanker i henhold til forurensningsloven § 7.

  Tankeier har et selvstendig ansvar for at oljetanker som tas ut av bruk saneres eller konserveres etter alminnelige aksepterte metoder, slik at forurensning unngås. Dette følger av forurensningsloven § 7 om plikt til å unngå forurensning.

  Hvorvidt oljetanken skal graves opp (saneres) eller forbli i bakken (konserveres) er en vurdering som må tas av eller med utførende firma/person. På nettsiden www.oljefri.no kan man søke opp firmaer som utfører hele oppdraget. Dere blir enig om hvordan oppdraget skal utføres for å være iht. forurensningsloven § 7.

   

  Meld fra til kommunen

  For å unngå at det senere oppstår tvil om arbeidet er utført etter alminnelige askepterte metoder, og pålegg i henhold til forurensningsloven § 7, trenger kommunen dokumentasjon på at tanken er fjernet eller konservert. Vi utsteder ingen aksept eller godkjenning på forhånd. Firmaet som utfører og du som tankeier er ansvarlig for at det ikke medfører forurensning jf. forurensningsloven § 7. 

  Meldingen kan sendes inn av deg som tankeier eller oppdragsgiver, og må inneholde følgende informasjon (gjerne standard skjema hos oppdragsgiver):

  • Oppdragsadresse
  • Navn på anleggseier
  • Tanktype og volum
  • Måling av Ex gass og dato
  • Tankrens utført dato
  • Mengde oljeavfall og mottakssted
  • Tilstand på tank og rør
  • Demontert påfyllings- og lufterør
  • Hva som skjer med tanken etter tømming og rens, eks. fylles med sand eller leveres til godkjent avfallsmottak  
  • Eventuelle merknader

  Sendes til:
  Miljø- og arealforvaltning, Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk brevet/e-posten med "Sanering av oljetank [adresse] - [gårds- og bruksnr.]", eks. Sanering av oljetank Fossveien 7 - Gnr/bnr. 318/397.

  Jeg ønsker å...

  Fjerne oljetank
  • Tøm og rengjør tankene for olje/parafin**
  • Deponer avfall (i all hovedsak hydrokarboner og vann) hos godkjent mottak.
  • Grav opp tankene.
  • Dokumenter/påvis at tanken er tett*.
  • Lever tankene til godkjent mottak.
  • Kapp og fjern påfyllingsrør på husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling.
  • Opphør eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling.

  ** Tømming og rengjøring av oljetanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker og tillatelse fra Miljødirektoratet for håndtering av oljeholdig avfall.

  La oljetanken forbli i bakken
  • Tøm og rengjør tankene for olje/parafin**.
  • Deponer avfall (i all hovedsak hydrokarboner og vann) hos godkjent mottak.
  • Dokumenter/påvis at tanken er tett*.
  • Fyll tanken med rene masser (leca eller sand).
  • Kapp og fjern påfyllingsrør på husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling.
  • Opphør eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling.

  ** Tømming og rengjøring av oljetanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker og tillatelse fra Miljødirektoratet for håndtering av oljeholdig avfall.

  * Påvist lekkasje fra oljetanker/forurenset grunn skal varsles foruresnsningsmyndigheten i kommunen.

  Siste endret: 27.09.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?