Du er her: Hjem / Natur og miljø / Vannforvaltning i Ringerike kommune

Innhold

  Vannforvaltning i Ringerike kommune

  Det foregår et viktig arbeid med vannforvaltning i kommunen. I 2007 kom den nye vannforskriften der hovedformålet er å sørge for at vannet blir ivaretatt og brukt på en bærekraftig måte.

  Vannforskriften

  Gjennom forskriften har vannforvaltingen fått en fremdriftsplan, blitt koordinert og fått et økosystembasert fokus:

  • Alt vann skal forvaltes med sikte på ivaretaking og bærekraftig bruk
  • Vassdrag (elver og innsjøer), grunnvann og kyst skal ses under ett
  • Det skal ses på den samlede påvirkningen fra alle som bruker og påvirker vannet
  • Det skal legges til rette for at alle interessenter og allmennheten kan medvirke.
  • Vannet renner via bekker, elver og innsjøer til fjorder og kyst, på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

  Forvaltingen krever derfor et nært samarbeid mellom fylkeskommuner, kommuner og myndigheter, og med medvirkning fra interesseorganisasjoner, næring og innbyggere. Vannet er viktig for alle, enten det gjelder drikkevann, badeplasser, lakselver, friluftsliv eller næringsliv, og vi vil alle at vannkvaliteten skal være bra. Det er derfor viktig at vannressursene blir tatt vare på og forvaltet på en bærekraftig måte der miljøfokuset står sterkt.

  Alt vann i Buskerud har gjennom fylkesmannen blitt kartlagt, karakterisert og gitt en miljøstatus som enten “svært dårlig”, “dårlig”, “moderat”, “god” eller “svært god”. Miljøstatusen er basert på biologiske og kjemiske målinger, samt skjønnsmessige faglige vurderinger. Gjennom den nye vannforskriften er det satt et miljømål om at alt vann skal nå “god” miljøtilstand innen 2021. Det betyr at det må gjennomføres tiltak i de vannforekomstene som ikke er i den tilstanden en ønsker. Tiltak for det enkelte vannområde/kommune  kan søkes opp på www.vann-nett.no som inneholder informasjon om vannet i Norge.

   

  Vannregioner og vannområder

  Norge er delt inn i 11 vannregioner der Buskerud inngår i vannregion Vest-Viken. Vannregionen er videre delt inn i 18 vannområder. Hvert vannområde med tilhørende kommuner og sektormyndigheter utarbeider en plan som til slutt innlemmes i den regionale vannforvaltingsplanen for Vest-Viken. Tiden fram mot 2015 er definert som planperioden der det arbeides med kartlegging av påvirkninger og utarbeiding av tiltaksanalyser (forslag til miljøforbedrende tiltak). Fra og med 2015 skal disse tiltakene iverksettes for å nå god miljøtilstand innen 2021.

  Vannregion Vest-Viken                              Vannområde Tyrifjorden

  Vannregion Vest-Viken                             Vannområde Tyrifjorden

   


  Hvordan kan en medvirke?

  Helhetlig forvaltning krever samarbeid mellom alle som bruker og påvirker vannet. Organisasjoner og enkelpersoner kan medvirke gjennom lokalt engasjement, både via samfunnsdebatt og via deltaking i arbeidet på vannområdenivå. En kan gi innspill til plandokumentene når de kommer på høring. Vannportalen gir mulighet til å følge med på myndighetenes arbeid.

  Vannregionene har egne sider på Vannportalen der en finner planprogram og informasjon om arbeidet.

  Planperioden 2016 - 2021

  Planprogram for rullering av regional plan og hovedutfordringer legges ut på høring 1. april - 30. juni 2019.

  Planperioden 2022 - 2027

  Til hjelp for deg som vil skrive høringsinnspill er det laget innspillskjemaer som kan benyttes. Høringsinnspill kan selvfølgelig også formuleres på fritt grunnlag av den enkelte.

  Overvåkingsnotat Steinsfjorden

  Norsk institutt for vannforskning har gjennomført overvåking av Steinsfjorden på oppdrag fra Hole og Ringerike kommuner. I tillegg tar kommunene prøver fra utvalgte badeplasser i juni-august, og det sendes prøver til NIVA for analyse av algetoksiner.

  Notatene er en enkel rapportering som sammenstiller de viktigste resultatene fra årets innsjøovervåking. Det presenteres også lange tidsserier for viktige biologiske og vannkjemiske parametere. Resultatene settes i sammenheng med tidsutviklingen av vannkvaliteten i Steinsfjorden.

  Overvåkingsnotat Steinsfjorden 2018

  Overvåkingsnotat Steinsfjorden 2017

  Siste målinger fra hovedstasjonen i Steinsfjorden 8. oktober 2018

  0-7 meter: 2,8 µg/l microcystin
  8-14 meter: 1,5 µg/l microcystin

  Badevannskvalitet i Ringerike

  Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) tar årlige algeprøver av Steinsfjorden og melder om badevannskvalitet for Hole og Ringerike. Les mer om badevannskvalitet i Ringerike på denne siden:

  Badevannskvalitet

  Siste endret: 08.05.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?