Du er her: Hjem / Veier

Innhold

  Veier

  Teknisk forvaltning har ansvaret for drift og vedlikehold av veier i Ringerike kommune. Vi skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Fylkeskommunene sørger for fylkesveier og staten for riksveiene.

  Kommunal vei?

  Ved hjelp av kart i nasjonal vegdatabank er det mulig å finne ut hvilke veier som Ringerike kommuene har anvaret for.  

  Henvendelser angående øvrige veier (Fylkesveier eller Europaveier) må rettes til veieier.

  Melde feil og mangel på kommunal vei - "Fiks min gate!"

  Feil og mangler på følgende kategorier kan medes til kommunen her:

  • Gatelyspærer som er defekt
  • Strekninger med gatelys som er ute av drift
  • Skader på gatelysmaster
  • Hull i asfalten/grusveien
  • Feil på kummer og sluk
  • Skader på veiskilt
  • Manglende gatefeiing
  • Veier som ikke er brøytet/strødd
  • Trær/vegetasjon som er trafikkfarlig eller til annen fare.

  For å melde inn feil  

  Graving i og ved kommunal vei/grunn

  Skal du grave?

  Søknad om graving (se lnger ned) må være godkjent før graving på kommunal grunn eller omeråder som driftes av kommunen. Dette inkludere kabelpåvisning.

  Graving på kommunal grunn eller omeråder som driftes av kommunen må utføres i henhold til Ringerike kommunes graveinstruks

  Det skal alltid sendes søknad om tillatelse til graving/tiltak og arbeider i og ved det kommunale veinettet med tilhørende side- og grøntarealer, samt parker, friområder og øvrig kommunal eiendom.

  For å få behandlet søknad om arbeids- /gravetillatelse må tiltakshaver/ entreprenør utarbeide en arbeidsvarslingsplan. Denne planen kan bestå av en skriftlig del som skal angi sted for arbeidet, hva som skal utføres og en skiltplan/skisse som viser hvordan varslings- og sikringsmateriellet skal plasseres i forhold til arbeidsstedet og eksisterende skilt.

  Søknad om graving

  Søknad om graving utføres via kundeportalen gravemelding.no. 

  Søknader behandles normalt i løpet av 3-10 virkedager. Dersom tiltaket krever trafikkavviklingsplaner tas det forbehold om lengre behandlingstid.

  Hvor graves det på kommunal grunn i Ringerike kommune nå

  Her graves det nå

  Arbeid på og ved kommunal vei

  Arbeid på/ved veg representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

  Det er Statens Vegvesen’s håndbok N301 «Arbeid på og ved veg» som gir bestemmelser og retningslinjer for hvordan arbeid på/ved veg skal varsles og sikres på. Dette gjelder alle offentlige veger i Norge, herunder kommunale.

  Søknad om arbeidsvarsling

  Søknad om arbeidsvarsling utføres via kundeportalen gravemelding.no.

  Søknader behandles normalt i løpet av 3-10 virkedager. Dersom tiltaket krever trafikkavviklingsplaner tas det forbehold om lengre behandlingstid.

  Alle søknader om arbeidsvarsling til Ringerike kommune skal inneholde følgende dokumentasjon

  • arbeidsbeskrivelse
  • risikovurdering
  • arbeidsvarslingsplan

  Søknader som er mangelfulle returneres. Dette inkluderer også søknader som ikke er godt nok utarbeidet. Et typisk eksempel på dette er manglende forståelse av risiko og/eller samsvar mellom risikoen som er vist og de tiltakene (varsling og sikring) som det søkes om å benytte.

  Gatelys

  Ringerike kommune har en kontrakt med Nettservice Ringerike om drift og vedlikehold av gatelys langs kommunale veier.

  Tre ganger i året kontrollerer Nettservice Ringerike alle kommunens gatelysanlegg. Da sjekkes alle feilmeldingene som har kommet inn og eventuelle feil og mangler rettes. Kjøringene er lagt før skolestart, i midten av oktober og før jul. På våren og sommeren er behovet for gatelys ikke like stort med de lange lyse kveldene vi har, og derfor har Ringerike kommune og Nettservice Ringerike blitt enig om at dette er den mest gunstige og effektive løsningen.

  Skulle det være større feil, som for eksempel at hele nabolag er mørke, vil selvsagt dette bli prioritert utenfor disse kjøringene slik at vi kan sikre sikkerheten til myke trafikanter.

  Hvis du oppdager noen gatelys som ikke lyser, ønsker kommunen tilbakemeldinger om dette – aller helst i «Fiks min gate»

  Feil og mangler på gatelys skal IKKE meldes inn til driftssentralen til Ringeriks-Kraft Nett.

  Oppdager du feil med gatelys langs fylkesveier og statlige veier, må dette meldes inn til Statens vegvesen for feilretting, f.eks. på telefon 175.

  Brøyting og strøing/salting

  Hva er kommunens vedlikeholdsansvar?

  • Vinterdrift med brøyting, snørydding og strøing av om lag 225 kilometer vei og 25 kilometer gang- og sykkelveier/fortau
  • Offentlige plasser, torg, gågater og offentlige parkeringsplasser

  Vintervedlikehold av fortau og gang- sykkelveier langs det meste av fylkesveinettet er det Statens vegvesen som har hånd om.

  Kommunen har ikke ansvar for snørydding av private arealer eller private avkjørsler.

  Eiendommer som ligger langs kommunale veier må påregne å få brøytet snø inn i innkjørsler og eiendommer som ligger inntil veien. Beboere må derfor selv rydde egen innkjørsel.

  Plikter og ansvar for eier av hus eller grunn:

  Eier av hus eller grunn mot offentlig sted  innenfor grensene til tidligere Hønefoss kommune plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is, samt strø fortauet når det er glatt (Politivedtekt for Ringerike § 16 og 17).

  Brøyterutiner

  • Brøyteenhetene rykker normalt ut når det er snøfall med en snødybde på seks til åtte centimeter på gang- og sykkelveier og offentlige parkeringsplasser.
  • Veiene skal normalt være gjennombrøytet i løpet av 6-8 timer etter oppstart.
  • Brøyting til vinterveibredde og brøyting av kryss, busslommer og lignende utføres umiddelbart etter gjennombrøyting.

  Rydding av plasser, gang- og sykkelveier

  • Gågater, torg, gang- og sykkelveier brøytes med samme standard som tilstøtende kjørevei. Ved sterkt snøfall prioriteres fremkommeligheten på hovedveinettet.
  • Etter snøfall og brøyting vil snø fra gater og plasser så snart som mulig ryddes og kjøres vekk fra områder der dette er nødvendig.
  • Snøopplag bør ikke oppta over halve bredden av fortauet.
  • Ved fotgjengeroverganger og kryss skal snøopplaget ikke hindre sikt. 
  • Eier av hus eller eiendom inntil offentlig grunn plikt til å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is, samt strø fortauet når det er glatt  (politivedtektenes § 16 og 17)

  Strøing av sand eller salt

  • Veinettet strøs normalt ikke på vanlig vinterføre eller når det snør. Når forskriftsmessig skodde kjøretøy får problemer med å komme fram på grunn av is, strøs det med sand eller salt etter behov.
  • Det strøs først punktvis i vanskelige stigninger, kurver, mot veikryss og på utsatte fotgjengerarealer.
  • Ringerike  kommune tilstreber å redusere bruk av salt i veivedlikeholdet, og kun noen få veistrekninger blir saltet ved snøvarsel eller værforandringer ved ca 0 - grader C.

  Gatefeiing

  Vårfeiing på kommunale veier og plasser foregå med oppstart i Hønefoss sentrum og bynære områder. Deretter vil feiemannskapene jobbe seg utover i distriktene i kommunen.

  Alle veier og plasser vil bli feid hvert år, men det er dessverre ikke midler som kan prioriteres til feiing på overtid. Dette vil medføre at feiinga vil gå over noe lengre tid enn tidligere år og Ringerike kommune ber om at beboerne viser forståelse for dette.

   Ringerike kommune har mange henvendelser angående feiing, med spørsmål om når vi kommer til ulike stede. Svaret på disse spørsmålene er at kommunen hver dag benytter det feiemateriellet som er tilgjengelig innenfor gitte rammer, og at feiingen vil blir gjennomfør i løpet av våren.

  Trafikksikkerhet

  Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

  Frisikt

  Gjerder og høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

  Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

  Se veileder Klipp hekk og busker

  Vegetasjon / hogst

  Kommuen klipper årlig gress/kantvegetasjonen langs vegnettet for å ivareta trafikksikkerheten. Stedvis må også bukser hogges, når det er behov for dette.

  For vegetasjon ved private veier og avkjøringer gjelder følgende veileder Klipp hekk og busker

  Om det står trær ved kommnal vei som oppfattes som trafikkfarlig eller må fjernes av andre grunner kan dette meldes til kommen via. «Fiks min gate»

  Tungtransport

   Informasjon om tillatt totalvekt og akseltrykk kan finnes på vegkart.no eller via Veglister for fylkes- og kommunale veier

  Kommuen kan skilte ned til redusert akasellast/totalvekt og begrensningen vil gjelde fra det tidspunkt skiltene settes opp.

  Dispensasjoner for kjøretøyer som er tyngre en veiens oppgitte totalvekt/aksellast må søkes Statens vegvesen. Se info her Dispensasjoner for spesialtransport

  Gågaten/torvet - Kjøretillatelse

  Gågatereglementet (link)

  § 6. Kjøring i gågateområdet

  Innkjøring i gågateområdet er forbudt, unntatt for varelevering, renovasjon mm i tidsrommet 18.00 - 10.00. Dispensasjoner for enkeltturer / -hendelser kan gis av politiet, men det skal føres en streng dispensasjonspraksis. Generelle / faste dispensasjoner skal ikke innvilges.

  Siste endret: 12.10.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?