Du er her: Hjem / Strategi- og utviklingsavdelingen / Kommuneplan / Kommuneplanens arealdel - prosess

Innhold

  Kommuneplanens arealdel - prosess

  Kommuneplanens arealdel 2018-2030 ble vedtatt i kommunestyret 31. januar 2019. Prosessen var som vist under.

  Prosessen

  Revisjonen av kommuneplanens arealdel startet opp i 2013. Da ble det varslet oppstart, og alle kunne komme med innspill til framtidig arealbruk. Det kom da inn 120 innspill. Fra 2013 til 2017 jobbet kommunen med å vurdere, grovsile og konsekvensutrede alle innspill og ta ut innspill som ble vurdert til å gi negative konsekvenser for samfunnsutviklinga i kommunen. I tillegg ble det utarbeidet forslag til planbestemmelser. 25. april 2017 ble planforslaget lagt fram til førstegangsbehandling formannskapet, og formannskapet vedtok å sende planen ut til offentlig ettersyn.

  Ved høringsperiodens utløp hadde det kommet inn 68 innspill til planforslaget. Kommunen arbeidet videre med å bearbeide planforslaget basert på innspillene som kom inn i høringsperioden. Noen av innspillene medførte vesentlige endringer i planen. Den måtte da behandles politisk en gang til, og sendes ut på begrenset høring og offentlig ettersyn, som innebærer at kun de berørte partene skal høres med kortere høringsperiode. Ved høringsperiodens utløp var det kommet inn 19 merknader.

  Planforslaget ble bearbeida videre, og den 11. desember 2018 ble endelig planforslag forelagt formannskapet for sluttbehandling. Formannskapet vedtok å utsette saken til 22. januar 2019. Etter planen skal planforslaget forelegges kommunestyret for endelig vedtak 31. januar 2019.

  Under ser du en figur/tidslinje som viser prosessen med kommuneplanens arealdel i grove trekk. Klikk på figuren for å se den i full størrelse

  Sluttbehandling

  Etter begrensa høring og offentlig ettersyn ble planen bearbeida videre, basert på innkomne merknader. Det endrede planforslaget ble lagt fram for sluttbehandling i formannskapet 11.12.2018. Saken ble der vedtatt utsatt til neste formannskapsmøte 22.01.2019.

  Dokumenter til sluttbehandling finner du under.

  Dokumenter

  1. Saksframlegg

  2. Høring og offentlig ettersyn m. rådmannens kommentar (2017)

  3. Begrensa høring og offentlig ettersyn m. rådmannens kommentar (2018)

  4. Planbeskrivelse

  5. Kommuneplanbestemmelser

  6. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder

  7. Oversiktskart - Ringerike kommune

  8. Sonekart - Hønefoss, Heradsbygda, Haugsbygd

  9. Sonekart - Sokna

  10. Sonekart - Hallingby

  11. Sonekart - Tyristrand, Ask, Nakkerud

  12. Sonekart - Nes i Ådal

  13. Arealregnskap

  14. Revidert grovsiling gnr/bnr 130/51

  15. Alle uttalelser ved høring og offentlig ettersyn

  16. Alle uttalelser ved begrensa høring og offentlig ettersyn

  17. Oversikt - endringer i bestemmelsene

  18. Temakart - adkomstveier til nye utbyggingsområder

  19. Innsigelser trukket - Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune

  Begrensa høring og offentlig ettersyn

  Etter bearbeiding og endringer i planforslaget som følge av innspill og merknader som kom inn etter førstegangsbehandling/høring og offentlig ettersyn, måtte planforslaget ut på begrensa høring og offentlig ettersyn. Planforslaget ble forelagt formannskapet 22. mai 2018 og sendt på høring i perioden 1. juni til 1. juli 2018.

  Dokumenter som ble sendt på høring finner du under.

  Dokumenter

  Hoveddokument

  1. Forslag til kommuneplanbestemmelser

  2. Forslag til soneplan for Ringerike

  3. Forslag til soneplan Hønefoss

  4. Forslag til soneplan Hallingby

  5. Forslag til soneplan Nes i Ådal

  6. Forslag til soneplan Sokna

  7. Forslag til soneplan Tyristrand-Ask-Nakkerud

  8. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder

  9. Planbeskrivelse

  10. Saksutredning

  11. Saksprotokoll utsettelse - formannskapet

  12. Saksprotokoll vedtak - formannskapet

  Høring og offentlig ettersyn

  Forslag til kommuneplanens arealdel ble forelagt formannskapet 25.04.2017 og ble der vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Dokumenter som ble behandla politisk og lagt ut på høring inkluderer konsekvensutredning (finsiling), plankart og bestemmelser.

  Komplett liste med dokumenter til høringsforslaget finner du under.

  Dokumenter
  1. Forslag til kommuneplankart Ringerike
  2. Forslag til soneplan for Hønefoss
  3. Forslag til soneplan for Nes i Ådal
  4. Forslag til soneplan for Hallingby
  5. Forslag til soneplan for Sokna
  6. Forslag til soneplan for Tyristrand - Ask - Nakkerud
  7. Forslag til kommuneplanbestemmelser
  8. Forslag til planbeskrivelse
  9. Konsekvensutredning
  10. Beslag jordbruksarealer
  11. Saksframlegg
  12. Protokoll

  Gjestebud

  Ringerike kommune har prøvd ut gjestebud som en metode for medvirkning i kommuneplanprosessen.

  Dokumenter

  Grovsiling

  Grovsiling innebar at rådmannen vurderte alle innkomne arealbruksinnspill, og silte ut de innspillene som ikke skulle tas med i det videre planarbeidet. Resultatet av denne grovsilinga ble behandla politisk i formannskapet 18. august 2015. Innspillene som ble med videre i planen etter grovsilinga gikk gjennom en ny siling (konsekvensutredning) hvor de ulike konsekvensene av forslagene ble grundig vurdert. 

  Her er saksdokumentene fra grovsilingen av innspill til kommuneplanens arealdel:

  Dokumenter

  Planprogram

  Planprogram for revisjon av kommuneplan ble fastsatt av kommunestyret 20. juni 2013.

  For kommuneplan skal det utarbeides et planprogram, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-13 og 4-1 samt forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 7. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, opplegg for medvirkning, alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger. Planprogrammet inneholder også en framdriftsplan for planarbeidet.

  Dokumenter
  Siste endret: 24.06.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?