Du er her: Hjem / Vann og avløp

Innhold

  Vann og avløp

  Her finner du informasjon om våre vann- og avløpstjenester.

  Årlig avlesing av vannmåler

  Måleravlesningen er nå stengt.

  Kort for vannmåleravlesning sendes ut i midten av desember hvert år.

  Svarfrist for avlesning er 31.12 inneværende år. Normalt kommer faktura for oppgjør i februar.

  Avlesning kan leveres både på manuelle kort, telefon og nett. 

  Registrer ditt vannforbruk digitalt her

  De som ikke leser av vannet faktureres et ekstra avlesningsgebyr på fakturaen.  

  Kommunen tester i disse dager ut løsninger for heldigital avlesning av vannforbruket.

  Har du mistet vannet?

  Sjekkliste

  1. Har du aquastop? Hvis ja, kontroller om denne har stengt vannet ditt.
  2. Sjekk med naboer om de har vann.
  3. Du kan sjekke om det er lokale problemer, som vannlekkasjer, stenging av vann eller graving: 

   Sjekk ditt område

  4. Sjekk om du er varslet om arbeid på ledningsnettet via SMS.
   Du kan selv sjekke om din telefon er oppført på riktig adresse.
   Spesielt viktig for de som har telefon registrert på bedrift.
   Ønsker du ikke at telefonnummeret skal være offentlig, kan du merke av for skjul navn. Du kan også registrere nummeret ditt, om det ikke ligger inne fra før.

   Tjenesten finner du her

  Hvis ikke noe fra sjekklisten forklarer hvorfor vannet er borte, meld inn feil.

  Dersom feilen kun gjelder din husstand kontakter du din lokale rørlegger.

  Bestiller du påvisningstjeneste eller andre tjenester på din private stikkledning fra Ringerike kommune er dette en betalbar tjeneste som faktureres etter medgått tid og eventuelt materiell.

  Gjelder feilen flere husstander kan du sende e-post til

  Brunt vann

  Det er svært sjelden brunt vann fører til helserisiko.

  Har vannet i springen misfarging, skru på kaldtvannskranen og la vannet renne til misfargingen er borte. Bruk kranen som er nærmest vanninntaket ditt, den som er nærmest/ i samme etasje som vannmåleren og varmtvannsberederen. Da unngår du å føre det misfargede vannet videre i rørsystemet i huset ditt. Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i berederen. Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er fri for farge.

  Den vanligste årsaken til brunt vann er i forbindelse med spyling av vannledningsnettet. Dette gjør vi med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet. En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastigheten på vannstrømmen i ledningsnettet.

  Vond lukt fra sluk

  Oftest skyldes vond lukt fra sluk at vannlåsen er tom for vann. Hell noen liter vann ned i sluket. Hvis lukten vedvarer, kontroller luftinntaket/ ventilator i rommet. Ved tett eller manglende ventilasjon, vil det oppstå problemer med lukt fra sluk/avløp. Ta kontakt med rørlegger eller ventilasjonsfirma (VVS). 

  Frosne vannrør

  Ta kontakt med rørlegger. 

  Tips og råd for hvordan du kan unngå frosne vannrør:

  • Steng ventiler og lukk vinduer slik at du unngår kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
  • Ikke senk innetemperaturen lavere enn til ca. 10 grader.
  • Unngå uheldig plassering av rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, gulv og tak.
  • Ved lengre fravær bør stoppekranen stenges.
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.

  Ditt ansvar som huseier

  Som huseier har du selv ansvar for stikkledning fra huset og frem til kommunal hovedledning, også utover tomtegrensen. Som huseier er du også ansvarlig for tilkoblingen til den kommunale hovedledningen.

  Dersom det oppstår akutt lekkasje i denne tilkoblingen er du som huseier økonomisk ansvarlig for utbedring av feilen. Ved frakobling fra det kommunale nettet skal dette skje på tilkoblingen på kommunal ledning, og ikke bare på privat stikkledning.

  Alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg, samt sanitærinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak. 

  Du som abonnent er ansvarlig for at vann- og avløpsanlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand og at gjeldende bestemmelser for bruk av anlegget blir fulgt. Dette er regulert i standard abonnementvilkår for vann og avløp. Også arbeid på den private ledningen skal meldes til Ringerike kommune av godkjent foretak før arbeidet påbegynnes. Dette utføres digitalt gjennom portal for entreprenørtjenester. Se beskrivelse av dette under punkt for entreprenør.  Det skal også før graving påbegynnes sendes en e-post til vannvakt@ringerike.kommune.no.  Denne er betjent hele døgnet.

  Ved all graving på eiendommen er det viktig å kartlegge hvor stikkledning og utvendig stoppekran befinner seg. Påse også at stoppekranen fungerer før du starter gravingen. Dersom vakt på vann og avløp må tilkalles i forbindelse med slike arbeider vil dette bli fakturert huseier etter gjeldende satser.

  Skisse av ansvar for forskjellige påkoblinger.

  Klikk for større bilde.

  Takvann/overvann

  Takvann og overvann fra egen eiendom skal håndteres lokalt, og ikke føres til kommunalt avløpsnett. Fordrøyning av vann på egen eiendom vil også redusere risiko for vannskader på bla. naboeiendom ved store nedbørsmengder.

  Retningslinjer takvann /overvann

  Overvannet skal håndteres innenfor det området det produseres.

   Treleddsstrategi (infiltrere – fordrøye – avlede) benyttes for overvann og grønnstruktur i arealplanlegging.

  • Bortleding skal være sikret i samsvar med forurensningsloven.
  • Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.

  Planleggingen skal ta hensyn til overordnet grønnstruktur og forsvarlig overvannshåndtering.

  • Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og risikoen for overvannsflom reduseres.
  • Overvannstiltak skal planlegges som bruks- og opplevelseselementer i utearealer.
  • Blå-grønnstruktur, som naturlige vannforekomster, kunstige vannspeil, vegetasjon og parkanlegg, skal være opparbeidet før brukstillatelse gis.
  • Åpne strekninger for elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes.

  Det kan stilles krav til utforming av blå-grønnstruktur slik at strukturen ikke hindrer infiltrasjon og fordrøyning.

  • Krav til avrenningshastighet (l/s), avrenningsfaktor eller fordrøyningskapasitet (m3) for områder kan stilles.
  • Krav om at grunnforhold med naturlig infiltrasjon opprettholdes kan stilles.

  Krav til utbygger om maksimal påslippsmengde til ledningsnett/resipient kan stilles. Dette vil være områdeavhengig og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Utbygger/tiltakshaver må bekoste nødvendige tiltak for å holde seg innenfor de gitte krav.

  Alle overvannshåndteringer i nye utbyggingsområder og rehabilitering skal bruke bærekraftige prinsipper.

  Aktuelt lovverk

   § 17 Overvann (pbl § 11-9 nr 3, 6 og 8)

  Retningslinjer overvann Ringerike kommune

  Hagevanning

  I Ringerike kommunes forskrift "Forskrift for vann- og avløpsforskrifter" er det hjemmel for å begrense hagevanning dersom spesielle situasjoner medfører vannmangel.

  Det gis ikke fritak for kloakkavgift for vann brukt til hagevanning.

  Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

  Norsk Vann, interesse- og kompetanseorganisasjonen for vann- og avløpssektoren, har utarbeidet en brosjyre som viser hva huseiere kan gjøre for å øke beskyttelsen mot skader.

  I tillegg gir den konkrete råd til huseiere som har opplevd skade, både om hvem de bør kontakte og om hvem som gjør hva i etterkant.

  Selv om det legges mye arbeid i å forbedre avløpsnettet, er det ikke praktisk mulig å fjerne all risiko. Økonomisk erstatning vil sjelden kunne veie opp for det ubehaget og ekstra arbeidet som huseiere opplever når de får oversvømmet kjelleren med avløpsvann. Brosjyren tar derfor utgangspunkt i at også huseiere selv har ansvar for å sette i verk tiltak for å hindre skade.

  Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

  Slamavskillere tilknyttet offentlig avløpsledning

  Normalsituasjonen for de aller fleste er at når eiendommen betaler kloakkavgift, er den også tilknyttet offentlig avløp direkte. Noen eiendommer er tilkoblet kommunal ledning men har fortsatt slamavskiller på stikkledningen. I de fleste tilfeller er slamavskiller unødvendig fordi offentlig avløpsledning skal kunne håndtere alt avløp.

  Forurensningsloven § 26 femte ledd gir kommunen myndighet til å kreve utkopling av slamavskiller når avløpsvannet føres til renseanlegg via denne.

  Mer informasjon slamavskillere som er tilknyttet offentlig avløpsledning finner du her.

  Private avløpsanlegg

  Kommunen er forurensningsmyndighet for alle avløpsanlegg under 2000 pe som ikke er tilkoblet offentlig ledningsnett. Dette er viktig for å sikre at disse har en standard som minsker forurensningsfare og lekkasjer.
  Alle eiendommer med innlagt vann må ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen.
  Mer informasjon om søknad om utslippstillatelse finner du her.

   

  Vannforsyning

  Ringerike kommune forsyner ca 80% av kommunens innbyggere med vann. De resterende 20% har vann fra private vannverk eller private brønner.

  Alle kommunale vannverk henter vann fra grunnvannsbrønner. Dette innebærer god beskyttelse mot mikroorganismer og bakterier, som kan være smittebærere.

  Vann fra Ringerikes kommunale vannverk kontrolleres ukentlig gjennom uttak av en rekke vannprøver, for å dokumentere og sikre at vannet til enhver tid tilfredsstiller strenge hygieniske krav, ifølge Drikkevannsforskriften.

  Ringerike vannverk er vårt største anlegg og leverer over 90% av kommunens totale vannproduksjon. Anlegget er godkjent av Mattilsynet. Våre mindre vannverk er enten godkjent eller er i godkjenningsprosess.

  Vannforsyningen sørger for drikkevann og vann til sanitær bruk i husholdninger og som prosessvann i næringslivet. Vannet brukes også til slokkevann ved brann. 

  Lokale forskrifter

  Alle rørinstallasjoner for vann og avløp som skal tilknyttes kommunalt nett skal utføres i henhold forskriftene i VA-normen.

  Vær oppmerksom at det er egne bestemmelser for Ringerike kommune.  Disse kommer frem når du velger kommune inne i portalen for VA-normen.

  Forskrift om vann og kloakkavgifter

  Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg og signalanlegg tilknyttet VA, gjeldende fra 01.01.2017. Link til innmålingsinstruks

  Mal for kumkort

  Sentrale forskrifter

  Drikkevannsforskriften

  Forurensningsforskriften

  Hardhet på vannet

  Hardt drikkevann skyldes hovedsakelig høyt innhold av kalsium og magnesium i vannet.  Hardheten måles i tyske hardhetsgrader.

  Mye kalsium og magnesium vil gi et gråhvitt belegg på glass, kjeler, kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner.  Ved vasking vil du også oppleve at såpe skummer dårlig.

  Ved hardhet over 5 dH bør det tilsettes salt i vaskemaskiner og oppvaskmaskiner for å forhindre belegg.

  Nedenfor følger hardheten på vann fra disse de kommunale vannverkene

  Ringerike vannverk 4,5 dH
  Sokna vannverk 1,9 dH
  Hallingby vannverk 4,4 dH
  Ringmoen vannverk 4,5 dH
  Vestre Nes vannverk 3,5 dH
  Heggen vannverk 6,1 dH
  Veme vannverk 10,6 dH
  Åsbygda vannverk 6,4 dH
  Borglund vannverk 6,1 dH

  Rørleggermelding

  Skjema for å melde nyanlegg/omlegging av utvendig/innvendig vann og avløpsanlegg.

  Er du entreprenør? 

  Alle nyanlegg eller endringer på eksisterende anlegg skal meldes inn og godkjennes før gravearbeidet starter opp.

  Alle rørleggermeldinger skal nå leveres via entreprenørportalen. Har du allerede registrert foretaket ditt benytter du linken du fikk ved registreringen. Denne linken er unik for hvert foretak.

  Løsningen med manuelt skjema er ikke lenger godkjent.

  Priser vann og avløp

   

  Avgifter for vann og kloakk 2020

  Gebyr for koster kroner uten mva koster kroner inklusive mva
  Tilknytningsavgifter    
  Tilknytning til vann og kloakk, enebolig  18.000,- 22 500,-
  Tilknytning til bare vann, enebolig 9 000,- 11 250,-
  Tilknytning til bare kloakk, enebolig 9 000,- 11 250,-
  Vannavgift per m³ 24,-  30,-
  Kloakkavgift per  48,- 60,-
  Andre gebyrer    
  Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med 1. purring 550,- 550,-
  Avlesningsgebyr hvor kommunens må lese av måler klokken 07:00-15:00 600,- 750,-
  Avlesningsgebyr hvor kommunens må lese av måler etter klokken 15:00 800,- 1100,-
  Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning 650,- 812,50
  Gebyr rørleggeranmeldelse 500,- 500,-
  Septik private anlegg    
  Septik/gråvann rensekostnad per  247,- 308,75
  Fortykket slam inntil 16 TS 1100,- 1375,-
  Fremmøte uten tømming. Private anlegg ikke tilrettelagt for tømming av anleggseier 1250,-  1562,50
  Transport private anlegg*    
  Transport av septik inntil 3  965,- 1206,25
  Transport septik pr m3 over m3 * 350,- 437,50
  Transport av septik eller fett fra andre kommuner, per  387,- 483,75
  Innmåling vann- og avløp    
  Innmåling av vann- og avløpsinstallasjoner pr time 1500,- 1875,-

  Fakturaspørsmål

  Spørsmål om faktura for vann og avløp:

  Send e-post til: 

  Faktura sendes ut 3 ganger pr år, i februar, mai og september.

  Spørsmål vedrørende innbetalinger rettes til kommunal innkreving.

  Slik leser du årsfaktura for vann- og avløpsgebyrer.

  Faktura for vann og avløp kommer i disse dager.  Fakturaen inneholder både oppgjør for 2018 og forskudd for perioden 01.01.19 – 30.04.19.  Normalt er forbruket du hadde i 2018 grunnlaget for antatt forbruk i 2019. 

  Dette faktureres som et forskudd, og fremkommer på fakturaen som en egen varelinje med samme årsvolum, men faktureres som en 1/3 siden det er tre terminer.  Jan-april faktureres i februar, mai – august faktureres i mai. Sept – des faktureres i september.

  Varelinje med forbruk er lik det volumet du meldte inn ved årsskiftet.

  Varelinje innbetalt/fradrag er summen av det du innbetalte i 2018.

  Er du entreprenør

  Du har nå mulighet for å levere inn rørleggermeldingen digitalt.  Følg lenken og registrer foretaket ditt.  Har du allerede registrert foretaket ditt benytter du linken du fikk ved registreringen. Denne linken er unik for hvert foretak.

  En forutsetning for å utføre sanitærinstallasjoner i Ringerike kommune er at du har svennebrev som rørlegger. For arbeid på private vann og avløpsanlegg må du har svennebrev som rørlegger, samt S-ADK1- eller ADK1-sertifikat, eller Fagbrev innen veg- og anleggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget, samt ADK1-sertifikat.

  Du får da tilgang til fulldigital innsendelse av både søknad om vann- og avløpsarbeid og innlevering av ferdigmeldinger. Alle nyanlegg eller endringer på eksisterende anlegg skal meldes inn og godkjennes før gravearbeidet starter opp.

  Når arbeidet er sluttført skal melding om uført vann- og avløpsarbeid sendes inn via entreprenørportalen.

  Se instruksjonsvideo for inntegning av kartskisse i søknad

  Se instruksjonsvideo for sluttdokumentasjon

  Instruks for innmåling og dokumentasjonskrav

  Instruksen gjelder alle kommunale og private anlegg (også utskiftings- og omleggingsarbeider) der kommunen skal motta innmålingsdata.

  Instruks

  Siste endret: 10.07.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?