Du er her: Hjem / Veier

Innhold

  Veier

  Teknisk forvaltning har ansvaret for drift og vedlikehold av veier i Ringerike kommune. Vi skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Fylkeskommunene sørger for fylkesveier og staten for riksveiene.

  Kommunal vei?

  Kommunen har ansvaret for vedlikehold og fremkommelighet på de kommunale veiene, men fylkeskommunen og staten har ansvaret for fylkesveier og europaveier.

  Ved hjelp av kart i nasjonal vegdatabank kan du finne ut hvilke veier som vi har anvaret for. Henvendelser angående øvrige veier, fylkesveier eller europaveier, må rettes til vei-eier.

  Pågående veioppgraderinger

  Meld feil og mangler via Fiks min gate

  For å kunne rette opp feil og mangler på kommunale veier raskt, er det fint å få tips fra innbyggerne.

  Tips oss om feil og mangler i følgende kategorier:

  • Gatelyspærer som er defekt
  • Strekninger med gatelys som er ute av drift
  • Skader på gatelysmaster
  • Hull i asfalten/grusveien
  • Feil på kummer og sluk
  • Skader på veiskilt
  • Manglende gatefeiing
  • Veier som ikke er brøytet/strødd
  • Trær/vegetasjon som er trafikkfarlig eller til annen fare.

  Tips oss

  Gatelys

  Ringerike kommune har en kontrakt med Nettservice Ringerike om drift og vedlikehold av gatelys langs kommunale veier.

  Tre ganger i året kontrollerer Nettservice Ringerike alle kommunens gatelysanlegg. Da sjekkes alle feilmeldingene som har kommet inn og eventuelle feil og mangler rettes. Kjøringene er lagt før skolestart, i midten av oktober og før jul. På våren og sommeren er behovet for gatelys ikke like stort med de lange lyse kveldene vi har, og derfor har Ringerike kommune og Nettservice Ringerike blitt enig om at dette er den mest gunstige og effektive løsningen.

  Skulle det være større feil, som for eksempel at hele nabolag er mørke, vil selvsagt dette bli prioritert utenfor disse kjøringene slik at vi kan sikre sikkerheten til myke trafikanter.

  Hvis du oppdager noen gatelys som ikke lyser, ønsker kommunen tilbakemeldinger om dette – aller helst via "Tips oss"

  Feil og mangler på gatelys skal IKKE meldes inn til driftssentralen til Ringeriks-Kraft Nett.

  Oppdager du feil med gatelys langs fylkesveier og statlige veier, må dette meldes inn til Statens vegvesen for feilretting, f.eks. på telefon 175.

  Brøyting, strøing og salting

  Hva er kommunens vedlikeholdsansvar?

  • Vinterdrift med brøyting, snørydding og strøing av om lag 225 kilometer vei og 25 kilometer gang- og sykkelveier/fortau
  • Offentlige plasser, torg, gågater og offentlige parkeringsplasser

  Vintervedlikehold av fortau og gang- sykkelveier langs det meste av fylkesveinettet er det Statens vegvesen som har hånd om.

  Kommunen har ikke ansvar for snørydding av private arealer eller private avkjørsler.

  Eiendommer som ligger langs kommunale veier må påregne å få brøytet snø inn i innkjørsler og eiendommer som ligger inntil veien. Beboere må derfor selv rydde egen innkjørsel.

  Plikter og ansvar for eier av hus eller grunn:

  Eier av hus eller grunn mot offentlig sted  innenfor grensene til tidligere Hønefoss kommune plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is, samt strø fortauet når det er glatt (Politivedtekt for Ringerike § 16 og 17).

  Brøyterutiner

  • Brøyteenhetene rykker normalt ut når det er snøfall med en snødybde på seks til åtte centimeter på gang- og sykkelveier og offentlige parkeringsplasser.
  • Veiene skal normalt være gjennombrøytet i løpet av 6-8 timer etter oppstart.
  • Brøyting til vinterveibredde og brøyting av kryss, busslommer og lignende utføres umiddelbart etter gjennombrøyting.

  Rydding av plasser, gang- og sykkelveier

  • Gågater, torg, gang- og sykkelveier brøytes med samme standard som tilstøtende kjørevei. Ved sterkt snøfall prioriteres fremkommeligheten på hovedveinettet.
  • Etter snøfall og brøyting vil snø fra gater og plasser så snart som mulig ryddes og kjøres vekk fra områder der dette er nødvendig.
  • Snøopplag bør ikke oppta over halve bredden av fortauet.
  • Ved fotgjengeroverganger og kryss skal snøopplaget ikke hindre sikt. 
  • Eier av hus eller eiendom inntil offentlig grunn plikt til å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is, samt strø fortauet når det er glatt  (politivedtektenes § 16 og 17)

  Strøing av sand eller salt

  • Veinettet strøs normalt ikke på vanlig vinterføre eller når det snør. Når forskriftsmessig skodde kjøretøy får problemer med å komme fram på grunn av is, strøs det med sand eller salt etter behov.
  • Det strøs først punktvis i vanskelige stigninger, kurver, mot veikryss og på utsatte fotgjengerarealer.
  • Ringerike  kommune tilstreber å redusere bruk av salt i veivedlikeholdet, og kun noen få veistrekninger blir saltet ved snøvarsel eller værforandringer ved ca 0 - grader C.

  Gatefeiing

  Vårfeiing på kommunale veier og plasser foregå med oppstart i Hønefoss sentrum og bynære områder. Deretter vil feiemannskapene jobbe seg utover i distriktene i kommunen.

  Alle veier og plasser vil bli feid hvert år, men det er dessverre ikke midler som kan prioriteres til feiing på overtid. Dette vil medføre at feiinga vil gå over noe lengre tid enn tidligere år og Ringerike kommune ber om at beboerne viser forståelse for dette.

  Ringerike kommune har mange henvendelser angående feiing, med spørsmål om når vi kommer til ulike stede. Svaret på disse spørsmålene er at kommunen hver dag benytter det feiemateriellet som er tilgjengelig innenfor gitte rammer, og at feiingen vil blir gjennomfør i løpet av våren.

  Trafikksikkerhet

  Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

  Trafikksikkerhetsplan 2017-2021

  Vegetasjon / hogst

  Kommuen klipper årlig gress/kantvegetasjonen langs vegnettet for å ivareta trafikksikkerheten. Noen steder må vi også fjerne busker, når er behov for det.

  Om det står trær ved kommnal vei som oppfattes som trafikkfarlig eller må fjernes av andre grunner kan dette meldes til kommen via «Tips oss»

  Fri sikt

  Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i lov. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen.

  Mange må krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

  Gjerder og høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss kan gjøre det uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en utfordring i sommermånedene og spesielt ved skolestart.

  For vegetasjon ved private veier og avkjøringer gjelder følgende veileder 

  Veileder for klipp av hekk og busker

  Grøfter og drenering

  Kommunen er opptatt av å holde grøfter, stikkrenner, sluk og overvannsledninger åpne. De siste årene har det vært hyppigere med styrtregn og dette utgjør større fare for skader på både veien og nabo-eiendommer dersom overvannssystemene går tett.​

  Gjenfylling av grøfter er ikke tillatt

  Overvann fra private eiendommer skal ikke føres ut på offentlig vei. Dersom Aqua-dren legges i avkjørsel skal dette i sin helhet legges på egen grunn.

  I henhold til forskrift til Vegloven er det eier eller bruker av avkjørsel som har ansvar for at rør og stikkrenner holdes ved like slik at grøftevannet kan renne fritt. Kommunen kan etter forskriften pålegge eier eller bruker av avkjørsel å utbedre eventuell mangel. 

  Relevent lovgivning

  Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg

  Tungtransport og veibelastning

  Informasjon om grensene for tillatt totalvekt og akseltrykk  på veiene i Ringerike kan du finne på vegkart.no eller i veglistene for fylkes- og kommunale veier.

  Kommuen kan skilte med redusert akasellast/totalvekt og begrensningen vil gjelde fra det tidspunkt skiltene settes opp.

  Søknad om dispensasjoner for kjøretøyer som er tyngre en veienes oppgitte totalvekt/aksellast sendes til Statens vegvesen.

  Gågaten/torvet - kjøretillatelse

  Innkjøring i gågateområdet i frobindelse med Søndre Torv er forbudt, unntatt for varelevering og renovasjon i tidsrommet 18.00 - 10.00.

  Dispensasjoner for enkeltturer eller hendelser kan gis av politiet, men det skal føres en streng dispensasjonspraksis. Generelle eller faste dispensasjoner skal ikke innvilges

  Du kan lese byreglementet der dette er fastsatt.

  Byreglement

  Siste endret: 17.11.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?