Du er her: Hjem / Korona / Lokal koronaforskrift

Innhold

  Lokal koronaforskrift

  Ringerike kommune har vedtatt å innføre lokal forskrift om midlertidige tiltak for å begrense smitte med covid-19. Forskriften trer i kraft 25. desember 2020 kl. 24.00, og gjelder til og med 13. januar 2021 kl. 24.00.

  Lokal forskrift

  Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 22. desember 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4–1 første ledd.

  § 1. Formål og virkeområde

  Forskriftens formål er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i perioder der smittetallene er stigende eller høye. Forskriften gjelder i Ringerike kommune.

  Lokal forskrift kommer i tillegg til reglene i Helse- og omsorgsdepartementets forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

  § 2. Private sammenkomster

  Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster innendørs med flere enn 10 personer til stede. For utendørs arrangementer gjelder covid-19-forskriften § 13a med en begrensning på 20 personer. For øvrig gjelder covid-19-forskriften §§ 13b første og andre ledd, 13c og 13d om henholdsvis krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementet, krav til avstand og krav til oversikt over deltakerne.

  «Private sammenkomster» defineres i denne forskrift på samme måte som i covid-19-forskriften, jf. covid-19- forskriften § 13 bokstav f og andre ledd. Som «arrangør» regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen av sammenkomsten, herunder den som stiller sin bolig til rådighet.

  § 3. Innskrenking av deltakerantall ved arrangementer etter covid-19-forskriften

  Ved arrangementer regulert i covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstavene a til e er det ikke tillatt med mer enn 50 deltakere på innendørs arrangement, uavhengig av om det er fastmonterte seter eller ikke. For utendørs arrangementer er det ikke tillatt med flere enn 100 deltakere, uavhengig av om det er fastmonterte seter eller ikke. For øvrig gjelder covid-19-forskriften §§13b første og andre ledd, 13c og 13d

  § 4. Serverings- og skjenkesteder

  Serverings- og skjenkesteder i Ringerike kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av covid-19 forskriften § 14a.

  For de serverings- og skjenkestedene i Ringerike kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av covid-19-forskriften, er det forbudt å skjenke alkohol.

  Ringerike kommune kan stenge de serverings- og skjenkesteder som ikke overholder kravene til smittevernfaglig for varlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4–1 tredje ledd.

  § 5 Idrett, fritidsaktiviteter o.l.

  Treningssentre, solstudioer og lignende steder tillates kun åpent i bemannet åpningstid. Gruppetrening tillates ikke. For øvrig må kravene til forsvarlig drift som følger av covid-19 forskriften § 15b oppfylles.

  Idrettshaller holdes stengt. Det gjøres unntak for breddeaktiviteter for barn og unge til og med 19 år, forutsatt at Helsedirektoratets veileder «Smittevern for idrett (covid-19)» følges, herunder kravet om at arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.

  Turneringer og større arrangementer for barn og unge til og med 19 år er ikke tillatt. Med større arrangementer menes det arrangementer hvor mer enn to lag møtes.

  Utendørs idrettsanlegg tillates holdt åpent. Helsedirektoratets veileder «Smittevern for idrett (covid-19)» skal følges. Garderobeanlegg skal holdes stengt.

  Organisert idrett for voksne er ikke tillatt. Gruppeaktiviteter som korps, kor, dans og lignende for voksne er heller ikke tillatt. Som voksne regnes unge fra og med 20 år.

  § 6 Stenging av virksomheter hvor det foregår underholdningsvirksomhet

  Bingohaller, bowlinghaller, motorsportsanlegg, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdningsaktiviteter skal holde stengt.

  § 7. Helseinstitusjoner og andre institusjoner som har døgntilbud

  Besøksrestriksjoner på helseinstitusjoner og andre institusjoner som har døgntilbud til brukere opprettholdes. Institusjonene må legge til rette for at alle besøkende registrere seg. Besøksrestriksjoner kan vedtas av og endres av kommuneoverlegen.

  § 8. Leie av lokaler som brukes av skoler og barnehager er ikke tillatt

  Utleie av lokaler i skoler og barnehager er ikke tillatt.

  § 9. Generelt

  Kommuneoverlegen kan endre forskriften ved å redusere omfang av tiltak tidligere dersom smittesituasjonen tillater det.

  § 10. Ansvar

  Ringerike kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

  § 11. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 25. desember 2020 kl. 24.00, og gjelder til og med 13. januar 2021 kl. 24.00.

  Siste endret: 15.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?