Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Bygger vi for stort og dyrt i Ringerike?

Innhold

  Bygger vi for stort og dyrt i Ringerike?

  Det er mange som hevder at Ringerike kommune har bygget alt for stort og alt for dyrt. Spesielt trekkes ofte byggingen av Monserud renseanlegg frem som et eksempel på dette.

  Bygges det for stort og dyrt?

  Det kan være forståelig at dette er en oppfatning siden regningen til innbyggerne nå blir høy. Men er det slik at det er investert i overdimensjonerte og unødige store anlegg i Ringerike kommune? Og er det slik at innbyggerne nå for svi for dette?

  Nytt renseanlegg på Monserud

  I 2016 startet byggingen av nytt renseanlegg på Monserud. Dette ble tatt i bruk i 2020 og erstattet da renseanlegget fra 1977. Riktignok var anlegget utvidet både i 1994 og 2000, men kapasiteten var i ferd med å bli for liten i løpet av svært kort tid, og ny kapasitet måtte bygges.

  I 2014 fikk politikerne en sak om bygging av nytt renseanlegg på Monserud. Saken som ble enstemmig vedtatt var basert på et omfattende beslutningsgrunnlag.

  For å kunne ta en riktig beslutning var både politikere og administrasjon avhengig av gode faglige råd og anbefalinger. I 2014 ble derfor COWI AS engasjert for å utarbeide et forprosjekt for en løsning.

  I tillegg til behovet for større kapasitet måtte økte rensekrav, flere påkoblinger og større mengder med slambehandling og kommunens vedtatte planer og tilrettelegging for vekst og utvikling tas hensyn til.

  Dimensjonering

  I forprosjektet ble det tatt forutsetninger om flere tilknytninger og befolkningsutvikling for å kunne dimensjonere anlegget. Dette bygde blant annet på gjeldende kommuneplan, mulighetsstudier om fortetting og nasjonale retningslinjer for utvikling og bærekraft.

  Basert på dette ble det lagt inn en mulig tilvekst av abonnementer slik at det totale behovet er en rensekapasitet på 60 000 pe i 2035. Dette vil også være tilstrekkelig for å kunne ta imot en mulig vekst som følge av byggingen av Ringeriksbanen og ny E16.

  Trinnvis utbygging

  Forprosjektet vurderte hvor stor utvidelsen av renseanlegget burde være for å håndtere den forventede fremtidige belastningen. Flere alternativer ble vurdert og det ble anbefalt en stegvis utbygging i takt med befolkningsutviklingen i Ringerike.

  Det ferdige utbygde renseanlegget vil derfor bestå av både et nytt renseanlegg og en oppgradering av det eksisterende anlegget. Det eksiterende anlegget var i ferd med å nå sin begrensning og måtte uansett oppgraderes kraftig. For å kunne gjennomføre dette ville det ikke være mulig å holde det i drift samtidig som det oppgraderes.

  Valget ble derfor å bygge det nye renseanlegget først og drifte det eksisterende uforstyrret av byggeprosjektet. Alternativet ville være å slippe alt avløp urenset ut i elven i en periode på flere år.

  Det nye anlegget

  Det nye renseanlegget ble vedtatt bygget i to trinn ved siden av det eksisterende. Det første trinnet ble dimensjonert til 24 000 pe og det andre trinnet til 12 000 pe. På den måten kunne det nye anlegget overta for det gamle anlegget når dette ble oppgradert, og man slapp flere år med forurensing fra urenset avløp i elven.

  Det nye renseanlegget som ble tatt i bruk i 2020 har nå en kapasitet på 24000 pe. Når oppgraderingen av det gamle anlegget er ferdig har vi en tilgjengelig kapasitet på 48 000 pe. Den nye fysiske bygningen er tilrettelagt slik at anlegget kan utvides til en kapasitet på 60 000 pe på sikt dersom det blir behov for dette.

  Det er også tilgjengelig kapasitet i renseanlegget nå slik at Hole kan få muligheten til å koble seg på.

  Så er spørsmålet om Ringerike kommune har overinvestert?

  Nei Ringerike kommune har ikke dimensjonert og bygget et renseanlegg som er alt for stort eller alt for dyrt!

  Nei Ringerike kommune dimensjonerer ikke sine investeringer etter overoptimistiske vekstprognoser som følge av Ringeriksbanen og ny E16

  Mats Øieren
  Kommunikasjonssjef

  Siste endret: 16.02.2024

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?