Du er her: Hjem / Helse / Kommunale utleieboliger

Innhold

  Kommunale utleieboliger

  Hvem kan søke på kommunal bolig?

  Kommunale boliger i Ringerike kommune kan tildeles deg som oppfyller følgende vilkår

  • Du må på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold anses ute av stand til selv å skaffe egnet bolig.
  • Du må ha bodd (registrert i Folkeregisteret) i Ringerike kommune det siste året, eller ha nær tilknytning til kommunen.
  • Du må være fylt 18 år på tidspunktet for vedtak om tildeling. Er du under 18 år skal innvilgelse skje i samarbeid med verge og/eller andre kontaktpersoner.

  I spesielle tilfeller kan det stilles krav om nærmere oppfølging.

  Hvem kan få kommunal bolig?

  Boligene i Ringerike kommune tildeles av et tverrfaglig team, teamet kan suppleres faglig ved behov.

  • Du må være uten fast bopel eller egnet bolig, og må være uten mulighet til å skaffe deg alternativ bolig selv.
  • Når barnefamilier søker skal vurderingen av egnet bolig gjøres med fokus på barnets behov.
  • Kravet om botid gjelder ikke flyktninger som mottas av Ringerike kommune.
  • Du som har overdratt bolig eller annen formue som gave/gavesalg/forskudd på arv de siste to år, får som hovedregel avslag på søknaden.
  • Dersom du tidligere har misligholdt kommunal husleieavtale, forutsettes, som hovedregel inngåelse av nedbetalingsavtale/oppgjør før vedkommende kan tildeles ny kommunal bolig.
  Prioriteringer

  Dersom kommunen ikke har egnet bolig tilgjengelig for tildeling, gjelder følgende prioriteringer:

  1. Barnefamilier.
  2. Flyktninger.
  3. Løslatte fra fengsel og utskrevne fra behandlingsinstitusjon.
  4. Enslige.

  Rådmannen eller den han godkjenner, kan ta avgjørelser i saker etter retningslinjer for kriterier.

  Hvordan søke om kommunal bolig

  Svar på søknad får du fortløpende gjennom året.

  Prosessen videre

  Retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og kriteriene for eventuell tildeling av kommunale boliger.

  • Dersom du oppfyller vilkårene for tildeling av kommunal bolig, får du et vedtak om tildeling.  Eventuell avtale om oppfølging i boligen skal inngås før vedtaket fattes.
  • Dersom du oppfyller vilkårene for tildeling av kommunal bolig, men uten at kommunen har bolig tilgjengelig, skal det gis foreløpig svar. Svaret gir i form av et ventelistevedtak. Når det blir bolig tilgjengelig, vil du få skriftlig beskjed.
  • Dersom du ikke oppfyller vilkårene for tildeling av kommunal bolig, skal det gis vedtak om at søknaden er avslått. Vedtaket skal opplyse om begrunnelsen for avslaget og om adgangen til å klage.
  Tildeling av kommunal bolig

  Vedtak om tildeling av kommunal bolig skal opplyse om:

  1. grunnlaget for tildelingen
  2. om det er inngått avtale om oppfølging i bolig
  3. tildelingsperiode
  4. din plikt til å opplyse kommunen straks forutsetningene for tildelingen endrer seg
  5. at retten til leie av bolig i henhold til vedtaket faller bort, dersom forholdene endrer seg på en måte som gjør at du ikke lenger oppfyller vilkårene for tildeling 
  6. klageadgang og klagefrist
  Hvor lenge varer leieperioden?

  Kommunal bolig tildeles for en periode på 3 år. Kommunal bolig kan tildeles for en kortere periode etter reglene i husleieloven § 11-1. Dersom det er åpenbart at du vil ha et langvarig behov for kommunal bolig, kan det vurderes å gi dette for en lenger periode enn 3 år.

  Hva koster det?

  Husleiesatsene er fastsett etter prinsippet om gjengs leie. Husleien blir regulert etter konsumprisindeksen hvert år.

  Vi krever ikke depositum.

  Kontaktinformasjon

  Storgata 13

  Telefon 32 11 74 00

   

   

  Postadresse

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum 
  3502 Hønefoss

  Klage

  Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligtjenesten som har fattet vedtaket. Boligtjenesten vurderer klagen. Dersom klagen opprettholdes sendes klagen til kommunens klagenemnd for endelig avgjørelse.    

  Vedtatt i kommunestyret 25.02.2016

  Siste endret: 15.10.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?