Du er her: Hjem / Helse / Koordinerende enhet

Innhold

  Koordinerende enhet

  Vi skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for langsiktig sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

  Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator og for Individuell plan.

  Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering.

  Kontaktinformasjon

   

  Vi er lokalisert i Familiens hus, Storgata 13, Hønefoss.

  Torhild Lien

  Mobil 46829144

  Lillan Tangen Bratsberg, Systemansvarlig DIPS samspill

  Mobil 993 05 549

  Vivi L. Strand 

  Mobil 409 00 158

  Leila Khalayli

  Mobil 468 22 138

  Ta kontakt med Koordinerende enhet om du har spørsmål om koordinator og/eller IP.

  Vennligst ikke send personlige og sensitive opplysninger på e-post.

  E-post: K.E@ringerike.kommune.no

   

  Hva er koordinator?

  En av tjenesteyterne dine skal oppnevnes som koordinator og være din kontaktperson, dersom du ønsker dette og har rett til det. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av deg og sikre samordning av tjenestetilbudet ditt. Du skal høres i valg av koordinator. Dersom du skal ha en Individuell plan, er koordinator ansvarlig for at denne opprettes og evalueres.

   

  Hva er barnekoordinator?

  Det er nå en ny lovfestet rett til barnekoordinator (01.08.2022) for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet vil ha behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

  Ved spørsmål eller henvendelse om barnekoordinator, ta kontakt med Koordinerende enhet.

   

  Hva er individuell plan (IP)

  Individuell plan er et verktøy for samarbeid mellom deg som mottar tjenester og de ulike tjenesteyterne, og den skal gi en oversikt over tiltak og mål det skal jobbes etter. Planen skal ta utgangspunkt i dine egne mål og behov. Individuell plan opprettes i fagsystemet DIPS samspill og legger til rette for elektronisk tverrfaglig samhandling.

  Hvordan søker jeg?

  Personer med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og deres pårørende.

  Fyll ut skjemaet og send det til Koordinerende enhet.

  Digitalt skjema

  Skjema for utskrift 


  Du kan også kontakte Tildelingskontoret hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139 (telefontid: kl 11:00-14:00)

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

   

  Pakkeforløp

  Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

  Familiens hus - Tverrfaglig team

  Tverrfaglig team er et samarbeid mellom alle tjenestene i Familiens hus.

  Koordinerende enhet drifter og leder Tverrfaglig team i Familiens hus. Vi mottar henvendelser fra familier og ansatte i Ringerike kommune, knyttet til barn/unge opp til 23 år.

  Dersom man har en problemstilling og behov for å drøfte dette med flere faggrupper, ta kontakt med oss via dette skjemaet (link til skjema).

  I Familiens hus bruker vi BTI-modellen, denne vil være sentral i saker Tverrfaglig team mottar.

  Følgende enheter/avdelinger deltar i Familiens hus - Tverrfaglig team: Forebyggende helsetjenester barn og unge, Mestringsenheten, SPT, Boligtjenesten, Nav, Tildelingskontoret, Barnevernstjenesten, Jordmortjenesten og Koordinerende enhet.

  Familiens hus - Tverrfaglig team har møte en onsdag i mnd., og ved behov.

  Skjema sak til familiemøte

  Samtykkeskjema

  Inntaksteam

  Inntaksteam er et møte for samarbeid og drøfting av kompliserte/utfordrende saker knyttet til barn/unge opp til 23 år.

  Inntaksteam består av representanter og kommunalsjefer fra sektorene Utdanning og Familie og Helse- og omsorg.

  Saker meldes opp til Koordinerende enhet på vedlagte skjema:

  Skjema inntaksteam individsak

  Skjema inntaksteam systemsak

  Når KE har mottatt og saksbehandlet en sak, og vurdert at den skal tas inn i Inntaksteam, iverksettes møtet.

  Aktuelle lover

  Det er lovpålagt med en en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen.

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

  Siste endret: 20.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?