Du er her: Hjem / Helse / Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Innhold

  Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

  Vi skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for langsiktig sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

  Om oss

   

  Koordinerende enhet har overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av Koordinator og for individuell plan.

  Koordinerende enhet skal bidra til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, innad i kommunen og med helseforetakene når du har sammensatte tjenestebehov innen helse, over lengre tid.

  Pakkeforløp og forløpskoordinator
  Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte, forutsigbare og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling med fastsatte tidsfrister mellom bruker, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og andre relevante aktører.

  Forløpskoordinator
  Brukere i pakkeforløp kan ha behov for å kontakte en kommunal forløpskoordinator. Denne skal være med på å sikre at spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester i Ringerike kommune samhandler om utredning, behandling og individuelt tilpasset oppfølging.

  Kontaktinformasjon
  For nærmere informasjon om forløpskoordinator og oppfølging av pakkeforløpene i kommunen, ta kontakt med forløpskoordinator ved koordinerende enhet på telefon 40900158. Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09-15. 

  Hvem hjelper vi?

  Koordinerende enhet for habilitering eller rehabilitering gir råd og veiledning hvis du har spørsmål om koordinator og individuell plan. Enheten gir informasjon om dine rettigheter.

  Ta kontakt om koordinator og Individuell plan om du mottar eller skal motta to, eller flere, helse- og omsorgstjenester over lang tid. 

  Du har rett til å få utpekt en koordinator, uavhengig av om du ønsker en Individuell plan eller ikke. Individuell plan utløser ikke rettigheter eller tjenester i seg selv, men skal bidra til at de ulike tjenestene du mottar samarbeider og samordnes best mulig.

  Hva er koordinator?

  En av tjenesteyterne dine skal oppnevnes som koordinator og være din kontaktperson, dersom du ønsker dette. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av deg og sikre samordning av tjenestetilbudet ditt. Du skal høres i valg av koordinator. Dersom du skal ha en Individuell plan, er koordinator ansvarlig for at denne opprettes og evalueres.

  Hva er individuell plan (IP)

  Individuell plan er et verktøy for samarbeid mellom deg som mottar tjenester og de ulike tjenesteyterne, og den skal gi en oversikt over tiltak og mål det skal jobbes etter. Planen skal ta utgangspunkt i dine egne mål og behov.

  Inntaksteam

  Inntaksteam er et møte for samarbeid og drøfting av kompliserte/utfordrende saker knyttet til barn/unge opp til 23 år.

  Inntaksteam består av representanter fra Barnevernet, NAV, PPT, Forebyggende helsetjenester barn og unge, Oppvekst, Tjenester til funksjonshemmede, Tildelingskontoret for helse- og omsorgtjenester og Koordinerende enhet.

  Inntaksteam er samlet 6 ganger i året.

  Saker meldes opp til Koordinerende enhet.

  Pakkeforløp og forløpskoordinator
  Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte, forutsigbare og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling med fastsatte tidsfrister mellom bruker, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og andre relevante aktører.

  Forløpskoordinator
  Brukere i pakkeforløp kan ha behov for å kontakte en kommunal forløpskoordinator. Denne skal være med på å sikre at spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester i Ringerike kommune samhandler om utredning, behandling og individuelt tilpasset oppfølging.

  Kontaktinformasjon
  For nærmere informasjon om forløpskoordinator og oppfølging av pakkeforløpene i kommunen, ta kontakt med forløpskoordinator ved koordinerende enhet på telefon 40900158. Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09-15. 

  Annen informasjon:

  Pakkeforløp barn og unge 6-12 år

  Pakkeforløp barn og unge 12-18 år

  Pakkeforløp psykisk helse/rus, voksne

  Pasient- og pakkeforløp i sykehus

  Hvem kan søke?

  Personer med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og deres pårørende.

  Hvordan søker jeg?

  Fyll ut skjemaet "Henvendelse om Individuell plan/Koordinator" og send det til Koordinerende enhet. Koordinator og Individuell plan er gratis.

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Koordinerende enhet 

  Vi er lokalisert i Vikenbygget, Storgata 13.

  Lillan Tangen Bratsberg, Systemansvarlig Acosip

  Mobil 993 05 549

  Torhild Lien

  Mobil 468 29 144

   

  Ta kontakt med Koordinerende enhet om du har spørsmål om koordinator og/eller IP.

  Vennligst ikke send personlige og sensitive opplysninger på e-post.

  E-post: K.E@ringerike.kommune.no

  Aktuelle lover

  Det er lovpålagt med en en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen.

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

  Siste endret: 11.02.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?