Du er her: Hjem / Helse / Serviceerklæring for helsetjenester

Innhold

  Serviceerklæring for helsetjenester

  Serviceerklæringen ligger til grunn for alle helse- og omsorgstjenester i Ringerike.

  Formål

  Formålet med dokumentet er å legge til rette for et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteyter, samt skape realistiske forventninger til våre tjenester.

  Hvordan får du hjelp fra oss

  Hvis du trenger hjelp, kan du søke om de fleste av våre tjenester via kommunens søknadsskjemaer eller du kan ta kontakt med servicetorget.

  Har du behov for veiledning om tjenestetilbudet eller hjelp til å fylle ut søknaden, kontakt Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Hva forventer vi av deg?

  • At du deltar i planlegging av din helse- og omsorgstjeneste.
  • At du selv, sammen med pårørende, utfører de funksjoner du selv kan klare.
  • At du tar hensyn til våre ansattes behov for et godt arbeidsmiljø, herunder at du lufter godt før vi kommer dersom du røyker og at du ikke røyker mens vi er hos deg.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene.

  Ønsker du å gi en tilbakemelding oppfordrer vi til å benytte vårt tilbakemeldingsskjema:

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Du kan også kontakte Servicetorget.

  Overordnede målsettinger 

  Kommunen tildeler helse- og omsjorgstjenester ut fra en helhetlig tenkning hvor forebygging, tidlig intervensjon og iboende ressurser hos bruker, vektlegges.

  Vi ønsker å bidra til at kommunens innbyggere i størst mulig grad blir selvhjulpne og kan bo hjemme lengst mulig.

  Til det bruker vi blant annet:

  • ressurskartlegging
  • brukermedvirkning
  • hverdagsrehabilitering

  Hva kan du forvente?

  Du kan forvente at:

  • vi møter deg med høflighet og respekt
  • vi forsøker å finne gode løsninger i samarbeid med deg
  • vi legger vekt på dine ønkser og sysnpunkter
  • vi overholder taushetsplikt
  • alle ansatte kan identifisere seg via kommunens ID-kort

  Hvem kan få hjelp?

  Dersom du ikke kan dra nødvendig omsorg for deg selv, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare deg i det daglige, har du rett til hjelp.

  Vi kartlegger dine ressurser for å avklare hva du kan klare selv. Behov for hjelp avgjøres ut fra en helhetsvurdering av din helsetilstand og livssituasjon for øvrig.

  Bistand du mottar fra pårørende, eller andre, vil inngå i avklaringen av ditt behov for hjelp

  Hvilken hjelp kan du tilbys?

  Vi kan tilby mange former for hjelp, blant annet:

  • praktisk og personlig bistand i hjemmet
  • opplæring i ulike praktiske og personlige gjøremål
  • hjemmesykepleie
  • hverdagsrehabilitering
  • matombringing
  • omsorgslønn
  • støttekontakt
  • omsorgsbolig med og uten bemanning
  • avlastning og institusjonsplasser mv.

  Hvilket tilbud som er det riktige avgjøres i samråd med deg.

  Vi prøver som hovedregel ut mindre inngripende tjenester først, og bygger på ressursene hos deg.

  Nærmere informasjon om de ulike tjenestene finner du i «Veileder for tildelingspraksis». Denne får du ved henvendelse  til Tildelingskontoret

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Siste endret: 03.09.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?