Du er her: Hjem / Kultur og Idrett / Tilskudd til kultur og idrett

Innhold

  Tilskudd til kultur og idrett

  Tilskuddene skal sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for Ringerike kommunes innbyggere. Under Andre tilskudd for kultur, idrett og frivillighet finner du linker til nyttige samlesider med tilskuddsordninger som ikke forvaltes av Ringerike kommune.

  Fritidsstipend

  Ringerike kommune har opprettet to nye støtteordninger som skal bidra til å sikre fritidsaktivitet til alle barn og unge.

   

  Informasjon om fritidsstipend 

  Prosjekttilskudd

  Hovedutvalget for oppvekst og kultur har besluttet å fordele kr. 200 000,- i prosjektmidler hvert år til særskilte satsningsområder.  De særskilte områdene fordeler seg i kategoriene: 

  • uorganisert/egenorganisert fritid
  • frivillighet
  • friluftsliv
  • teater/festival/spel
  • kulturarv/lokalhistorie
  • kultur for alle

  Lavterskeltilbud for barn og unge, både organisert og uorganisert, med fokus på redusere inaktivitet og utenforskap, og som fremmer mangfold prioriteres. Tilbudene som gis skal være gratis.

  Prosjektstøtten skal gå til tiltak inneværende år.

  Søknader for 2021 behandles fortløpende i HOK (hovedutvalget for oppvekst og kultur).

  Søknad om prosjekttilskudd, beskrivelse av tiltak, målgruppe og budsjett sendes til 

  kultur@ringerike.kommune.no

  merk "Prosjektstøtte HOK"

   

  Kulturmidler - Ny frist, nytt skjema 

  Her kan lag og foreninger søke om tilskudd til drift. Tilskuddsbeløp blir beregnet ut fra foreningens aktive medlemmer.

  Vi jobber med å forenkle søknadsprosessen. Nytt søknadsskjema legges ut på disse sidene innen utgangen av mars. 

  Gammelt skjema kan ikke benyttes. 

  Krierier og vilkår for kulturmidler
  • Tilskuddene kan søkes av lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret
  • Laget/foreningen må ha medlemmer som betaler medlemskontingent
  • Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd
  • Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte av kommunen er ikke søknadsberettiget
  • Elektronisk søknadsskjema skal benyttes
  • Kulturmidlene fordeles mellom tilskudd lag og foreninger, barn og unge og andre kulturformål etter fordelingsnøkkel 70/30

  Hovedutvalget for oppvekst og kultur fordeler midlene. 

  Hvordan søke kulturmidler?

  Nytt skjema kommer innen utgangen av mars.  

  Ha dette klart til innsending:

  • Organisasjonsnummer 
  • Medlemstall
  • Regnskapstall (nøkkeltall)
  • Du må legge ved:
   • Revidert og godkjent regnskap og årsmelding for driften i laget, siste periode
   • Vedtatt budsjett for søknadsåret, inneværende periode
   • Målsetting og handlingsplan over det videre arbeidet i laget (Planen er ikke bindende, det kan for eksempel være en tentativ terminliste). 
   • Dokumentasjon på medlemstall kan kreve

  Dersom det nylig er søkt om oppføring i Brønnøysundregisteret og Frivilligregisteret, legg ved bekreftelse på søknaden.

  Skal du opprette forening i enhetsregisteret eller i frivilligregisteret? Informasjon finnes på Brønnøysundregistrenes nettsider.

  Trenger du hjelp til å søke?

  Send en e-post til kulturadministrasjonen: kultur@ringerike.kommune.no, så hjelper vi deg gjerne.

  Arrangementsstøtte

  Vi gir støtte til åpne kulturarrangementer og kunstprosjekter

  Hva kan man søke om støtte til? 

  • konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle
  • kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur
  • Det gis ikke støtte til kursvirksomhet, reisevirksomhet eller utdanningsformål

  Hvem kan søke? 

  • lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret
  • Profesjonelle kunst- og kulturprosjekter kan få tilskudd uavhengig av organisasjonsform

  Hvor mye kan man få i støtte?

  Det gis vanligvis mindre støttebeløp fra denne ordningen, ofte fra 2-15.000 kroner per prosjekt. Det forventes at prosjektene også har annen finansiering, i form av egeninnsats, sponsorinntekter og/eller billettinntekter.

  Hvordan søke arrangementsstøtte?

  Du må søke elektronisk

  Kriterier og vilkår for arrangementsstøtte

  Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur sak 18/15.

  Hvem kan søke?

  • Tilskuddene kan søkes av lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret
  • Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd.
   • Unntak: Profesjonelle kunst- og kulturprosjekter kan søke tilskudd uavhengig av organisasjonsform. (lokalbaserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper,kunstnere og enkeltpersoner.)
  • Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte er ikke søknadsberettiget, unntaksvis kan det gis arrangementsstøtte til ekstraordinære arrangementer som ellers fyller vilkårene for tilskudd, og ikke regnes som ordinær drift.

  Hva støttes?

  • konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle
  • kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur.
  • Tilskuddet gis kun til utadrettede tiltak

  Hva støttes ikke?

  • Det ytes ikke tilskudd til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes økonomiske interesser eller daglige drift
  • Det gis ikke tilskudd til tiltak som finner sted i andre kommuner
  • Det gis ikke støtte til kursvirksomhet, reisevirksomhet eller utdanningsformål

  Andre vilkår:

  • Elektronisk søknadsskjema skal benyttes
  • Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/arrangementet og budsjett for prosjektet/arrangamentet
  • Alle som mottar tilskudd må sende kortfattet rapport og økonomioversikt til Kulturadministrasjonen senest en måned etter at tiltaket er avsluttet.
  Søknadsskjema og søknadsfrist

  Den som skriver under på søknaden er ansvarlig for at opplysningene er korrekte, og at tilskuddet benyttes i tråd med søknaden og støtteordningens kriterier og vilkår.

  Søknaden skal være mottatt senest fire uker før arrangementet finner sted. Elektronisk søknadsskjema benyttes.

  Utbetaling av tilskudd

  Tilskuddet betales normalt ut etterskuddsvis, etter innlevert rapport og regnskap.

  Rapporten skal inneholde en kort beskrivelse av gjennomført arrangement og publikumstall. I rapporten skal korrekt kontonummer oppgis/bekreftes. 

   

  Trenger du hjelp til å søke?

  Send en e-post til kulturadministrasjonen: kultur@ringerike.kommune.no, så hjelper vi deg gjerne.

  Støtte/tilskudd til kjøring av skiløyper

  Ringerike kommune har en støtteordning for organisasjoner som kjører opp skiløyper.

  Søknadsfristen er 20. mai hvert år

  Støtte per løypemaskin

  Det ytes en grunnstøtte på kr. 1.000,- pr. løypemaskin.

  Dette forutsettes å dekke finansieringskostnader, forsikringer og vedlikehold.

  Støtte for antall km kjørte løyper

  Vi gir støtte basert på antall kjørte kilometer i sesongen.

  Det skal gis opplysninger om hva slags løyper som er kjørt.

  For hver løype oppgis startsted, løypas lengde og tidsrom den har vært oppkjørt.

  Samlet kjørte kilometer i sesongen.

  Driftsregnskap fra siste avholdte årsmøte og kopi av kjørebok skal vedlegges.

  Søknad

  Søknadsfristen er 20. mai hvert år.

  Ferdig utfylt søknadsskjema sendes til idrettskonsulenten på epost eller i posten:

  Kontakt idrettskonsulenten

  Kari Gustavson

  Telefon 909 67 450 (mandag, onsdag og fredag)

  Spillemiddelordningen - Tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

  Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål.En stor del av dette overskuddet fordeles til idrettsformål. Den største andelen av midlene til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.

  Dere kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold

  Søknadsskjema og en brukerveiledning til utfylling av skjemaet

  Søknadsfristen er 15.oktober

   

  Kontakt idrettskonsulenten

  Kari Gustavson

  Telefon 909 67 450 (mandag, onsdag og fredag)

  Andre tilskudd for kultur, idrett og frivillighet

  Støtteordning for Inkludering av barn og unge i kulturlivet  Midlene på fem millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter. Tilskuddsordningen skal bidra til å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud. 

  Tilskuddsportalen I Tilskuddsportalen kan frivillige lag og foreninger som er registrert i kommunen søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger regionalt, nasjonalt, og også noen nordiske støtteordninger.

  Kulturrådets støtteordninger Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Oversikten viser støtteordninger for mange typer prosjekter og arbeid fra flere finansieringskilder, inkludert Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend.

  Kulturrådets kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren Formålet med denne ordningen er å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, hel eller delvis stenging eller avlysning av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

  Lotteri- og stiftelsestilsynets kompensasjonsordning for frivilligheten Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet

  Kulturroms tilskuddsordninger Kulturrom fordeler tilskudd til teknisk utstyr og lokaler over hele landet. Konsertscener, kor, korps, teaterlag, bandkollektiv, orkestre, ensembler, arrangører og storband er eksempler på aktører som kan søke tilskudd fra Kulturrom.

   

  Kontakt kulturadministrasjonen

  Telefon: 32 11 74 00

  Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

  Kulturleder:

  Øyvind Dypvik Norstrøm, tlf 93 20 59 45 e-post: oyvind.dypvik.norstrom@ringerike.kommune.no 

  Kulturkonsulent
  Victoria Koch, tlf. 47 25 32 15, e-post: victoria.irene.koch@ringerike.kommune.no

  Siste endret: 31.01.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?