Du er her: Hjem / Kultur og Idrett / Tilskudd til kultur og idrett

Innhold

  Tilskudd til kultur og idrett

  På denne siden finner du en rekke tilskuddsordninger som skal sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for Ringerike kommunes innbyggere. Legg merke til at de fleste tilskuddsordninger nå har en felles søknadsfrist: 1. juni. Unntaket er selvsagt ordninger med løpende behandling. Du finner også informasjon om nasjonale tilskuddsordninger

  Aktivitetstilskudd 

  Søknadsskjema for aktivitetstilskudd

  Her kan alle lag og foreninger i Ringerike søke om tilskudd til sine faste aktiviteter for både barn og voksne. Det er et krav at foreningen er registrert i frivillighetsregisteret

  Søknadsfristen er 1. juni.

  Aktivitetsmidler er det samme som det vi før kalte kulturmidler. 

  Gammelt skjema kan ikke benyttes. 

  Kriterier og vilkår for Aktivitetsmidler

  • Tilskuddene kan søkes av lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret
  • Laget/foreningen må ha medlemmer som betaler medlemskontingent
  • Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd
  • Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte av kommunen er ikke søknadsberettiget
  • Elektronisk søknadsskjema skal benyttes
  • Aktivitetsmidlene fordeles mellom tilskudd lag og foreninger, barn og unge og andre kulturformål etter fordelingsnøkkel 70/30

  ALLE MED-tilskudd 

  Søknadskjema for ALLE MED-tilskudd

  ALLE MED-tilskudd skal stimulere til gratis fritidstilbud, som bidrar til at alle barn og unge i Ringerike kan delta,  

  • Aktiviteten må være åpen for alle i en gitt aldersgruppe (0-19år)
  • Aktiviteten må tilbys med minimum 4 repetisjoner denne vinteren (med oppstart samme år)
  • Aktiviteten må ha minimum 8 deltakere hver gang
  • Aktiviteten støttes med inntil kr 20 000,-

  Ingen søknadsfrist - fortløpende saksbehandling

  Ringerike kommune kan kreve informasjon om gjennomføring i ettertid, samt innsyn i medlemsregister og regnskap for kontroll

  Refusjon av medlemsavgift

  Søknadskjema for refusjon av medlemsavgift

  Har dere medlemmer som av sammensatte årsaker sliter med å få betalt deltakeravgiften? Da kan dere søke om refusjon av medlemsavgiften

  • Laget/foreningen sender inn refusjonssøknad med medlemstall og oversikt over aktive medlemmer som ikke har betalt kontingent.
  • Alder på medlemmene det søkes refusjon for skal fremkomme, men ikke navn.
  • Kontingenter dekkes med inntil kr 1 000,-/pr. pers

  Ingen søknadsfrist - fortløpende saksbehandling

  Ringerike kommune kan kreve innsyn i medlemsregister og regnskap for kontroll

  Prosjekttilskudd 

  Har dere et spennende prosjekt eller større arrangement innenfor noen av disse kategoriene?  

  • uorganisert/egenorganisert fritid
  • frivillighet
  • friluftsliv
  • teater/festival/spel
  • kulturarv/lokalhistorie
  • kultur for alle

  Da kan dere søke om prosjekttilskudd. Lavterskeltilbud for barn og unge, både organisert og uorganisert, med fokus på redusere inaktivitet og utenforskap, og å fremme mangfold.

  • Tilbudene som gis skal være gratis.
  • Prosjektstøtten skal gå til tiltak inneværende år.
  • Søknader behandles politisk.Beregn derfor noe tid før vedtak.

  Søknad om prosjekttilskudd, beskrivelse av tiltak, målgruppe og budsjett sendes til 

  postmottak@ringerike.kommune.no

  merk "Prosjektstøtte HOK"

  Arrangementsstøtte

  Midlene i arrangementsstøtteordningen er brukt opp for 2023. Arrangementsstøtteordningen er stengt ut året. 

  ------------------

  Hva kan man søke om støtte til? 

  • konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle
  • kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur
  • Det gis ikke støtte til kursvirksomhet, reisevirksomhet eller utdanningsformål

  Hvem kan søke? 

  • lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret
  • Profesjonelle kunst- og kulturprosjekter kan få tilskudd uavhengig av organisasjonsform

  Hvor mye kan man få i støtte?

  Det gis vanligvis mindre støttebeløp fra denne ordningen, ofte fra 2-15.000 kroner per prosjekt. Det forventes at prosjektene også har annen finansiering, i form av egeninnsats, sponsorinntekter og/eller billettinntekter.

  Hvordan søke arrangementsstøtte?

   

  Du må søke elektronisk

  Kriterier og vilkår for arrangementsstøtte

  Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur sak 18/15.

  Hvem kan søke?

  • Tilskuddene kan søkes av lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret
  • Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd.
   • Unntak: Profesjonelle kunst- og kulturprosjekter kan søke tilskudd uavhengig av organisasjonsform. (lokalbaserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper,kunstnere og enkeltpersoner.)
  • Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte er ikke søknadsberettiget, unntaksvis kan det gis arrangementsstøtte til ekstraordinære arrangementer som ellers fyller vilkårene for tilskudd, og ikke regnes som ordinær drift.

  Hva støttes?

  • konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle
  • kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur.
  • Tilskuddet gis kun til utadrettede tiltak

  Hva støttes ikke?

  • Det ytes ikke tilskudd til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes økonomiske interesser eller daglige drift
  • Det gis ikke tilskudd til tiltak som finner sted i andre kommuner
  • Det gis ikke støtte til kursvirksomhet, reisevirksomhet eller utdanningsformål

  Andre vilkår:

  • Elektronisk søknadsskjema skal benyttes
  • Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/arrangementet og budsjett for prosjektet/arrangamentet
  • Alle som mottar tilskudd må sende kortfattet rapport og økonomioversikt til Kulturadministrasjonen senest en måned etter at tiltaket er avsluttet.
  Søknadsskjema og søknadsfrist

  Den som skriver under på søknaden er ansvarlig for at opplysningene er korrekte, og at tilskuddet benyttes i tråd med søknaden og støtteordningens kriterier og vilkår.

  Søknaden skal være mottatt senest fire uker før arrangementet finner sted. Elektronisk søknadsskjema benyttes.

  Utbetaling av tilskudd

  Tilskuddet betales normalt ut etterskuddsvis, etter innlevert rapport og regnskap.

  Rapporten skal inneholde en kort beskrivelse av gjennomført arrangement og publikumstall. I rapporten skal korrekt kontonummer oppgis/bekreftes. 

   

  Tilskudd til kjøring av skiløyper

  Søknadsskjema for tilskudd til skiløyper

  Ringerike kommune støtter organisasjoner som kjører opp skiløyper. Søknadsfrist: 1. juni

  Det ytes en grunnstøtte for inntil 2 løypemaskiner, samt tilskudd pr. kilometer kjørt

  • Det skal gis opplysninger om hva slags løyper som er kjørt.
  • For hver løype oppgis startsted, løypas lengde og tidsrom den har vært oppkjørt.
  • Samlet kjørte kilometer i sesongen.
  • Driftsregnskap fra siste avholdte årsmøte og kopi av kjørebok skal vedlegges.

  Kontakt idrettskonsulenten

  Eline Christensen Strand

  Telefon 902 18 818 (mandag, onsdag og fredag)

  Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping. Den største andelen av midlene til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.

  Spillemidler er en viktig finansieringskilde for alle som trenger tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold.

  Det er en prosess med en del sjekkpunkter man må igjennom for å få ut spillemidler. Les mer om prosessen punkt for punkt her.
  Vi anbefaler å be om et møte med idrettskonsulenten, så snart dere har begynt å planlegge for et nytt anlegg.

   

  Så snart som mulig: MELD INN ANLEGGET I ANLEGGSREGISTERET

  Be om et møte med idrettskonsulenten for å få gjort dette. I dette møtet får dere også vite mer om den videre prosessen, tips og råd etc.

   

  Innen 1. juni: INNMELDING AV NYTT PROSJEKT i KOMMUNAL PLAN

  Har dere planlagt et nytt prosjekt som ikke er innrullert i kommunens anleggsprogram, må dette meldes inn først. Frist for innmelding er er 1. juni

  Skjema for innmelding av nytt anlegg

   

  Innen 15. oktober: SØKNAD OM SPILLEMIDDELFINANSIERING

  Søknad om spillemidler behandles både i kommunen og fylkeskommunen. Fylkestinget fatter endelig vedtak.

  Søknadsskjema for spillemidler

   

  Kontakt idrettskonsulenten

  Eline Christensen Strand

  Telefon 902 18 818 (mandag, onsdag og fredag)

  Andre tilskudd for kultur, idrett og frivillighet

  Tilskuddsportalen I Tilskuddsportalen kan frivillige lag og foreninger som er registrert i Ringerike kommune søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger regionalt, nasjonalt, og også noen nordiske støtteordninger.

  Kulturrådets støtteordninger Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Oversikten viser støtteordninger for mange typer prosjekter og arbeid fra flere finansieringskilder, inkludert Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend.

  Kulturrådets kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren Formålet med denne ordningen er å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, hel eller delvis stenging eller avlysning av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

  Lotteri- og stiftelsestilsynets kompensasjonsordning for frivilligheten Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet

  Kulturroms tilskuddsordninger Kulturrom fordeler tilskudd til teknisk utstyr og lokaler over hele landet. Konsertscener, kor, korps, teaterlag, bandkollektiv, orkestre, ensembler, arrangører og storband er eksempler på aktører som kan søke tilskudd fra Kulturrom.

  Støtteordning for Inkludering av barn og unge i kulturlivet  Midlene på fem millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter. Tilskuddsordningen skal bidra til å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud. 

  Kontakt kulturadministrasjonen

  Telefon: 32 11 74 00

  Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

  Kulturleder:

  Øyvind Dypvik Norstrøm, tlf 93 20 59 45 e-post: oyvind.dypvik.norstrom@ringerike.kommune.no 

  Kulturkonsulent
  Victoria Koch, tlf. 47 25 32 15, e-post: victoria.irene.koch@ringerike.kommune.no

  Siste endret: 24.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?