Du er her: Hjem / Kulturminner

Innhold

  Kulturminner

  Det er et nasjonalt ansvar å bevare norsk kulturarv. I kommunen kan vi sikre kulturminner, kulturmiljøer og landskap gjennom aktiv bruk av de mulighetene som Plan- og bygningsloven gir. Kulturminner er en ikke-fornybare ressurs, og vi har et felles ansvar for å ta vare på de kulturminnene og de miljøene de befinner seg i for å kunne gi dem videre til kommende generasjoner.

  Fredet og verneverdige bygg

  Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

  Hva er legges til grunn for at et bygg er fredet eller verneverdig?

  Fredet - vernet - verneverdig er begrep som ofte blir brukt i forbindelse med kulturminner, men hva er forskjellen på dem? Her kan du finne ut mer om hva begrepene egentlig betyr.

  Hvis du eier en fredet bygning eller anlegg har du fått ansvar for å ta vare på en viktig del av landets verdifulle kulturarv, men du har også krav på råd, veiledning og eventuelt tilskudd fra kulturminneforvaltningen.

  Generelle råd om tiltak på bevaringsverdige bygninger:

  • Bevar mest mulig av bygningens egenart.
  • Opprinnelige eksteriørmessige detaljer som panel, listverk, vinduer, dører og taktekking bør bevares i så stor utstrekning som mulig.
  • Eldre bygningsdeler bør repareres fremfor å byttes ut.
  • Dersom det er behov for å bytte eller supplere med nytt, er det viktig å velge materialer som har god kvalitet og lang levetid.
  • Tilsyn og vedlikehold er viktig for å unngå skader og unødvendige og kostbare reparasjoner.
  • Kontroll av loft, kjeller, nedløp og takrenner når det regner, blir viktigere med et endret klima.
  • De fleste bygninger kan gjøres mer energivennlige uten å ødelegge bygningens karakter og historie.

  Bøker

  For råd om istandsetting av gamle hus, anbefaler vi bøkene «Gamle trehus» (Drange, Aanensen og Brænne 2011) og «Rehabilitering. Konstruksjoner i tre» (Anders Frøstrup 1993).

  Bygg og bevar

  hjemmesidene til Bygg og bevar er det samlet gode råd for vedlikehold og istandsetting av gamle hus. 

  Fortidsminneforeningen

  Fortidsminneforeningens hjemmesider finnes publikasjoner med gode råd om istandsetting.
  Her kan også serien «Gode råd» bestilles. Ved å kontakte Fortidsminneforeningen avd. Oslo og Akershus kan man få en liste over håndverkere med erfaring fra istandsetting av bevaringsverdige bygninger. 

  Riksantikvaren

  Riksantikvarens hjemmeside finnes råd om bygningsvern og om klima- og energieffektivisering av eldre hus

   Fredede bygninger

  Info fra Viken fylkeskommunes om fredede bygninger

   

  Hvis du eier en bygning eller et anlegg som er verneverdig eller fredet etter kulturminneloven, så fins det flere muligheter å søke om å få midler.

   

  Statlige tilskuddsordninger til kulturminnetiltak

  Her presenteres en oversikt over statlige tilskuddsordninger til kulturminnetiltak. Legg merke til at de ulike ordningene har forskjellige satsingsområder.

  • Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Det gis tilskudd til lokale kulturminner; ingen søknadsfrister, og søknad sendes elektronisk til Kulturminnefondet
  • SMIL – spesielle miljøtiltak i jordbruket: Midlene fordeles av Landbruksdirektoratet, og satsingsområde avhenger av kommunenes prioriteringer og tiltaksstrategi. Søknaden sendes til din kommune.

   

  Regionale tilskuddsordninger til kulturminnetiltak

  Vi anbefaler at du tar kontakt med fylkeskommunen dersom du har spørsmål. 

  • Viken fylkeskommune: Tilskudd til ikke-fredete kulturminner og -miljøer: Midlene fordeles av Viken fylkeskommune, og satsingsområde er verneverdige bygninger i hensynssoner eller verdifulle miljøer.

   

  Private stiftelser og fond – midler til kulturminnetiltak

  Det finnes flere ulike fond, stiftelser, legater og ideelle organisasjoner som deler ut midler til kulturminnetiltak. Her presenteres en oversikt over noen av disse. Mer informasjon om de ulike aktørene får du ved å følge lenkene. Legg merke til at det kan variere fra år til år hvilke prosjekter aktørene støtter, og det er lurt å undersøke hvilke satsingsområder som gjelder til enhver tid. Legatsiden har oversikt over flere forskjellige støtteordninger, noen av disse gjelder også tilskudd til kulturminnetiltak.

  • Landbrukslegatet og Kultur- og miljølegatet i Norges Vel: Midlene fordeles av Norges Vel, og satsingsområde er bevaring av gamle hus og gjenstander dersom de inngår i næringsvirksomhet (turisme eller næringsliv).
  • Sparebankstiftelsen DnB NOR: Midlene fordeles av Sparebankstiftelsen. Ordningen har geografisk avgrensning, men det finnes 22 forskjellige stiftelser nasjonalt.
  • Stiftelsen UNI: Midlene fordeles av Stiftelsen UNI, som er en allmennyttig stiftelse som verner mennesker og fortidsminner.
  • Gjensidigestiftelsen: Midlene fordeles av Gjensidigestiftelsen, som vil fremme trygghet og helse.
  • Rydd et kulturminne: Midlene fordeles av Norsk kulturarv, og går til skjøtsel av kulturminner.
  •  «Ta et tak»-aksjonen: Midlene fordeles av Norsk Kulturarv og retter seg mot våningshus og driftsbygninger.
  • Major og advokat Eivind Eckbos legat: Midlene fordeles av styret i Eckbos legat. Legatet har ti satsingsområder, deriblant; norsk kunst, kulturliv og kulturvern.

  Har du arkeologiske kulturminner på eiendommen?

  Har du en gravhaug i hagen eller en kullgrop inntil hytteveggen?

  Fortvil ikke – du kan fortsatt bruke eiendommen din samtidig som du er med på å ta vare på vår kulturarv. De fleste kulturminner ligger på privat grunn og det er viktig å være klar over hva Kulturminneloven sier om hva man kan og ikke kan gjøre på og nært et fredet kulturminne.

  Les mer om dine muligheter her

  Før du skal bygge eller grave, har du en undersøkelsesplikt for å se om tiltaket ditt vil påvirke arkeologiske kulturminner. Dette gjelder både for større private tiltak og offentlige tiltak.

  Hvis det er blitt stilt krav om det i saken din så gjennomfører fylkeskommunen en arkeologisk registrering.

  Registrering av kulturminner

  Hvis du finner noe du tror er gammelt så ta kontakt med fylkeskommunen.

  Kanskje du har funnet en viktig del av Ringerikes historie. Det koster ikke noe å si fra og fylkeskommunen kan hjelpe til med å vurdere alderen på det du har funnet.

  Du er pliktig (dette sorterer under lov om kulturminner) til å melde fra til fylkeskommunen hvis du har funnet:

  • Gjenstander fra før 1537
  • Mynter fra før 1650
  • Skipsvrak, båter eller gjenstander fra skip som er eldre enn 100 år

  Les mer om funn her

  Hogst og kulturminner    

  Du har selv ansvar for å påse at utførelsen av hogst ikke skader kulturminner. Før et skogsområde skal hogges, må du gjennomføre et søk i kulturminnesok.no

  Hvis du finner ut at det er kulturminner i området som skal hogges må du kontakte Arkeologisk feltenhet i Viken fylkeskommune før skogsområdet skal hogges.

  Les mer her

  Siste endret: 10.01.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?