Du er her: Hjem / Skal du bygge? / Slamavskillere tilknyttet offentlig avløpsledning

Innhold

  Slamavskillere tilknyttet offentlig avløpsledning

  Informasjon til eiere av eiendom med slamavskillere som er tilknyttet offentlig avløpsledning - utkobling av slamavskiller.

  Bakgrunn

  Kommunal tømming (rutinetømming) av private slamavskillere/septiktanker i Ringerike kommune, ble fastsatt av Ringerike kommunestyre 25. juni 2009, med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, jf. § 30 3. ledd og § 34.

  § 26 femte ledd gir kommunen myndighet til å kreve utkopling av slamavskiller når avløpsvannet føres til renseanlegg via denne.

   

  Prinsippskisse 1: Slamavskiller før tilknytning kommunal avløpsledning

   

   

  Funksjonen til slamavskilleren

  Slamavskiller må ikke forveksles med en tett tank som ikke har utløp. Alt avløpsvann fra sanitærinstallasjoner innvendig i huset, ledes ut i stikkledning via slamavskiller og videre ut til kommunalt nett. Faste partikler, dvs. toalettavløp m.m., blir liggende igjen i slamavskiller. Dette må tømmes med jevne mellomrom.

   

  Slamavskillere som skal kobles ut

  Normalsituasjonen for de aller fleste er at når eiendommen betaler kloakkavgift, er den også tilknyttet offentlig avløp direkte. Noen eiendommer er tilkoblet kommunal ledning men har fortsatt slamavskiller på stikkledningen (se prinsippskisse 1).

  Alle som har slamavskiller er pålagt tømming av disse hvert annet år for bolig og hvert fjerde år for hytter. Tømmingen administreres av ringerike kommune, og utføres av det tømmefirma kommunen har valgt. Kommunen fakturerer for tømming og transport etter utført tømming. Rensekostnaden er dekket gjennom avløpsavgiften.

  I de fleste tilfeller er slamavskiller unødvendig fordi offentlig avløpsledning skal kunne håndtere alt avløp. I noen få tilfeller kan eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp pålegges å ha slamavskiller. Disse skal ikke utkobles. Årsakene til dette kan være flere, men i hoved­sak at den kommunale avløpsledningen har lite fall eller at ledningen er i en slik forfatning at det lett kan føre til tilstopping. Kommunen vil i tilfelle avslå søknad om utkobling av slamavskilleren, og overta ansvar for fremtidige tømminger.

   

  Grunnen til at slamavskilleren må kobles ut

  For bygninger som er tilknyttet offentligavløpsledning, er slamavskilleren normalt unødvendig og uønsket.

  • Tømming medfører ulemper i nærmiljøet og utgifter for eieren.
  • Gass (hydrogensulfid) fra slamavskilleren ødelegger i mange tilfeller den private stikkledningen og til dels også deler av de kommunale avløpsledningene.
  • Avløpsslam som leveres til renseanlegget kompliserer og fordyrer renseprosessen.

   

  Huseiers ansvar

  I tillegg til slamavskiller, eier huseier privat stikkledning fra bygning på sin eiendom fram til og med påkoblingspunkt på kommunal ledning/nett. Huseier er derfor ansvarlig for drift og vedlikehold av ledningen, samt tømming av slamavskiller.

  • Huseier må bekoste alle utgifter i forbindelse med utkoplingen.
  • Huseier er ansvarlig for at stikkledningen er i stand til å føre kloakken direkte til offentlig avløp. Kostnader til ev. utbedring av stikkledning er huseiers ansvar.
  • For å finne ut om stikkledningen må utbedres, kan ledningen inspiseres innvendig med videokamera (spør rørleggeren om dette).
  • For øvrig kan det opplyses at når særlige grunner tilsier det, gir forurensningslovens § 22 kommunen adgang til å kreve stikkledningen utbedret.
  • Overvann, takvann og drensvann skal ikke føres til kommunal ledning/nett, men håndteres på egen eiendom eller ledes bort i egen ledning.
  • Rørlegger/entreprenør som utfører arbeidet er ansvarlig for å melde til kommunen via entreprenørportalen, og for at arbeidet utføres etter gjeldende regelverk og kommunens VA-norm. 

   

  Fremgangsmåte for utkobling

  Før en eventuell utkobling av slamavskilleren, bør stikkledningens alder, materiale, fall og tilstand undersøkes. Avløpsledninger fra 1960-tallet og tidligere er hovedsakelig av glaserte leirerør og betong. Etter mange års bruk blir rørene ujevne og sprukne innvendig. Hvis man setter slamavskilleren ut av drift, uten å skifte stikkledningen, vil det være stor sannsynlighet for at avløpet tettes igjen. Det anbefales å kontakte godkjent firma for rådføring. Dersom tilstanden på stikkledningen krever det, kan kommunen pålegge utskifting av stikkledningen frem til kommunal ledning/nett.

  Selve utkoplingen av en slamavskilleren er en forholdsvis enkel operasjon. Kort skissert går det ut på å legge ett nytt rør fra innløpet til utløpet av slamavskilleren (se prinsippskisse 2). Det kan være praktisk å bevare slamavskilleren som stakekum.

  • Kontakt rørlegger/entreprenør. Be om befaring, fast pris, video-inspeksjon av stikkledningen etc.
  • Ta gjerne kontakt med flere og sammenlign.
  • Bestill arbeidet.
  • Slamavskilleren må tømmes i forbindelse med utkoplingen (koordineres av rørlegger).
  • Ansvarlig rørlegger/entreprenør må påse at utkoblingen av slamavskiller meldes kommunen via entreprenørportalen. Har du allerede registrert foretaket ditt benytter dulinken du fikk ved registreringen, som er unik for hvert foretak.

   

  Prinsippskisse 2. slamavskiller før og etter utkobling.

   

  Hvis slamavskilleren er utkoblet
  Kommunen har et dataregister over hvilke eiendommer som har slamavskillere. Endringer kan ha skjedd i forbindelse med utført arbeid på stikkledningen, uten at dette er meldt til kommunen. Melding av arbeid på privat stikkledning skal meldes kommunen via entreprenørportalen.

   

  Kostnader

  Eieren av eiendommen må selv betale utgiftene for utkobling av egen slamavskiller. Vi anbefaler deg å kontakte flere godkjente foretak for å hente inn tilbud på arbeidet.

   

  Lurer du på noe?

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
  Telefon 32 11 74 00

   

  Last ned digital brosjyre her

  Siste endret: 20.03.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?