Du er her: Hjem / Skal du bygge? / Private avløpsanlegg

Innhold

  Private avløpsanlegg

  Alle som har innlagt vann i sin bolig eller fritidsbolig skal ha en godkjent avløpsløsning. For å etablere eller endre private avløpsanlegg må du søke tillatelse både etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven.

  Hvem må ha utslippstillatelse

  Alle bygninger med innlagt vann, som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg, skal ha utslippstillatelse. Dette er fastsatt av Ringerike kommunestyre 25. juni 2009 i  Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

  Det gjelder ikke for bygninger eller anlegg som er eldre enn fra 1972, og som ikke er rehabilitert eller vesentlig utvidet senere. Kommunen kan likevel stille krav om oppgradering av disse gamle anleggene. 

  Bygninger uten innlagt vann trenger ikke utslippstillatelse. Unntaket er hvis det er etablert tett tank for toalettavløp.

  Har du fått pålegg om nytt avløpsanlegg? 

  Last ned brosjyren Til deg som har fått pålegg eller varsel om pålegg om utbedring av avløp.

  Når må du søke om utslippstillatelse?

  Det må søkes om utslippstillatelse:

  • før etablering av et nytt utslipp av avløpsvann, for eksempel i forbindelse med bygging av ny bolig, eller ved innlegging av vann i fritidsbolig.
  • før vesentlig økning av utslipp, for eksempel hvis du innreder en ny hybelleilighet med eget bad eller toalett i huset.
  • før man gjør endringer med det utvendige avløpsanlegget. Eksempler på dette er hvis man har fått pålegg om å etablere nytt avløpsanlegg, vil bytte ut den gamle septiktanken med et moderne renseanlegg eller flytte utslippspunktet.

  Hvordan søker man om utslippstillatelse?

  Privatpersoner kan ikke selv søke om utslippstillatelse

  • Du som eier og bruker av anlegget vil i søknaden ha funksjonen: "tiltakshaver".
  • Kun en fagperson kan søke om utslippstillatelse og vil være bindeledd mellom deg og kommunen.
  • Ansvarlig søker må oppfylle kravene som er satt i plan- og bygningsloven og være godkjent enten sentralt eller lokalt.

  For søknaden gjelder kravene i plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak og ansvarsrett. Søker skal være godkjent enten sentralt eller lokalt. Dersom det søkes om lokal godkjenning skal det foreligge relevante referanseprosjekter.

  Enkelte vedlegg til søknaden må utarbeides av fagkyndige. Dette gjelder først og fremst:

  • dokumentasjon på at avløpsrenseanlegget vil klare de kravene til utslippet som utslippssøknaden legger opp til.
  • dokumentasjon på at eventuelle drikkevannskilder ikke vil bli påvirket av utslippet.

  Det er spesielt to forskrifter som er viktige når det gjelder utslipp av avløpsvann. Disse er: 

  • Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 12 og 13.
  • Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Ringerike kommune.

  Ansvarlig søker sender utslippssøknad med alle nødvendige vedlegg til kommunen. Husk underskrifter! All kommunikasjon med kommunen fra nå av skal i utgangspunktet skje gjennom ansvarlig søker.

  Hvis du ikke får noe tilbakemelding fra oss i løpet av 3 uker, ta gjerne kontakt og sjekk opp om saken har kommet frem. Ved uklarheter eller spørsmål ta gjerne kontakt!

  Viktig informasjon til søker

  Skaffe kartgrunnlag

  Du trenger kartgrunnlag i målestokk 1:5.000 og 1:1.000. Ringerike kommune har digitale kart tilgjengelige på sine websider. Du kan også få oversendt kart ved å henvende deg til Servicetorget i kommunen.

  Les mer om situasjonsplan/kartgrunnlag her.

  Varsle naboer og andre spesielt berørte om søknaden

  Det er strengere krav til varsling ved nyanlegg og utvidelser enn ved rehabilitering av bestående anlegg.

  "Andre spesielt berørte" kan være grunneiere, ulike interesseorganisasjoner eller andre med brukerinteresser nedenfor utslippet, for eksempel drikkevannskilder. Hvis du er i tvil om hvem som bør varsles, kan du spørre kommunen. Det skal benyttes standard skjema for nabovarsling, og det må opplyses om at svarfristen er 4 uker, ikke 2 uker som det står på skjemaet. Du må sørge for å få kvittering på at varsel er sendt, enten ved underskrift eller rekommandert sending. Søknaden skal ikke sendes inn før svarfristen har gått ut. Oversikt over hvem som er varslet og kvitteringer skal vedlegges søknaden sammen med alle uttalelsene som har kommet inn.

  Les mer om nabovarsling her.

  Sette deg inn i planer etter plan- og bygningsloven

  Før du søker om utslippstillatelse må du undersøke om det tiltaket du planlegger kan tillates i forhold til gjeldende planer etter plan- og bygningsloven. Med dette menes vanligvis kommuneplan og reguleringsplaner.

  Hvis tiltaket er i strid med planer, lover eller forskrifter, for eksempel klausuleringsbestemmelser for vannverk, må du ha en dispensasjon, det vil si et samtykke fra planmyndigheten i kommunen om at en aksepterer det tiltaket som er årsaken til utslippet. Dispensasjon eller dispensasjonssøknad må i så fall vedlegges søknaden.

  Søknadskjema/blankett og informasjon om dispensasjon finner du her.

  Undersøke og vurdere lokale drikkevannskilder

  Når en skal etablere et nytt eller øke et utslipp må en være helt sikker på at dette ikke vil kunne forurense lokale drikkevannskilder som for eksempel borebrønner. Det er derfor krav om at dette blir nøye undersøkt før en søker om utslippstillatelse.

  Det skal innhentes opplysninger om type og mikrobiologisk vannkvalitet for alle drikkevannskilder som kan bli berørt av utslippet. Dette gjelder blant annet alle som ligger mindre enn 100 meter fra anlegget. Men også kilder som ligger lenger unna kan bli forurenset. Alle drikkevannskildene som kan bli berørt skal avmerkes på situasjonsplan. Faren for forurensing av disse avhenger av flere forhold, blant annet grunnvannsnivåer, sprekkesystemer i fjellet også videre. Det er ofte kompliserte hydrogeologiske vurderinger og undersøkelser som må gjøres for å finne ut av dette. Derfor kreves det at en fagkyndig skal dokumentere at drikkevannskildene ikke vil bli påvirket av utslippet.

  Samarbeide om felles avløpsanlegg

  Der avstanden mellom nabohus ikke er for stor, kan det være penger å spare på å samarbeide med naboer om å bygge et felles avløpsanlegg. Ofte blir løsningen også bedre forurensingsmessig ved fellesanlegg enn når hvert enkelt hus har eget renseanlegg.

  I områder der det virker naturlig å etablere fellesanlegg kan kommunen forlange at det lages en samlet avløpsplan før søknaden om utslippstillatelse behandles. Det er en forutsetning at slike avløpsplaner utføres av fagkyndige virksomheter.

  Søknadsskjema

  Ringerike kommune har samordnet søknadsskjemaet etter både etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven, slik at man kun fylle ut ett søknadsskjema. 

  Kommunens søknadsskjema skal benyttes. Last ned søknadsskjema for utslippstillatelse her.

  For at søknaden skal være fullstendig må alle aktuelle rubrikker i søknadsskjemaet fylles ut. Alle relevante vedlegg til søknaden som er oppgitt i søknadsskjemaet skal også være med for at søknaden skal være fullstendig.

  Søknaden vil bare bli behandlet hvis den er fullstendig. Kommunen vil behandle alle fullstendige søknader der det søkes i overensstemmelse med standardkrav i løpet av 6 uker etter at den er mottatt av kommunen.

  Søknadsveileder for utslippssøknad

  Vi har utarbeidet en egen søknadsveilder som kan være til hjelp for å få en komplett søknad. Du finner søknadsveileder på denne siden

  Nøytrale fagkyndige

  For søknader om utslipp setter forurensningsforskriften krav til at dokumentasjonen for alle nye renseløsninger skal gis av nøytrale fagkyndige. 

  En nøytral fagkyndig er et nøytralt uavhengig firma med tilstrekkelig hydrogeologisk og avløpsteknisk fagkompetanse.

  Bakgrunnen for dette kravet er at det prosjekterende foretaket skal ha fokus på etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra:

  • naturgitte forutsetninger
  • miljø, brukerinteresser (badeplasser, drikkevann, osv.)
  • økonomi

  Dette er uavhengig av type renseløsning eller produsent.

  Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om et foretak kan betegnes som nøytral fagkyndig. Ringerike kommune har utarbeidet en liste over bedrifter som vurderes å ha god nok kompetanse på fagfeltet og som har blitt godkjent i kommunen tidligere. 

  Last ned liste over nøytrale fagkyndige her

  Listen er ikke uttømmende. Ønsker du å benytte deg av andre firmaer enn de som står her, må dokumentasjon på kompetanse sendes inn sammen med søknaden. Dersom du jobber i et firma som driver med prosjektering av avløpsanlegg og mener dere bør stå på listen, vennligst ta kontakt med oss.

  Gebyr for saksbehandling

  Kommunen tar gebyr for å dekke sine kostnader til behandling av søknaden. Det må betales gebyr uavhengig av om søknaden blir godkjent eller ikke. Kommunen sender faktura for gebyr når vedtak er gjort. Beløpets størrelse går fram av kommunens gebyrregulativ.

  Gebyrene for behandling av utslippssøknad settes i utgangspunktet sammen av:

  • gebyrer for saksbehandling etter forurensningsloven
  • gebyrer for saksbehandling etter plan- og bygningsloven

  Priser for saksbehandling, tilsyn og kontroll av utslippssaker
  Gebyrene er gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §16 og Plan- og bygningsloven § 33-1.

  Timesats
  I saker der gebyr beregnes etter medgått tid, er timesatsen kr 1100,-.

  Priser  i 2019 i forbindelse med søknader om utslippstillatelse for små avløpsanlegg
  (for færre enn 2000 personer)
   
  Søknad om for anlegg beregnet for mindre enn 15 personer koster for anlegg beregnet for 15 til 50 personer koster  for anlegg beregnet for 50 til 2000 personer koster
  ny utslippstillatelse etter 
  Forurensningsforskriften 
  6500,- 13 000,- 35 000,-
  mindre endring i utslipps-tillatelsen  1700,- 3000,- 6500,-
  tillatelse etter Plan- og bygningsloven for anlegg under bakkenivå  5000,- 8500,- 14 000,-

   

  For tillatelse etter § 20-1 i plan- og bygningsloven til etablering av anlegg med bygg eller konstruksjoner over bakkenivå tas gebyrer i henhold til gebyrregulativ for byggesaksbehandling

  Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger søknad, tas samme gebyrer som ved behandling av søknad.

  Dispensasjon

  Behandling av dispensasjoner* koster i 2018  4000,-

  *med hjemmel i Plan- og bygningsloven (fra arealplan, kommuneplan,
  reguleringsplan, bebyggelsesplan m.m.) eller Forurensningsloven (f.eks. lokal forskrift) 

  Anleggseiers plikter

  Eier av avløpsanlegg har en rekke plikter for drift og vedlikehold, herunder også tømming av avløpslam.

  Drifts- og service ansvar 

  Anleggseiers plikter er angitt i Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud, §§ 6 og 10.

  § 6 sier at "Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi: 

   • Tot-P <1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %) 
   • BOF5 <25 mg/l. (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %)

  I Steinsfjordens nedbørfelt stilles det i tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av E.coli skal være <1.000/100 ml, regnet som årlig middelverdi.

  § 10 sier at "Avløpsanlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der det ligger. Eier er ansvarlig for dette".

  Dette innebærer bl.a. at:

  • Anleggseier er ansvarlig for å kjenne til hvordan anlegget skal driftes for at anlegget skal fungere forskriftsmessig.
  • Anleggseier skal kjenne til og overholde punktene i utslippstillatelsen i forbindelse med overvåkning, oppfølging og dokumentasjon av renseanlegget.
  • Anleggseier er ansvarlig for at renseanlegget ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget.
  • Anleggseier skal gi servicefirma adgang til anlegget for nødvendig service.
  • Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget ligger på, eller overfører eierrettighetene til anlegget til andre, skal alle plikter og rettigheter ifølge drift og serviceavtale overføres til ny eier.
  • Anleggseier skal sørge for å bevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan etterspørre dokumentasjon ved tilsyn av anlegg.
  Pliktig septikrenovasjon

  Alle som har et privat avløpsanlegg er pliktig til å være med på kommunens ordning med tømming av slamavskiller og lignende. Ordningen administreres av kommunen, men selve tømmingen er satt bort til private aktører. Norva24 Ringerike Septikservice er for tiden (2020) det firmaet som har kontrakt på dette i Ringerike kommune.

  Ordinær tømming

  Tømming av slamavskillere i kommunens regi foregår som "ordinær" tømming i henhold til lokal tømmeforskrift.

  For de ordinære tømmingene, som blir varslet på forhånd, gjelder følgene tømmehyppigheter:

  • Slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2. år.
  • Slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4. år.
  • Alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år.
  • Slamavskillere i minirenseanlegg: Minst én gang årlig. Anbefalt tømmefrekvens i gjeldende SINTEF teknisk godkjenning er å anse som rutinetømminger.
  • Tette tanker: Én gang i året.

  Ekstra tømming

  Har du behov for tømming utenom ordinær tømming, kan du selv velge om du vil benytte det firmaet som kommunen har kontrakt med eller et annet firma som har tilstrekkelig kompetanse og egnet utstyr for oppgaven. Dersom du ønsker å bruke firmaet som kommunen har kontrakt med, ta direkte kontakt med Norva24 Ringerike Septikservice. Om du velger å bruke et annet firma, må du sende kommunen dokumentasjon på tømmingen.

  Fakturering

  Som abonnent faktureres du fra kommunen for hver ordinære tømming av slamavskiller. Gebyret skal dekke transport og arbeid i forbindelse med selve tømmingen, samt kostnadene med å rense innholdet på kommunalt renseanlegg. Gebyrsatsene finner du på kommunens internettsider eller ved henvendelse til Servicetorget i kommunen.

  Alle tømminger av tette tanker og ekstratømminger av slamavskillere faktureres deg direkte fra utførende firma. 

  Ny tømmeforskrift for avløpslam fra 01.01.2021

  Ringerike kommunestyre vedtok 08.10.2020 endringer i lokal slamtømmeforskrift. Forskriften regulerer arbeidet med fremmøte, tømming, transport og levering av slam og avløpsvann.

  Bakgrunn for endringene var å få et mer oppdatert og tydelig regelverk på området. Saken var på høring med frist 03.08.2020. Kommunen mottok ingen høringsinnspill. Endringene i forskriften er av mindre betydning, men vil gi et tydeligere regelverk for slamtømming.

  De viktigste endringene av lokal tømmeforskrift er:

  • Det er nå krav til årlige rutinetømminger av tette tanker.  Dette kan medføre at enkelte vil oppleve hyppigere tømming det første året.
  • Minirenseanlegg skal tømmes på rutine etter anbefalinger i tilhørende SINTEF teknisk godkjenning.
  • Eierne av samletanker kan nå faktureres hvis tanken ikke er tilgjengelig for tømming.
  • Krav til tømming av olje- og fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere fjernes. Dette blir ivaretatt gjennom egne utslipp- og påslippstillatelser, samt avfallsforskriften.

  Endringene i forskriften oppdateres automatisk 01.01.2021: 
  lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-06-25-1049 

   

   

  Spørsmål og svar om tømmeforskrift

  Hva koster det å tømme tanken?

   

  eks. mva. 2020

  eks. mva. 2021

  Inkl. mva. 2021

  Oppmøte uten tømming

   kr 1 000,00  

   kr 1 000,00

   kr 1 250,00

  Rensekostnad pr. m3

   kr 247,00

   kr 546,00

   kr 682,50

  Transport inntil 3 m3

   kr 965,00

   kr 985,00

   kr 1 231,25

  Transport pr. m3 over 3 m3

   kr 350,00

   kr 350,00

   kr 437,50

   

  Hvordan blir jeg varslet om tømming?

  Du varsles 14 dager før tømming, i hovedsak per sms, eller per brev hvis mobilnummer ikke er tilgjengelig. Områder som skal tømmes er delt inn i "tømmesoner", og det forsøkes å ta hensyn til kjøreforhold i forkant av varsling. Sonene er opprettet for at både tømmerfirma og du som eier av avløpsanlegg skal oppleve forutsigbarhet, samtidig som at det skal ivareta miljø og effektiviteten for tømmeoperatør.

  Hva menes med at en tank ikke er tilgjengelig for tømming?

  En tank regnes som tilgjengelig for tømming når operatøren enkelt kan tømme den. Det vil blant annet si at den ikke er bygd inn, skjult under terrengoverflaten eller fullstendig gjemt av vegetasjon eller snø. 

  Gir kommunen anledning til å bruke skjønn når det gjelder utsatt tømming eller unntak fra tømming?

  Ja, men dette må vurderes i hvert tilfelle. Søknadsskjema finner du her.

  Tilsyn med private avløpsanlegg

  Tilsyn på private avløpsanlegg

  Tilsyn med mindre avløpsanlegg er viktig arbeid for å oppnå god vannkvalitet i kommunen, det vil si at vannet egner seg for bading, fisking, drikkevann m.m. Gjennom arbeidet med EUs vanndirektiv har fokuset på opprydding i avløp i spredt bebyggelse i hele Europa økt.

  Generelt er det mange gamle anlegg som ikke renser godt nok og som forurenser vannet. Kommunestyret i Ringerike vedtok i 2011 en strategi for opprydding i spredt avløp. Målet er at alle boliger og fritidsboliger på sikt skal ha en avløpssituasjon i tråd med gjeldende forskrifter og rensekrav.

  Hvordan blir tilsynet utført?

  Fra 2012 og frem til i dag har tilsynet blitt gjennomført av kommunens ansatte. Fra og med 2016 vil Ringerike Septikservice føre tilsyn på anleggene ved hver ordinære tømming. En viktig fordel er at dette tilsynet blir utført når kummen er tom. Tilsynet blir også mer effektivt og billigere fordi det sjekkes mens slamtømmer allerede er på stedet. Ringerike Septikservice sender befaringsrapporter til kommunen, som vurderer tilstanden av anlegget, og sender tilbakemelding til anleggseiere dersom anlegget må oppgraderes.

  Tilsynsgebyr

  I løpet av en 5 års periode kan alle som eier eiendom i spredt bebyggelse i Ringerike forvente å få et tilsyn på avløpsanlegget.

  Kommunestyret i Ringerike vedtok 26.11.2015 å legge om gebyret for tilsyn på private avløpsanlegg. Tidligere er det fakturert for enkelttilsyn i etterkant av tilsynet, men fra 2016 er det innført årlig gebyr. Det betyr at alle som har innlagt vann og har privat septiktank eller avløpsrenseanlegg som betjener mindre enn 50 personer, skal betale årlig tilsynsgebyr.

  Beløpet for tilsynsgebyret er kr 540,- og vil bli fakturert i september 2020.

   

   

  Spørsmål og svar om tilsynsgebyr

  Hva brukes tilsynsgebyret til?

  Årlig tilsynsgebyr gjør at kommunen har mulighet til å finansiere ordningen med tilsyn i forbindelse med tømming. I tillegg skal gebyrinntektene dekke annet arbeid i forbindelse med opprydding i spredt avløp. Dette kan for eksempel være saksbehandling for å følge opp anleggene som ikke renser godt nok, IT-løsninger for database for informasjonen om avløpsanleggene, fysisk tilsyn gjennomført av kommunale ansatte eller vannprøver.

  Det er sannsynlig at gebyret vil bli redusert etter hvert som anleggene blir kartlagt for første gang og ettersom kommunen får mer erfaring med dette arbeidet.

  Tjener kommunen penger på gebyret?

  Tilsynsgebyret er basert på selvkostprinsippet. Det betyr at pengene som tas inn kun blir brukt til tilsyn med mindre avløpsanlegg. Kommunen skal altså ikke tjene penger på gebyret. Dersom vi tar inn for mye gebyr i forhold til de utgiftene vi har på området, skal gebyret settes ned. Beløpet var kr 444,- i 2017, og er 400,- i 2018 og 2019.

  Hvem bestemmer gebyrstørrelsen?

  Det er vedtatt at kommunens arbeid med private avløpsanlegg skal være selvkostfinansiert. Gebyrsatsene vedtas av kommunestyret hvert år og kan finnes på kommunens nettsider. Kommunen skal ikke tjene penger på arbeidet. Dersom regnskapet skulle vise at dagens satser gir et overskudd, vil gebyrene bli redusert påfølgende år.

  Hvorfor omlegging til årlig fast gebyr?

  Tilsyn på mindre avløpsanlegg er fullfinansiert av gebyrer. Alternativet til å legge om ordningen til årlig tilsynsgebyr hadde vært å øke satsen for enkelttilsyn betraktelig. Omgjøringen av gebyrene gjør det mer rettferdig (alle betaler likt beløp hvert år) og mer forutsigbart både for kommunen og innbyggerne. Ordningen kan sammenlignes med feiegebyret hvor det er fast gebyr hvert år, uavhengig av når selve tilsynet blir utført.

  Vi har felles anlegg med naboen – får vi ett gebyr hver?

  Nei. Det gis ett gebyr per anlegg. Hvis du deler avløpsanlegg med naboen, deler du også utgiftene.

  Vi har tett tank og gråvannstank - Må vi betale to gebyrer?

  Nei. Husstander som har separate avløpsanlegg for svartvann (avløp fra toalett) og gråvann (alt annet avløpsvann), betaler kun ett tilsynsgebyr.

  Vi har kun utslipp av gråvann. Må vi betale tilsynsgebyr?

  Dersom man har biologisk toalett (snurredass, forbrenningstoalett, utedo e.l.) og utslipp av gråvann, må man betale tilsynsavgift.

  Jeg har minirenseanlegg, og det kommer servicemann og ser til anlegget flere gange i året. Hvorfor må jeg i tillegg betale for at andre skal kontrollere det?

  Eiere av minirenseanlegg må ha egen serviceavtale for sitt anlegg. Dette er en teknisk oppfølging av minirenseanleggene og en sjekk av at alle tekniske komponenter fungerer, beredskap ift. reservedeler, påfylling av kjemikaler mm.

  Ved tilsynet ser man også etter andre ting enn servicemannen gjør, for eksempel hvor restutslippet føres og at det ikke kommer i konflikt med brukerinteresser som drikkevann, bading, barns lek eller jordvanning. I tillegg følger kommunen opp avvik på servicerapporter fra firmaet som utfører service og vedlikehold og annet dokumenttilsyn (utslippstillatelse osv.).

  Fant du ikke svar på ditt spørsmål?

  Spørsmål om tilsynsgebyr avløp kan stilles til tilsynsgebyravlop@ringerike.kommune.no

  Vanlige spørsmål om private avløpsanlegg

  Må jeg søke om utslippstillatelse for å sette ned tett tank?

  Ja. Tett tank er en oppsamlingstank for toalettavløp som må tømmes og kjøres til renseanlegg. Det dreier seg dermed om et utslipp og en kilde til risiko for forurensning på lik linje som andre utslipp. 

  Kreves det utslippstillatelse for å etablere biologisk toalett/ utedo?

  Nei, det kreves ikke utslippstillatelse for ordinær utedo, campingtoalett, forbrenningstoalett, "Snurredass" eller lignende, så lenge det ikke er innlagt vann i bygningen.

  Kreves det utslippstillatelse for å etablere urinseparerende toalett?

  Ja hvis urinen skal infiltreres i grøft. Nei hvis urinen skal lagres og spres på areal/fraktes bort, og det ikke er innlagt vann i bygningen.

  Hva slags renseløsning skal jeg velge?

  Det er prosjekterende som etter nødvendige forundersøkelser velger beste renseløsning for den enkelte. Det er her viktig med dialog med kommunen.

  Du som anleggseier bør ikke gjøre avtale om kjøp direkte med en leverandør av en type avløpsanlegg. Det er ikke sikkert at denne løsningen blir godkjent hos dere.

  Det er altså ikke nødvendig at du som eier setter deg inn i alle de ulike typene av renseløsninger på markedet. Det er imidlertid viktig at du setter deg inn i prinsippene for det anlegget som blir bygget hos deg! Dette for å kunne sikre rett bruk og oppdage eventuelle feil som skulle oppstå på en tidlig fase. Det vil både kunne øke levetiden til avløpsanlegget og minske faren for forurensning.

  Du kan lese om ulike renseløsninger på www.avlop.no.

  Hvordan velger jeg riktig avløpsanlegg?

  Det må alltid gjøres en prosjektering for å finne ut hvilket anlegg som passer best på eiendommen din ut fra grunnforhold, eiendomsgrenser, vannforbruk, kostnader osv. Ta kontakt med kompetente fagfolk, som kan prosjektere for deg.  

  Hvilke krav stilles til rensing av avløpsvann?

  Alle renseanlegg skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner, regnet som middelverdi over året: - Fosfor: <1,0 mg/l - Organisk stoff, BOF5: <25 mg/l

  I Steinsfjordens nedbørfelt stilles det i tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av E. coli skal være <1.000/100 ml, regnet som årlig middelverdi. Også andre steder der en må ta spesielle hensyn i forbindelse med utslippet kan det stilles bakteriekrav eller andre krav, eventuelt nektes utslippstillatelse. "Spesielle hensyn" kan for eksempel være hensyn til drikkevann eller bading.

  Alle renseanlegg bortsett fra lukkede infiltrasjonsanlegg skal ha mulighet for prøvetaking på utløpet.

  Hvilke krav stilles til tømming av slamavskillere og tette tanker?

  Atkomstveg skal ha så god standard at den er egnet for kjøring med tømmebil. Den må også kunne snu forsvarlig eller rygge inn til tømmestedet uten problemer. Dersom det blir nødvendig med tømming om vinteren skal veg og snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

  Slamavskiller og tett tank skal plasseres maksimalt 50m fra kjøreveg og bunnen skal ligge maksimalt 8m lavere enn vegen.

  Som abonnent er du ansvarlig for at kumlokkene er fritt tilgjengelig til enhver tid. De skal ikke innbygges eller tildekkes, og det skal ikke plasseres gjenstander på dem. Du er også ansvarlig for at kumlokkene er sikret slik at barn ikke kan åpne dem.

  Kan jeg ha minirenseanlegg på hytte?

  Nei, ikke i Ringerike kommune.

  Det er per idag ingen leverandører for minirenseanlegg som har kunnet fremlegge god nok dokumentasjon for at anleggene fungerer ved uregelmessig bruk.

  Ringerike kommune følger anbefalinger fra NIBIO og tillater derfor i utgangspunktet ikke minirenseanlegg på fritidsboliger. Dette er også hjemlet i vår lokale forskrifter.

  Jeg skal i gang med å søke om utslippstillatelse. Hvordan kommer jeg i kontakt med foretak som har tilstrekkelig kompetanse?

  Ringerike kommune har utarbeidet en liste over nøytralt fagkyndige firma i distriktet som vurderes å ha god nok kompetanse på fagfeltet og som har blitt godkjent i kommunen tidligere.

  Jeg vil oppgradere eksisterende anlegg. F eks. grave nye infiltrasjonsgrøfter. Må jeg søke om dette?

  Ved større inngrep skal det alltid søkes om utslippstillatelse.

  Dersom det bare skal skiftes ut en komponent, f.eks en større kum eller nye grøfter, men plasseringen er den samme, og anlegget har godkjent utslippstillatelse, kan det søkes om en mindre endring av utslippstillatelsen.

  Hvis oppgradering ikke forandrer de tekniske dataene på anlegget eller plassering, behøver man ikke søke. Eks: utskifting av gammel slamavskiller til ny slamavskiller med samme størrelse, montering av dykker, nytt lokk osv.

  Hvor mye koster det å etablere og drifte ulike typer avløpsanlegg?

  For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnadsvurderinger vises vi til Nibio (tidligere Bioforsk) sine sider om dette. Se mer info i PDF-dokument "Se detaljerte anleggs- og driftskostnader for ulike anlegg" nederst på siden.

  Hvor lang tid bruker kommunen på å behandle en søknad om utslippstillatelse?

  Saksbehandlingsfristen hos kommunen er seks uker. Ved søknad om dispensasjon er fristen 12 uker, og fristen løper ikke dersom søknaden er til behandling hos regionale myndigheter.

  Per tiden bruker vi bare ca 1-2 uker på å behandle en søknad.

  Hvem kan jeg kontakte ang faktura for slamtømming?

  Gjelder det spørsmål om:

  • satser
  • beløp
  • utsetting av betalingsfrist og lignende

  ta kontakt kommunal innkreving.

  Gjelder det spørsmål om selve tømmingen kontakt Ringerike Septiksevice AS.

  Fant du ikke svar på ditt spørsmål?

  Spørsmål om mindre avløpsanlegg kan stilles til Servicetorget i kommunen:

  Regelverk og veiledere

  Sentrale lover

  Sentrale forskrifter

  Lokale forskrifter

  Nettsider og veiledere om mindre avløpsanlegg

   

  -          Hva koster det å tømme tanken?

   

  Siste endret: 09.03.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?