Du er her: Hjem / Skal du bygge? / Utslipp og avløp / Utslipp fra mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse

Innhold

  Utslipp fra mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse

  Alle som har innlagt vann i sin bolig eller fritidsbolig, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett, skal ha et godkjent utslipp. For å etablere og/eller endre private avløpsanlegg må du først søke kommunen om tillatelse.

  Hvem må ha utslippstillatelse

  Alle bygninger med innlagt vann, som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg, skal ha en gyldig utslippstillatelse. Dette er fastsatt av Ringerike kommunestyre 25. juni 2009 i  Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.

  Bygninger uten innlagt vann trenger ikke utslippstillatelse. Unntaket er hvis det er etablert tett tank for toalettavløp.

  Har du fått pålegg om nytt avløpsanlegg? 

  Last ned brosjyren Til deg som har fått pålegg eller varsel om pålegg om utbedring av avløp.

  Når må du søke om utslippstillatelse?

  Det må søkes om utslippstillatelse:

  • før etablering av et nytt utslipp av avløpsvann, for eksempel i forbindelse med bygging av ny bolig, eller ved innlegging av vann i fritidsbolig.
  • før vesentlig økning av utslipp, for eksempel hvis du innreder en ny hybelleilighet med eget bad eller toalett i huset.
  • før man gjør endringer med det utvendige avløpsanlegget. Eksempler på dette er hvis man har fått pålegg om å etablere nytt avløpsanlegg, vil bytte ut den gamle septiktanken med et moderne renseanlegg eller flytte utslippspunktet.

  Hvordan søker man om utslippstillatelse?

  Privatpersoner kan ikke selv søke om utslippstillatelse

  • Du som eier og bruker av anlegget vil i søknaden ha funksjonen: "tiltakshaver".
  • Kun en fagperson kan søke om utslippstillatelse og vil være bindeledd mellom deg og kommunen.
  • Ansvarlig søker må oppfylle kravene som er satt i plan- og bygningsloven og være godkjent enten sentralt eller lokalt.

  For søknaden gjelder kravene i plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak og ansvarsrett. Søker skal være godkjent enten sentralt eller lokalt. Dersom det søkes om lokal godkjenning skal det foreligge relevante referanseprosjekter.

  Enkelte vedlegg til søknaden må utarbeides av fagkyndige. Dette gjelder først og fremst:

  • dokumentasjon på at avløpsrenseanlegget vil klare de kravene til utslippet som utslippssøknaden legger opp til.
  • dokumentasjon på at eventuelle drikkevannskilder ikke vil bli påvirket av utslippet.

  Det er spesielt to forskrifter som er viktige når det gjelder utslipp av avløpsvann. Disse er: 

  • Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 12 og 13.
  • Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Ringerike kommune.

  Ansvarlig søker sender utslippssøknad med alle nødvendige vedlegg til kommunen. Husk underskrifter! All kommunikasjon med kommunen fra nå av skal i utgangspunktet skje gjennom ansvarlig søker.

  Hvis du ikke får noe tilbakemelding fra oss i løpet av 3 uker, ta gjerne kontakt og sjekk opp om saken har kommet frem. Ved uklarheter eller spørsmål ta gjerne kontakt!

  Viktig informasjon til søker

  Skaffe kartgrunnlag

  Du trenger kartgrunnlag i målestokk 1:5.000 og 1:1.000. Ringerike kommune har digitale kart tilgjengelige på sine websider. Du kan også få oversendt kart ved å henvende deg til Servicetorget i kommunen.

  Les mer om situasjonsplan/kartgrunnlag her.

  Varsle naboer og andre spesielt berørte om søknaden

  Det er strengere krav til varsling ved nyanlegg og utvidelser enn ved rehabilitering av bestående anlegg.

  "Andre spesielt berørte" kan være grunneiere, ulike interesseorganisasjoner eller andre med brukerinteresser nedenfor utslippet, for eksempel drikkevannskilder. Hvis du er i tvil om hvem som bør varsles, kan du spørre kommunen. Det skal benyttes standard skjema for nabovarsling, og det må opplyses om at svarfristen er 4 uker, ikke 2 uker som det står på skjemaet. Du må sørge for å få kvittering på at varsel er sendt, enten ved underskrift eller rekommandert sending. Søknaden skal ikke sendes inn før svarfristen har gått ut. Oversikt over hvem som er varslet og kvitteringer skal vedlegges søknaden sammen med alle uttalelsene som har kommet inn.

  Les mer om nabovarsling her.

  Sette deg inn i planer etter plan- og bygningsloven

  Før du søker om utslippstillatelse må du undersøke om det tiltaket du planlegger kan tillates i forhold til gjeldende planer etter plan- og bygningsloven. Med dette menes vanligvis kommuneplan og reguleringsplaner.

  Hvis tiltaket er i strid med planer, lover eller forskrifter, for eksempel klausuleringsbestemmelser for vannverk, må du ha en dispensasjon, det vil si et samtykke fra planmyndigheten i kommunen om at en aksepterer det tiltaket som er årsaken til utslippet. Dispensasjon eller dispensasjonssøknad må i så fall vedlegges søknaden.

  Søknadskjema/blankett og informasjon om dispensasjon finner du her.

  Undersøke og vurdere lokale drikkevannskilder

  Når en skal etablere et nytt eller øke et utslipp må en være helt sikker på at dette ikke vil kunne forurense lokale drikkevannskilder som for eksempel borebrønner. Det er derfor krav om at dette blir nøye undersøkt før en søker om utslippstillatelse.

  Det skal innhentes opplysninger om type og mikrobiologisk vannkvalitet for alle drikkevannskilder som kan bli berørt av utslippet. Dette gjelder blant annet alle som ligger mindre enn 100 meter fra anlegget. Men også kilder som ligger lenger unna kan bli forurenset. Alle drikkevannskildene som kan bli berørt skal avmerkes på situasjonsplan. Faren for forurensing av disse avhenger av flere forhold, blant annet grunnvannsnivåer, sprekkesystemer i fjellet også videre. Det er ofte kompliserte hydrogeologiske vurderinger og undersøkelser som må gjøres for å finne ut av dette. Derfor kreves det at en fagkyndig skal dokumentere at drikkevannskildene ikke vil bli påvirket av utslippet.

  Samarbeide om felles avløpsanlegg

  Der avstanden mellom nabohus ikke er for stor, kan det være penger å spare på å samarbeide med naboer om å bygge et felles avløpsanlegg. Ofte blir løsningen også bedre forurensingsmessig ved fellesanlegg enn når hvert enkelt hus har eget renseanlegg.

  I områder der det virker naturlig å etablere fellesanlegg kan kommunen forlange at det lages en samlet avløpsplan før søknaden om utslippstillatelse behandles. Det er en forutsetning at slike avløpsplaner utføres av fagkyndige virksomheter.

  Søknadsskjema

  Ringerike kommune har samordnet søknadsskjemaet etter både etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven, slik at man kun fylle ut ett søknadsskjema. 

  Vi har utarbeidet en egen søknadsveilder som kan være til hjelp for å få en komplett søknad. Du finner søknadsveileder på denne siden

  Kommunens søknadsskjema skal benyttes. Last ned søknadsskjema for utslippstillatelse her.

  For at søknaden skal være fullstendig må alle aktuelle rubrikker i søknadsskjemaet fylles ut. Alle relevante vedlegg til søknaden som er oppgitt i søknadsskjemaet skal også være med for at søknaden skal være fullstendig.

  Søknaden vil bare bli behandlet hvis den er fullstendig. Kommunen vil behandle alle fullstendige søknader der det søkes i overensstemmelse med standardkrav i løpet av 6 uker etter at den er mottatt av kommunen.

  Komplett søknad sendes til postmottak@ringerike.kommune.no og merkes med "Søknad om tillatelse til avløpsanlegg".

  Søknadsveileder for utslippssøknad

  Vi har utarbeidet en egen søknadsveilder som kan være til hjelp for å få en komplett søknad. Du finner søknadsveileder på denne siden

  Etablering og drift av mindre avløpsanlegg

  Norsk Vann har utarbeidet rapport 257/2020, Etablering og drift av mindre avløpsanlegg. Rapporten er en komplett veiledning for huseier, foretak og kommune, og kan du laste ned her.

  Nøytrale fagkyndige

  For søknader om utslipp setter forurensningsforskriften krav til at dokumentasjonen for alle nye renseløsninger skal gis av nøytrale fagkyndige. 

  En nøytral fagkyndig er et nøytralt uavhengig firma med tilstrekkelig hydrogeologisk og avløpsteknisk fagkompetanse.

  Bakgrunnen for dette kravet er at det prosjekterende foretaket skal ha fokus på etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra:

  • naturgitte forutsetninger
  • miljø, brukerinteresser (badeplasser, drikkevann, osv.)
  • økonomi

  Dette er uavhengig av type renseløsning eller produsent.

  Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om et foretak kan betegnes som nøytral fagkyndig. Ringerike kommune har utarbeidet en liste over bedrifter som vurderes å ha god nok kompetanse på fagfeltet og som har blitt godkjent i kommunen tidligere. 

  Last ned liste over nøytrale fagkyndige her.

  Listen er ikke uttømmende. Ønsker du å benytte deg av andre firmaer enn de som står her, må dokumentasjon på kompetanse sendes inn sammen med søknaden. Dersom du jobber i et firma som driver med prosjektering av avløpsanlegg og mener dere bør stå på listen, vennligst ta kontakt med oss.

  Tilsyn med privat avløpsanlegg og utslipp

  Kommunestyret vedtok i 2011 en strategi for opprydding i spredt avløp. Strategien har som mål om at alle på sikt skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende regelverk. Det må tas stilling til om en opprydding skal skje ved oppgradering av avløpsanlegget, eller om avløpet skal tilknyttes kommunalt avløp.

  Les mer om hvordan kommunen fører tilsyn med private avløpsanlegg og utslipp her. 

  Gebyr for saksbehandling og tilsyn - mindre avløpsanlegg (inntil 1999 pe*)

  Saksbehandlingsgebyr:
  Kommunen tar gebyr for å dekke sine kostnader til behandling av søknaden. Det må betales gebyr uavhengig av om søknaden blir godkjent eller ikke. Kommunen sender faktura for gebyr når vedtak er gjort. Beløpets størrelse går fram av kommunens gebyrregulativ.

  Gebyrene for behandling av utslippssøknad settes i utgangspunktet sammen av:

  • gebyrer for saksbehandling etter forurensningsloven
  • gebyrer for saksbehandling etter plan- og bygningsloven


  Tilsynsgebyr:
  Det er vedtatt at kommunens arbeid skal være selvkost-finansiert. Tilsynsgebyrene skal dekke arbeidet kommunen har med kontroll og tilsyn (dokumenttilsyn og fysisk tilsyn). Det tas et årlig tilsynsgebyr for avløpsanlegg mindre enn 50 pe. For større anlegg tas et enkeltgebyr ved tilsyn. Beløpets størrelse går fram av kommunens gebyrregulativ.

  Priser  i 2023: Søknad om utslippstillatelse for små og mindre avløpsanlegg (inntil 1999 pe) 

  Søknad om Anlegg inntil 14 pe Anlegg fra 15 til 49 pe  Anlegg fra 50 til 1999 pe
  ny utslippstillatelse etter 
  Forurensningsforskriften 
  8 600,- 17 200,- 46 200,-
  tillatelse etter Plan- og bygningsloven for anlegg under bakkenivå  6 600,- 11 250,- 18 500,-

   

  Dispensasjoner

  Dispensasjon uten politisk behandling og høring 4 900,-
  Dispensasjon med politisk behandling og høring 9 800,-

   

  Særlige forhold

  Merarbeid med ferdigattest/midlertidlig brukstillatelse 3 150,-
  Avslag på søknad 100 % av nornalt gebyr
  Endring av utslippstillatelser 50 % av normalt gebyr*

  * Det tas fullt gebyr hvis endringen fører til at kommunen må innhente uttalelser eller legge fram saken til politisk behandling. Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger søknad, tas samme gebyrer som ved behandling av ny søknad.

   

  Godkjenning av ansvarsrett etter pbl

  For foretak med mangelfull kompetanse 2 650,-

   

  Priser  i 2023: Tilsyn med avløpsanlegg (inntil 1999 pe) 

  Årlig tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg inntil 49 pe** 250,-
  Enkelttilsynsgebyr for større avløpsanlegg f.o.m 50 pe til 1999 pe 6 000,-

  ** faktureres en gang i året, i september. 

  Anleggseiers plikter

  Eier av avløpsanlegg har en rekke plikter for drift og vedlikehold, herunder også tømming av avløpslam.

  Drifts- og service ansvar 

  Anleggseiers plikter er angitt i Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud, §§ 6 og 10.

  § 6 sier at "Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi: 

   • Tot-P <1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %) 
   • BOF5 <25 mg/l. (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %)

  I Steinsfjordens nedbørfelt stilles det i tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av E.coli skal være <1.000/100 ml, regnet som årlig middelverdi.

  § 10 sier at "Avløpsanlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der det ligger. Eier er ansvarlig for dette".

  Dette innebærer bl.a. at:

  • Anleggseier av alle anlegg bortsett fra sandfilter og tett tank, skal inngå drifts- og serviceavtale med leverandør eller firma som etter kommunens vurdering av tilstrekkelig kompetanse.
  • Firma som har drifts- og vedlikeholdsavtale skal oversende årsrapport til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Gå til skjema for årlig rapportering her.

   Årsrapporten skal i tillegg til kravene i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2, punkt 2.3, minimum inneholde følgende:

   • Kort beskrivelse av anlegget
   • Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer
   • Resultat av eventuelle utløpsprøver/vannprøver
  • Ved alle anlegg, unntatt lukkede infiltrasjonsanlegg, skal det som en del av serviceavtalen, tas representativ stikkprøve på utløp minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på Tot-P og BOF5. Første prøve skal tas når anlegget er nytt. Der det er satt krav til rensing av bakterier, skal det også tas prøve som analyseres på E-coli.
  • Anleggseier er ansvarlig for å kjenne til hvordan anlegget skal driftes for at anlegget skal fungere forskriftsmessig.
  • Anleggseier skal kjenne til og overholde punktene i utslippstillatelsen i forbindelse med overvåkning, oppfølging og dokumentasjon av renseanlegget.
  • Anleggseier er ansvarlig for at renseanlegget ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget.
  • Anleggseier skal gi servicefirma adgang til anlegget for nødvendig service.
  • Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget ligger på, eller overfører eierrettighetene til anlegget til andre, skal alle plikter og rettigheter ifølge drift og serviceavtale overføres til ny eier.
  • Anleggseier skal sørge for å bevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan etterspørre dokumentasjon ved tilsyn av anlegg.
  Pliktig septikrenovasjon

  Har du spørsmål om slamtømming, kan du lese mer her. 

   

  Årlig rapportering for minirenseanlegg og gråvannsrenseanlegg

  Firma som har drifts- og vedlikeholdsavtale skal oversende årsrapport til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Gå til skjema for årlig rapportering her. Se også informasjon under Drifts- og service ansvar.

  Spørsmål og svar om slamtømming og fakturering

  Se egen nettside om slamtømming her.

  Spørsmål og svar om tilsynsgebyr og fakturering

  Se egen nettside om tilsynsgebyr her.

  Spørsmål om private avløpsanlegg

  Må jeg søke om utslippstillatelse for å sette ned tett tank?

  Ja. Tett tank er en oppsamlingstank for toalettavløp som må tømmes og kjøres til renseanlegg. Det dreier seg dermed om et utslipp og en kilde til risiko for forurensning på lik linje som andre utslipp. 

  Kreves det utslippstillatelse for å etablere biologisk toalett/ utedo?

  Nei, det kreves ikke utslippstillatelse for ordinær utedo, campingtoalett, forbrenningstoalett, "Snurredass" eller lignende, så lenge det ikke er innlagt vann i bygningen. 

  Utslipp fra toalettløsninger som ikke har et vannforbruk er ikke omfattet av virkeområdet til forurensingsforskriftens kapittel 12. Tiltakshaver har imidlertid et selvstendig ansvar etter forurensingsloven å sørge for at utslippet av urinen ikke fører til forurensing.

  Kreves det utslippstillatelse for å etablere urinseparerende toalett?

  Ja, det kreves utslippstillatelse hvis det er innlagt vann i bygningen.

  Nei, hvis det ikke er innlagt vann i bygningen. Se spørsmål om biologisk toalett/utedo.

  Du kan lese mer om hvilke utslipp som trenger tillatelse her: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/avlop/for-myndigheter/saksbehandling/utslipp-fra-spredt-bebyggelse/soknad-til-kommunen/

   

  Hva slags renseløsning skal jeg velge?

  Det er prosjekterende som etter nødvendige forundersøkelser velger beste renseløsning for den enkelte. Det er her viktig med dialog med kommunen.

  Du som anleggseier bør ikke gjøre avtale om kjøp direkte med en leverandør av en type avløpsanlegg. Det er ikke sikkert at denne løsningen blir godkjent hos dere.

  Det er altså ikke nødvendig at du som eier setter deg inn i alle de ulike typene av renseløsninger på markedet. Det er imidlertid viktig at du setter deg inn i prinsippene for det anlegget som blir bygget hos deg! Dette for å kunne sikre rett bruk og oppdage eventuelle feil som skulle oppstå på en tidlig fase. Det vil både kunne øke levetiden til avløpsanlegget og minske faren for forurensning.

  Du kan lese om ulike renseløsninger på www.avlop.no.

  Hvordan velger jeg riktig avløpsanlegg?

  Det må alltid gjøres en prosjektering for å finne ut hvilket anlegg som passer best på eiendommen din ut fra grunnforhold, eiendomsgrenser, vannforbruk, kostnader osv. Ta kontakt med kompetente fagfolk, som kan prosjektere for deg.  

  Hvilke krav stilles til rensing av avløpsvann?

  Alle renseanlegg skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner, regnet som middelverdi over året: - Fosfor: <1,0 mg/l - Organisk stoff, BOF5: <25 mg/l

  I Steinsfjordens nedbørfelt stilles det i tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av E. coli skal være <1.000/100 ml, regnet som årlig middelverdi. Også andre steder der en må ta spesielle hensyn i forbindelse med utslippet kan det stilles bakteriekrav eller andre krav, eventuelt nektes utslippstillatelse. "Spesielle hensyn" kan for eksempel være hensyn til drikkevann eller bading.

  Alle renseanlegg bortsett fra lukkede infiltrasjonsanlegg skal ha mulighet for prøvetaking på utløpet.

  Hvilke krav stilles til tømming av slamavskillere og tette tanker?

  Atkomstveg skal ha så god standard at den er egnet for kjøring med tømmebil. Den må også kunne snu forsvarlig eller rygge inn til tømmestedet uten problemer. Dersom det blir nødvendig med tømming om vinteren skal veg og snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

  Slamavskiller og tett tank skal plasseres maksimalt 50m fra kjøreveg og bunnen skal ligge maksimalt 8m lavere enn vegen.

  Som abonnent er du ansvarlig for at kumlokkene er fritt tilgjengelig til enhver tid. De skal ikke innbygges eller tildekkes, og det skal ikke plasseres gjenstander på dem. Du er også ansvarlig for at kumlokkene er sikret slik at barn ikke kan åpne dem.

  Kan jeg ha minirenseanlegg på hytte?

  Ja. Minirenseanlegg for hytter må dokumentere oppnåelse av rensekravene ved testet for minst 6 måneder uten tilførsel av avløpsvann til anlegget.

  Jeg skal i gang med å søke om utslippstillatelse. Hvordan kommer jeg i kontakt med foretak som har tilstrekkelig kompetanse?

  Ringerike kommune har utarbeidet en liste over nøytralt fagkyndige firma i distriktet som vurderes å ha god nok kompetanse på fagfeltet og som har blitt godkjent i kommunen tidligere.

  Jeg vil oppgradere eksisterende anlegg. F eks. grave nye infiltrasjonsgrøfter. Må jeg søke om dette?

  Ved større inngrep skal det alltid søkes om utslippstillatelse.

  Dersom det bare skal skiftes ut en komponent, f.eks en større kum eller nye grøfter, men plasseringen er den samme, og anlegget har godkjent utslippstillatelse, kan det søkes om en mindre endring av utslippstillatelsen.

  Hvis oppgradering ikke forandrer de tekniske dataene på anlegget eller plassering, behøver man ikke søke. Eks: utskifting av gammel slamavskiller til ny slamavskiller med samme størrelse, montering av dykker, nytt lokk osv.

  Hvor mye koster det å etablere og drifte ulike typer avløpsanlegg?

  For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnadsvurderinger vises vi til Nibio (tidligere Bioforsk) sine sider om dette. Se mer info i PDF-dokument "Se detaljerte anleggs- og driftskostnader for ulike anlegg" nederst på siden.

  Hvor lang tid bruker kommunen på å behandle en søknad om utslippstillatelse?

  Saksbehandlingsfristen hos kommunen er seks uker. Ved søknad om dispensasjon er fristen 12 uker, og fristen løper ikke dersom søknaden er til behandling hos regionale myndigheter.

  Per tiden bruker vi bare ca 1-2 uker på å behandle en søknad.

   

  Fant du ikke svar på ditt spørsmål?

  Spørsmål om mindre avløpsanlegg kan stilles til Servicetorget i kommunen:

  Regelverk og veiledere

  Sentrale lover

  Sentrale forskrifter

  Lokale forskrifter

  Nettsider og veiledere om mindre avløpsanlegg

   

  Siste endret: 30.11.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?