Du er her: Hjem / Eiendomsskatt

Innhold

  Eiendomsskatt

  I Ringerike kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

  Ny taksering eiendomsskatt fra 2023

  Nye takster gjelder fra 2023

  Ringerike kommune skal i løpet av 2022 gjennomføre ny alminnelig taksering i henhold til reglene i Lov om eiendomsskatt. I løpet av 2022 vil alle eiendommene i kommunen takseres på nytt. De nye takstene vil gjelde fra 2023.

  Hvorfor takserer vi?

  Kommunestyret i Ringerike har vedtatt gjennomføring av ny alminnelig taksering som skal gjelde fra 2023. Eiendommene blir taksert i løpet av 2022. Takstene danner grunnlag for utregning av din skatt for 2023.


  For boliger hvor kommunen har mottatt boligverdi fra Skatteetaten har kommunestyret vedtatt at boligverdien skal danne grunnlaget for utregning av eiendomsskatten. Se mer på nettsida til Skatteetaten om hvordan eiendomsskatten beregnes ved hjelp av boligverdi: Eiendomsskatt - Skatteetaten


  Ringerike kommune takserte forrige gang i 2009, med justering av takst i 2019, og lovverket gir anledning til å gjennomføre ny taksering når det har gått 10 år. Siden siste taksering har verdien på eiendommer forandret seg. Eiendomsskatteloven finner du her: Eigedomsskattelova


  Eiendomsskatt er en viktig inntektskilde for de mange kommunale tjenestene, slik som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester, kino, bibliotek og vedlikehold av veier og parker. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til Ringerike kommune, og som kommunen selv har full styring med.

  Vedtak i kommunestyret 10.12.2021: Sak 196/21 Kommunestyret 10.12.2021 - Eiendomsskatt - Omtaksering 2023 med bruk av skatteetatens boligverdier

  Vedtak i Formannskapet 21.05.2019: Sak 56/19 Formannskapet 21.05.2019 - Eiendomsskatt - angående kommunestyrets vedtak i sak 51/19

  Vedtak i kommunestyret 2017: Sak 140/17 Kommunestyret 05.12.2017 - Eiendomsskatt - allmenn taksering 2019

  Når, hvordan og hva takserers?

  Når takserer vi?

  Erfarne takstmenn fra Verditaksering Kjell Larsen AS besiktiger og foreslår takster for eiendommene i kommunen. Dette arbeidet startes våren 2022 og gjøres i løpet av året.

  Hvordan takserer vi?

  Eiendomsskatten bygges på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av din eiendom. Skjønnsmessige vurderinger tar opp forhold som påvirker verdien, og forholdene fanges opp gjennom individuell utvendig befaring av hver enkelt eiendom. Der det mangler arealstørrelser på bygninger, vil takstmann finne det ved å måle opp utvendig.

  Faktaopplysninger som eier, adresse, bruksareal på bygninger og tomtens størrelse hentes fra eiendomsregisteret kalt Matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over all fast eiendom med bygninger, boliger, adresser og hjemmelshavere/eiere. Informasjon om areal på bygninger i Matrikkelen er oppgitt i bruksareal (BRA). Bruksarealet for en bygning er summen av alle rom (medregnet innervegger), innenfor yttervegger i alle etasjer og uavhengig av bruken.

  Hva skal takseres?

  Bolighus, borettslag, selveierleiligheter (sameier), garasjer/uthus, hytter/fritidsboliger, næringseiendom, andre bygninger og tomter. Unntaket er bolig, der kommunestyret i desember 2021 vedtok at boliger skal verdsettes ved bruk av Skatteetatens boligverdier.

  Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk har obligatorisk fritak for eiendomsskatt, med unntak av: Bolig/kårbolig, privat garasje, fritidsbygninger, bygninger som brukes til annet formål enn gårds- og skogdrift samt andel tomt.

  Kontakt eiendomsskattekontoret

  Telefon: 32 11 74 00

  E-post: eiendomsskatt@ringerike.kommune.no

  Postadresse: Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

   

  Hvorfor har vi eiendomsskatt?

  Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, helsetjenester og andre tilbud som bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

  Kommunestyret har vedtatt eiendomsskatt med hjemmel i Eigedomsskattelova. Under kommunestyrets årlige budsjettbehandling vedtas skattesatsene for året etter, samt størrelsen på bunnfradrag og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt.

  Vedtekter for eiendomsskatt

  Hvordan beregnes eiendomsskatten?

  Taksten for eiendommen er grunnlaget for eiendomsskatten, og man betaler vedtatte promillesatser i eiendomsskatt hvert år. 

  Satser for eiendomsskatt 2020:

  • Bolig og fritidseiendom: 3 ‰
  • Næringseiendom og bruk/verker: 5 ‰

  Taksten som eiendomsskatten regnes ut fra fastsettes av en sakkyndig nemd, oppnevnt av kommunestyret. Taksten settes på grunnlag av taksering gjennomført av takstmenn. Ved innføring av eiendomsskatt skal alle eiendommer takseres. Dette ble gjort i forbindelse med innføringen i 2008. Taksten skal gi et anslag på omsetningsverdien av eiendommen.

  Eiendomsskattetaksten gir et grovt anslag på verdien basert på utvendig oppmåling. En ny taksering skal gjennomføres hvert 10 år.

  For skatteåret 2019 har kommunestyret vedtatt at alle skattetakstene skal øke med 10 %. Det betyr i praksis at fakturabeløpet i 2019 øker med 10 % i forhold til i 2018.

  Eiendomsskattelisten blir lagt ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra 1. mars. 

  Hva påvirker taksten?

  Det er fem forhold som påvirker taksten:

  1. Arealet på tomt og bygninger

  Tomten måles opp i kvadratmeter. Regulerte og bebygde tomter får en høyere takst enn uregulerte og ubebygde tomter. Det er også en høyere takst for de første 1 000 kvadratmeter tomt enn for resten. For bygningene er det bruksarealet (BRA) som blir målt. Hovedetasjene får en høyere takst enn sokkel, kjeller og loft.

  Definisjon av bruksareal

  Definisjon av etasjetype

  2. Bygningstype

  Leiligheter får høyest takst. Eneboliger, rekkehus og hytter får en litt lavere takst, mens garasjer og uthus får den laveste taksten. Forretningsbygg får en høyere takst enn industribygg.

  3. Hvor i kommunen eiendommen ligger

  Kommunen er delt inn i fire soner for bolig/næring og to soner for hytter. Blant annet ligger boliger i Nes og Sokna i sonen hvor taksten er lavest, mens Hønefoss, Heradsbygda og Haugsbygd ligger i sonen med høyest takst. For hytter er bl.a. Vikerfjell, Samsjøen, Ringkollen og eiendommer langs Tyrifjorden/Steinsfjorden i sonen med høyest takst, mens resten av kommunen utgjør en sone med lavere takst.

  Kart over de ulike skattesonene finner du her:

  Skattesoner bolig- og næringseiendommer

  Skattesoner bolig- og næringseiendommer Follum

  Skattesoner fritidseiendommer

  4. Standarden på bygningene

  Dette er en skjønnsmessig vurdering der det tas hensyn til bygningens alder og standard slik den framstår fra utsiden.

  5. Beliggenheten til tomt og bygninger

  Dette er en skjønnsmessig vurdering der det tas hensyn til tomten og bygningens beliggenhet. Utsikt er eksempel på en faktor som kan øke taksten, mens for eksempel trafikkstøy kan redusere taksten.

  Taksten man kommer frem til er grunnlaget for eiendomsskatten, og man betaler vedtatte promillesatser i eiendomsskatt årlig.

  For mer detaljer om hvordan beregningen foregår, se takstreglementet. 

  Rettelse og klage

  Ringerike kommune ønsker at eiendomsskattetaksten skal være korrekt, og vi ønsker at eventuelle feil blir rettet. Hvis du mener at det er noe feil med grunnlaget kan du klage. Vi anbefaler at du går gjennom sjekklisten for eiendomsskatt før du sender klage.

  Sjekkliste:

  1. Tomt - sjekk tomtas størrelse og tomtetypen

  Størrelsen på tomta er hentet fra kommunens register. Punktfeste og tomtestørrelser som ikke er kjent har fått fastsatt tomt på 1 000 m². Tomtetypen er oppgitt basert på besiktigelse. Festegrunn gis lavere verdi enn eiertomt (grunneiendom). Bebygd fritidseiendom gis lavere tomteverdi enn bebygd boligeiendom.

  2. Eierforhold - sjekk rett fakturaadresse

  Opplysninger om eier er hentet fra grunnboka. Dersom det er flere eiere, sendes fakturaen til den som står først registrert i grunnboka. Dersom eierne er enige om at fakturaen skal sendes til en annen av eierne, kan fakturaadressen endres.

  3. Fritak - sjekk om du har krav på fritak

  Bygninger på 15 m² og mindre er fritatt. Nyoppførte boliger med tomt fritas for eiendomsskatt i 6 år etter at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Fritidsbolig skal ikke ha fritak for eiendomsskatt de første 6 år etter oppføring. Kommunen fritar eier som er berettiget til bostøtte for eiendomsskatt for sitt bosted. Trygdede med inntekt under 2 G kan søke om fritak. Kommunestyret kan etter søknad frita for eiendomsskatt eiendom til stiftelser, foreninger, selskaper eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen. Statlige og kommunale eiendommer er fritatt. Dersom eiendomsskatten for en eiendom blir på under 50 kroner for et år skal den ikke skrives ut.

  4. Faktorer - sjekk at beliggenhet og standard ikke er urimelig

  Bygningene er vurdert i forhold til standard og beliggenhet slik de framstår fra utsiden. Dette er en skjønnsmessig vurdering, og det er lagt vekt på å behandle like eiendommer likt. Det er kun i spesielle tilfeller at standard eller beliggenhet er satt til noe annet enn normal, sjekk at dette ikke er urimelig. Normal standard og beliggenhet har faktor 1.0. For ytterligere informasjon, sjekk takstreglementet.

  5. Bygg - sjekk bruksformålet  og arealet per bruksformål

  Det er angitt bruksformål på bygningene, for eksempel bolig, garasje, næring (forretning, kontor) og industri (produksjon). Dette er basert på utvendig besiktigelse. For kombinerte bygninger kan det være vanskelig å angi rett bruksformål med rett areal. Det er forskjellige takster for forskjellige bruksformål. Eksempelvis er det lavere takst på industri enn på næring, og det er lavere takst på carport enn på garasje.

  6. Bygningens areal - sjekk spesielt arealet på u.etg./kjeller og om loft har vindu

  Bygningenes bruksareal (BRA) er målt opp. Oppmålingen er gjort utvendig, og spesielt underetasje og kjeller kan være vanskelig å måle fra utsiden. Kjeller gis en lavere verdi enn underetasje. Dersom loft ikke har vindu, skal verdien av loftet settes til null.

  7. Bilder - sjekk at bildene er fra rett eiendom

  Bildene er tatt samtidig med den utvendige oppmåling av bygningene, og det skal være overensstemmelse mellom bildene og eiendommen/bygningene som er taksert.

  8. Landbrukseiendommer - sjekk tomtestørrelse og tomtetype, bruksformål på bygg, areal på bolig og fritak for driftsbygg, skogshusvære og seter

  Driftsbygninger på eiendommer som drives som gårdsbruk eller skogbruk er fritatt for eiendomsskatt. Våningshus, kårbolig og andre bygninger med boligdel på landbrukseiendom beskattes som bolig, men begrenset til maksimalt 200 m² pr bygning. Boligene er gitt en samlet tilhørende tomt på 1 000 m². Hytter på landbrukseiendommer beskattes som fritidsbolig. Frittstående garasje og uthus tilhørende bolig eller hytte på landbrukseiendom beskattes. Ett skogshusvære/seter per landbrukseiendom fritas for eiendomsskatt dersom landbrukseiendommen har areal på mer enn 50 dekar. Større landbrukseiendommer kan ha rett på fritak for flere skogshusvære. 

  Innsending av klage

  Klagen må være sendt til kommunen senest 12. april det året klagen gjelder for. Klager skal være skriftlige, bruk gjerne vårt klageskjema:

  • Du kan klage på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men du kan ikke klage på samme ting to ganger.
  • Skatten må betales innen opprinnelig forfall selv om du har klaget.

  Klageskjema sendes til:

  Behandling av klagesaker

  Eiendomsskattekontoret retter opp faktafeil. Klager på annet grunnlag blir behandlet av sakkyndig nemnd. Den sakkyndige nemnda kan endre taksten i skattyters favør. I motsatt fall oversendes begjæringen til den sakkyndige ankenemnd. Den sakkyndige ankenemnda vurderer saken etter å ha vært på befaring. Den sakkyndige ankenemnda kan prøve alle sider av saken og kan både øke og redusere taksten. Når klagebehandlingen er ferdig, blir vedtak og nye takster sendt til deg.

  Fritak

  Enkelte typer eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Se eigedomsskattelova §5. Kommunen kan frita eiendommer for eiendomsskatt etter søknad. Se takstreglementet.

  Trygdede med inntekt under 2G kan søke om fritak. Dersom det er flere eiere er det den samlede inntekten som danner grunnlag for søknaden om fritak. Fritak gjelder for ett år av gangen.

  Søknad om fritak for eiendomsskatt for trygdede

  Alle søknader om fritak sendes til:

  Faktura

  Faktura for innbetaling av eiendomsskatten deles opp og sendes ut 3 ganger i året. Dato for forfall er:

  • 20. mars
  • 20. juni
  • 20. oktober

  Den første fakturaen er også din skatteseddel. Her får du informasjon om takst, skattesats, eventuelt bunnfradrag, og hva du skal betale i skatt.

  Har du spørsmål knyttet til betaling av fakturaen?

  Send en e-post til oss:

  kommunal innkreving

  eller ring oss:

  Tlf 32 11 74 00 (Sentralbordet)

  Telefontid hos oss er:

  Hverdager 09 - 11 og 12 - 15

  Har du spørsmål knyttet til grunnlaget for eiendomsskatten? 

  Send en e-post til:

  Ofte stilte spørsmål

  Er det noen som slipper skatt? 

  Nybygde boliger er fritatt for eiendomsskatt de første seks årene etter at ferdigattest foreligger. Landbrukseiendommer med unntak av bygninger som benyttes som bolig eller hytte er fritatt for eiendomsskatt, og statlige og kommunale eiendommer er også fritatt. Bygninger under 15 kvadratmeter blir ikke taksert.

  Kommunen fritar eiendom for eiendomsskatten der eier er berettiget til bostøtte. Fritaket gjelder for et år av gangen.


  Hvordan er beregningen av bruksareal på våningshus, kårbolig og lignende bygninger med boligdel? 

  Våningshus, kårbolig og lignende bygninger med boligdel på landbrukseiendom beskattes som bolig, men begrenset til maksimalt 200 m² pr bygning.

  Det er bruksarealet før reduksjon for etasjefaktor som er grunnlaget for beregningen. Det betyr at bygninger med samlet areal på over 200 m², har verdigrunnlag kr. 1 800 000,-.

  Kan fakturaen splittes mellom person og firma? 

  Nei. Per i dag splitter vi ikke fakturaer på eiendomsskatt.

  Både mannen min og jeg har fått brev om eiendomsskatt på huset vårt. Skal vi legge sammen summen i de to brevene?
  Nei. Der hvor flere eier en eiendom sammen, vil alle eierne få et brev om taksten og skatten.

  Årsaken er at man har ønsket at alle eierne skal informeres. Det er kun en av eierne som får tilsendt regning for skatten, og det er den oppgitte summen i brevet som gjelder.

  Skal jeg betale eiendomsskatt når jeg har en festetomt? 

  Ja. Selv om du har festetomt skal du betale eiendomsskatt.

  Er etasjeskillere og trappeganger regnet som bruksareal? 

  Ja, trappeoppganger og etasjeskillere i leilighetskomplekser, bygårder og borettslag og lignende, regnes som bruksareal.

  Kontakt oss

  Telefon 32 11 74 00 - sentralbordet er betjent kl. 09.00-15.00

  Send oss en e-post

  (ikke send epost med personsensitiv informasjon)

  Ved spørsmål knyttet til betaling av fakturaen:

  Send en e-post til oss:

  kommunal innkreving

  eller ring oss:

  Tlf 32 11 74 00 (Sentralbordet)

  Telefontid hos oss er:

  Hverdager 09 - 11 og 12 - 15

  Spørsmål knyttet til grunnlaget for eiendomsskatten og søknader:

  Sendes på epost til:

  Siste endret: 22.04.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?