Du er her: Hjem / Elevforsikring

Innhold

  Elevforsikring

  Om forsikringen

  Ringerike kommune anser det som viktig at barn har en sikker ramme omkring sitt opphold i skole, skolefritidsordning eller barnehage. Det kan likevel skje ulykker og alle barn i barnehage og grunnskole er forsikret gjennom kommunens forsikring.

  Barnehagebarn og grunnskoleelever som er forsikret, har krav på erstatning ved ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet eller dødsfall.

  Forsikringen er tilpasset de krav som stilles i forskriftene til opplæringsloven. Forsikringssum ved medisinsk invaliditet må minst utgjøre 5 G (G = grunnbeløpet i folketrygden).

  Hva omfattes av forsikringen?

  Forsikringen omfatter skader som inntreffer:

  • innenfor barnehagen/skolens område og naturlige nærområde i ordinær barnehage-/skoletid
  • under deltakelse i undervisning, lek, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under barnehagens/skolens/FAUs ledelse, herunder Operasjon dagsverk
  • under reiser/arrangementer for øvrig som har karakter av klassetur og lignende, og hvor lærer deltar
  • på direkte vei til og fra barnehagen/skolen og hjemmet
  • under opphold i SFO
  • under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid, og på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet
  • under alle aktiviteter for barn i kommunens regi

  Når utbetales det forsikring?

  Forsikringen utbetales ved:

  • varig medisinsk invaliditet (ménerstatning)
  • behandlingsutgifter ved ulykkesskade
  • dødsfall

  Erstatning beregnes etter grad av medisinsk invaliditet. 

  Hvis et barnehagebarn/grunnskoleelev blir skadet i barnehage-/skoletiden/, fyller barnehagen/skolen ut skademeldingsskjema, som sendes NAV, forsikringsselskapet og Ringerike kommune HR. 

  For øvrig henvises det til Forskrift til Opplæringsloven - Kapittel 8.

  Ødelagte eiendeler - hvem har ansvaret?

  Barn får av og til ødelagt eiendeler mens de er i barnehagen eller på skolen. Briller har vist seg å være spesielt utsatt, i tillegg til bl.a. yttertøy.

  Kommunens ansvar
  For at kommunen skal kunne ilegges ansvar, må barnehagen/skolen ha opptrådt klanderverdig. Det er derfor svært få tilfeller hvor kommunen må erstatte skader på barnas eiendeler.

  Årsakene til at noe blir ødelagt, kan være forskjellige. Barnet selv kan være uheldig eller opptre uvørent, slik at eiendeler blir ødelagt, og det kan være andre barn som på en eller annen måte er innblandet i det som skjer.

  Uhell
  Skader som oppstår ved uhell eller gjennom at barnet selv opptrer uvørent, må dekkes av barnet selv og dets foreldre. Dette gjelder også hvor andre barn er involvert i uhellet.

  Uforsvarlig opptreden
  I tilfeller hvor et eller flere andre barn er innblandet i at eiendeler blir ødelagt, og disse har forårsaket skaden gjennom uforsvarlig opptreden, er disse ansvarlige for å erstatte skaden. Det kan her være snakk om bevisst ødeleggelse eller situasjoner hvor den/de andre på annen måte kan klandres for det som skjedde. Vurderinger av hva som er uforsvarlig opptreden vil avhenge av situasjonen og barnets alder og modenhet.

  Foreldrenes ansvar
  I tilfeller hvor et annet barn må anses ansvarlig for skaden, er foreldrene til dette barnet ansvarlige for å dekke inntil kr. 5.000,-, jf. Skadeerstatningsloven § 1-2, i tillegg til at barnet også kan holdes ansvarlig. Spørsmålet om å få erstattet skaden er i slike tilfeller et privatrettslig forhold mellom de involverte barna og deres foreldre. Dersom barna/foreldrene ikke blir enige om erstatning, kan saken bringes inn for Konfliktrådet eller for det sivile rettssystemet. Barnehagen/skolen vil ikke kunne trekkes inn om part i slike tvister.

  Ulykkesforsikring

  Alle barnehage- og skolebarn i kommunen er ulykkesforsikret i barnehage-/skoletiden gjennom kommunens forsikringsordning. Denne forsikringen dekker kun ulykkesskader på barnet selv.

  Forsikring av eiendeler tilhørende skolebarn

  Kommunen (herunder barnehagen/skolen) dekker ødelagte eiendeler som er skadet ved en erstatningsmessig brann, vann eller innbruddskade ved barnehagen/skolen med inntil kr. 50.000,- pr. barn/elev. Kommunen har ingen forsikringsordning som dekker ødelagte eiendeler som ikke er rammet av forannevnte skadetilfeller. 

   

  Siste endret: 04.09.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?