Du er her: Hjem / Fri fra undervisning

Innhold

  Fri fra undervisning

  Skolene i Ringerike har felles retningslinjer for å søke om permisjon fra undervisningen. Søknad om permisjon skal sendes til elevens skole, og det er rektor som behandler søknaden.

  Alle kan søke om permisjon, men ingen har rett til å få det

  Hovedreglene for å søke om fri fra undervisning er:

  • Elever kan søke permisjon fra skolen i inntil to uker - ti skoledager sammenhengende
  • Alle kan søke permisjon, men eleven har ikke rett til å få innvilget permisjon.
  • Søknaden blir vurdert ut fra barnets beste, generelle regler i opplæringsloven og om det er forsvarlig utfra hensynet til elevens opplæring
  • Som hovedregel skal skolen ikke innvilge permisjon til fri og ferie utenfor skolens ferier og fridager.
  • Eleven ikke rett til å få erstattet opplæringen i etterkant. 
  • Rektor behandler søknaden

  Vurdering av permisjon for elever

  Vi har felles retningslinjene for å vurdere om eleven skal få permisjon. Retningslinjene sier noe om i hvilke situasjoner skolen kan innvilge permisjon. Forutsetningen for at permisjon blir innvilget er at det er forsvarlig. Retningslinjene er utarbeidet for å sikre at skolene har mest mulig lik praksis.

  Vi vurderer permisjonssøknaden innenfor følgende retningslinjer:

  • barnets beste
  • generelle regler i opplæringsloven
  • om det er forsvarlig utfra hensynet til elevens opplæring

  Barnets beste 

  Barnets beste skal ligge til grunn for behandlingen av permisjonssøknaden. Elevens egen mening er viktig i vurderingen.

  Et grunnleggende utgangspunkt for barnets beste etter barnekonvensjonens artikkel 3, er at vi skal ivareta barnets rett og vår plikt til opplæring. Det er dette vi må vurdere etter, med mindre det er andre årsaker som er viktigere.

  Generelle regler

  Rektor kan innvilge permisjon i inntil to uker (ti skoledager), jf. opplæringsloven § 2-11. Skolen kan kreve at nødvendig dokumentasjon blir lagt frem når du søker.

  Som hovedregel skal skolen ikke innvilge permisjon til fri og ferie utenfor skolens ferier og fridager. Unntak fra dette kan være:

  1. dersom foresatte får ikke mulighet til å ta ut ferie i sommerferien og kan dokumentere dette.
  2. dokumentert behov for helsereise for eleven.
  3. særskilte tilfeller der helt spesielle hensyn viser at permisjon er viktig. 

  Skolen innvilger ikke permisjon når eleven skal ha heldagsprøver eller nasjonale prøver, eller er midt i store prosjekter.

  Skolen skal innvilge permisjon ved familiebegivenheter av sorgpreget karakter.

  Ved dødsfall, begravelse, eller ved alvorlig sykdom i nærmeste familie, kan skolen gi permisjon. Dette gjelder også i perioder der det ellers ikke skal bli gitt permisjon (se over).

  Skolen kan innvilge permisjon

  • når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig konkurranse eller kulturarrangement/framføring på nasjonalt eller internasjonalt nivå
  • ved viktige familiebegivenheter i nær familie (viktige familiebegivenheter kan være dåp/navnefest, konfirmasjon, bryllup eller andre viktige begivenheter i nær familie)
  • ved deltakelse i politisk og/eller frivillig organisasjonsarbeid

  Vurdering om permisjon er forsvarlig

  Det er en forutsetning at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen dersom skolen innvilger permisjon. Om permisjonen er forsvarlig eller ikke, blir avgjort ut fra hensynet til elevens opplæring. Skolen vurderer om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring hvis eleven får permisjonen. 

  Momenter i forsvarlighetsvurderingen er blant annet:

  • elevens mestring og vurderingsgrunnlag i fagene om eleven går på ungdomstrinnet
  • skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
  • elevens fraværs- og permisjonshistorikk

  Søknaden om permisjon blir avslått hvis skolen vurderer at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon for eleven..

  Slik blir søknaden behandlet

  Alle søknader om permisjon skal sendes til elevens skole.

  • Søknad om permisjon for en dag sendes kontaktlæreren som melding gjennom skolens administrasjonssystem.
  • Søknader utover en dag sendes på eget søknadsskjema. Søknadsskjemaet finner du her.
  • Søknaden skal være mottatt av skolen i god tid, minimum to uker før permisjonsperioden.
  • Rektor har myndighet til å innvilge permisjon i inntil 10 dager. Rektor kan delegere oppgaven.

  Vedtak om å innvilge eller avslå permisjon utover en dag er et enkeltvedtak. Dette innebærer blant annet at avgjørelsen skal ha en skriftlig begrunnelse, og at det er mulig å klage på den.

  Du kan ikke søke permisjon utover 10 skoledager

  Dersom foresatte ønsker å ta eleven ut av skolen mer enn 10 dager, må de skrive eleven ut av skolen midlertidig. Foreldre/foresatte er da ansvarlig for undervisningen på samme måte som ved hjemmeundervisning. Skolen har ikke opplæringsansvar for utskrevne elever. Når eleven kommer tilbake, må foresatte skrive eleven inn igjen. 

  Permisjon på helligdager

  Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke har etter søknad rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

  Den videregående skole

  Den videregående skole eies av fylkeskommunen og ikke Ringerike kommune.
  Skal du søke permisjon må du ta kontakt med skolen din.

  Aktuelle lenker

  Ringerike kommunes permisjonsreglement

  Opplæringslovens § 2-11. heter det at “Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to veker."

  Les om permisjon fra opplæringen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

  Siste endret: 24.05.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?