Du er her: Hjem / Trafikksikkerhet

Innhold

  Trafikksikkerhet

  Ringerike kommune skal være en trafikksikker kommune. Takk for at du tenker på trafikksikkerheten og gjør din innsats for et trafikksikkert sted for alle.

  Ønsker om trafikksikkerhetstiltak

  Vi blir glade for innspill rundt trafikksikkertet og innspill vil bli tatt opp i neste møte med trafikksikkerhetsgruppen, som møtes jevnlig.

  Hvis du har forslag til trafikksikkerhetstiltak må du melde inn disse til:

  Postadresse

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum 
  3502 Hønefoss

  Generelt om trafikksikkerhetstiltak

  Brudd på veitrafikkloven er straffbart, og dette er en politisak. Dersom du ser folk som kjører for fort, meld dette til politiet.

  Kommunen skal sørge for gode og trafikksikre bo-områder, der skille mellom myke og harde trafikanter er tilrettelagt på en hensiktsmessig måte.

  Innmeldte ønsker fra større grupper, som for eksempel sameier eller brev underskrevet av flere naboer, veier tyngre enn innspill fra enkeltpersoner.

  Kriterier for prioritering av tiltak

  Fartsdempende tiltak vil bli vurdert om trafikkmålinger viser at over 5 % av passerende kjøretøy kjører mer enn 5 km/t over fartsgrensen. Om dette er tilfellet, må tiltakene fortsatt vurderes opp imot tiltak andre steder.

  For å få tall på dette trengs en trafikkmåling.

  Trafikkmålinger

  Målinger blir fortrinns utført utenom ferier, da man ønsker en mest mulig relevant måling. Det er mange veier i kommunen som skal måles av forskjellige grunner, og dette blir gjort etter en prioriteringsliste.

  God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel. En temaanalyse av sykkelulykker viste at dårlig sikt var en medvirkende faktor i over 30 % av dødsulykkene på sykkel.

  Hvis avkjørselen din krysser gang og sykkelvei, må høyden på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 m over gateplan i siktsonen.

  • Klipp hekken din slik at den holdes under 0,5 m (alternativ 1) eller flytt gjerde eller og/eller hekk utenfor frisiktsonen, merket med rosa (alternativ 2)
  • Det må være 3 meter frisikt inn i avkjørselen din skal du se midten på gang- og sykkelveien 30 meter til hver side
  • Merk at frisiktsonen bør utvides utover 30 meter dersom gang- og sykkelveien du bor i en bakke, og syklistene holder høy fart på stedet.

  Hvis avkjørselen din munner rett ut i veien må høyden på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan. Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med stiplet rød strek.

  Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen din, skal du se vegen 45 meter til hver siden dersom fartsgrensen er 50 km/t, og videre øker avstandene med farten slik figuren viser.

  Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 5 meter over vegbanen og 3 meter over fortau og gang- og sykkelvei. Eieren av trærne er ansvarlig for greiner som faller ned.

      

  Siste endret: 26.07.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?