Du er her: Hjem / Brann- og redningstjenesten / Feiing/tilsyn og trygg fyring

Innhold

  Feiing/tilsyn og trygg fyring

  Brannforebyggerens (feieren) oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av skorsteiner/piper og tilsyn i boliger og fritidsboliger. Brannforebyggerne er en del av forebyggende avdeling i Ringerike brann- og redningstjeneste (RBR).

  Informasjon om tilsyn

  Forberedelser før tilsyn av fyringsanlegget

  Har du fått varsel om tilsyn av fyringsanlegget?

  Vi ber om at eier, eller representant for eier er til stede og sørger for at samtlige enheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige. Personen vi møter må være myndig. 

  Eier må gjøre alle beboere kjent med tidspunktet for tilsynet. Husk å varsle leieboere der det er aktuelt

  Eier, eller representant for eier, må ha dokumentasjon på fyringsanlegget klart til tilsynet.

  Tilsynet vil omfatte kontroll av at:

  • tidligere registrerte avvik og anmerkninger er fulgt opp og utbedret
  • nytt ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til kommunen
  • fyringsanlegget er tilfredsstillende montert, kontrollert, ettersett og vedlikeholdt
  • adkomsten til hele fyringsanlegget er tilfredsstillende
  • det er montert røykvarslere/brannalarmanlegg i henhold til gjeldende krav
  • det er tilstrekkelig med slokkeutstyr
  • rømningsveier er i henhold til gjeldende krav

   

  Tilbakemelding etter tilsyn

  Har du fått et avvik/anmerkninger på tilsyn må du gi tilbakemelding til brannvesenet. Det kan du gjøre på følgende måter:

   

  Får du ikke SMS fra kommunen? Se her!

  Vi sender ut varsel om feiing og tilsyn digitalt via SMS. Har du ikke mottatt et slikt varsel? Da kan du registrere deg for å bli digital.

  Klikk her for å bli digital.

  Informasjon om feiing

  Forberedelser før feiing av skorstein

  • Gi beskjed til alle i boligen om at vi kommer. Husk å varsle leieboere der det er aktuelt
  • Sørg for at stigen opp til taket legges frem på bakken der takstigen er. Trenger du hjelp med stigen? Ta kontakt med brannforebyggeren/feieren før eller under besøket.
  • Ved feiing fra loft må du passe på at loftstiger, trapper og atkomsten på loftet er lett tilgjengelig
  • Alle ildsteder og spjeld må være lukket slik at sotskade unngås
  • Det må ikke fyres i ildsteder (ovn og peis) under feiing
  • Har du sotlukestein i sotluka? Da er det fint om du fjerner denne før feiing.
  • Ønsker du feiing av røykrør eller uttak av sot tar du kontakt med brannforbyggeren/feieren på forhånd eller under besøket. Hvis ikke er du selv ansvarlig for dette.

  Viktige ting du må gjøre etter feiing

  Har du stålpipe som er montert rett oppå ovnen? Da er det viktig at du tar ut sota etter feiing før du fyrer opp i ovnen. Dette gjøres ved å demontere sideplater og hvelv inne i ovnen slik at man kommer til der soten blir liggende.

  Feier/brannforebygger utfører ikke dette siden jobben ikke tilfredsstiller kravet om at uttak av sot skal være lett tilgjengelig.

  Platene i ovnen kan fort bli ødelagt, og demonteringen kan være tidkrevende. Rengjøring av ovnen går inn under generell vedlikehold, og må gjøres av huseier. Ofte står det noe om dette i bruksanvisningen.

  Sikker atkomst til og på taket

  Slik sørger du for sikker atkomst til og på taket:

  Tilgang til taket skal alltid foregå på den mest forsvarlige måten. Overgangen fra stige til takstige/trinn er en av de største farene brannforebyggeren utsetter seg for (for eksempel utglidning eller velting av stige). Sikkerheten blir vurdert i hvert enkelt tilfelle av brannforebyggeren på stedet. Dersom feiingen skal gjøres fra tak stilles det krav til flere ting som skal være på plass før feiing blir utført.

  Du som eier må sørge for at det er montert en standardisert stige eller tilsvarende sikring dersom taket har en helning og høyde som gir fare for høye fall. Kun dokumentert utstyr (takstige/taktrinn) skal benyttes og monteringsanvisningen til produktet skal følges.

  Takstige/taktrinn skal være fastmontert i bærende takkonstruksjon. Denne skal monteres slik at den går helt opp til skorsteinen og at man kan stå på den, mens man feier.

  Hvis toppen av skorsteinen er 1,2 meter over taket eller høyere, så skal det monteres en feieplattform eller feieluke på skorstein. Arbeidsplattformen rundt skorsteinen skal være tilpasset skorsteinens høyde.

  Det skal være takstige/trinn opp til hver skorstein. Hvis bygget har flere skorsteiner, skal det være sikker tilgang mellom skorsteinene i form av gangbro eller tilsvarende.

  For hus stiger stilles det også samme krav styrke, stabilitet og vernekrav. Hus stiger skal være så lange at de kan ruve minst 1 meter over takrenne ved oppsatt stilling. Det er også krav til at stigen sikres mot utglidning i bunn og topp.

  Disse stigene er ikke godkjent:

  På bakgrunn av risikovurdering og regelverk for adkomst medfører disse stigene en fare og er derfor ikke godkjente: 

  • Løse takststiger med bøyle eller krok 
  • Rustne eller eldre taktrinn/stiger 
  • Takstige som er festet i skorsteinen 
  • Trestiger 
  • Stigetrinn montert på selve skorsteinen

  Hva skjer om du ikke har sikker atkomst?

  Vi vurderer adkomsten for feiing i hvert enkelt tilfelle. Dersom noe er feil, mangler eller bryter med våre interne instrukser vil du få et avvik. Dette formidler vi til deg skriftlig og du plikter å rette avviket. Dersom du er uenig eller har spørsmål, ta kontakt med oss. 

  Fyringstips og andre forebyggende tiltak

  Bruk

  Fyr trygt

  Vedovens overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler og annet brennbart matriale i nærheten. Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det et tegn på at tempraturen har vært for høy.

  Fyring med tørr ved gir størst varmeutbytte. Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå ved. Tørr ved gir samtidig mindre sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning. Tenn opp med papir og opptenningsved, eller bruk opptenningsbriketter.

  Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovenen kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer. La veden brenne helt ut til det er en stor haug med glør, før du legger i ny ved.

  Det blir lite varme og mye forurensing når ovnen fylles med store mengder ved og det fyres med trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Slik rundfyring danner beksot i skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og gi sotbrann (pipebrann). En sotbrann kan skade skorsteinen og i verste fall føre til brann i boligen.

  Aske fra ovn og peis

  Hvert år brenner minst én hytte ned som følge av at aske fra ildstedet blir satt ut til kjøling utenfor hytteveggen før det tas med videre. Vind kan spre gnister og blåse liv i glørne og det skal ikke mye til før hyttekledningen tar fyr. Kjøl ned asken i en sinkbøtte med metallokk, plassert på fast plate eller steinhelle og i god avstand fra hytten.

  Fyringstips

  Kunsten å fyre med ved. Det er mye du må tenke på når du skal fyre med ved. Både valg av ved og riktig fyringsteknikk er viktig.

  Velg riktig ved
  Ulik ved har forskjellige egenskaper. Noen typer avgir mye varme, andre forholdsvis lite. Jo mer varme veden avgir, dess bedre er vedkvaliteten. Rogn og bøk varmer mest pr. volum. Eik, ask og lønn er nest best. Bjørk kommer i tredje klasse. Deretter kommer furu, svartor og selje. Osp, gran og gråor er blant de tresortene som gir minst varmeutbytte. En favn rogn eller bøk tilsvarer to favner gran eller osp.

  Fyr med tørr ved
  Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning. Fuktighet svekker vedens brennegenskaper, rå ved avgir vanndamp inne i ildstedet som fortrenger oksygenet og kjøler ned brennsonen. Vanndampen kan skape kondensproblemer i pipa. Slike problemer oppstår når temperaturen på røyken blir så lav at vanndampen blir liggende i pipeløpet.

  Fyr med riktig trekk
  Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppige ilegg med små mengder brensel i ovnen. Med små ilegg unngår du skade på ovn og pipe. Sørg for å ha god trekk under fyring. Når flammene brenner rolig har man riktig trekk.

  Unngå rundfyring
  Det blir dårlig forbrenning når du fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. På denne måten dannes det beksot i pipa som kan ta fyr, og mye forurensning slippes ut i luften. Det kan oppstå utsotning som kan gi sotskader i boligen. I verste fall kan også giftige gasser lekke ut i rommet.

  For mer informasjon om gode tips og råd for riktig fyring, trykk her.

  Tilleggstjenester fra brannforebyggeren

  Vi tilbyr/selger også tjenester i tillegg til de lovpålagte oppgavene.

  • feiing av ildsteder
  • kamerakontroll av skorstein
  • fresing av beksot

  Hvilket ansvar har du som eier?

  Det er eier som etter brannvernlovgivningen er ansvarlig for at det er tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget. Tilfredsstillende atkomst er et funksjonskrav som innebærer at feieren må kunne gjennomføre inspeksjon på en faglig og tilfredsstillende måte, uten at det er fare for skade på konstruksjoner, liv eller helse. Det er som utgangspunkt opp til brann- og redningstjenesten å avgjøre om atkomsten er tilfredsstillende.

  Hva gjør brannforebyggeren?

  Vi feier, utfører tilsyn og sjekker brannsikkerheten.

  Brannforebyggeren kommer hjem til deg for å feie og føre tilsyn med fyringsanlegget. Brannforebyggeren gir også veiledning om blant annet riktig fyring, slokkeutstyr, røykvarsler og rømningsveier. Gjennomføring av feiing og tilsyn er behovsprøvd og basert på risiko.

  Byggverket, omgivelsene, kvaliteten på fyringsanlegget, sot mengde og hvordan du fyrer er ting vi ser på. I tillegg ser vi på den generelle brannsikkerheten. Ut fra dette gjør brannforebyggeren en faglig vurdering av hvor ofte det bør feies og utføres tilsyn hjemme hos deg. Dette medfører at hyppigheten på feiing og tilsyn kan variere fra bolig til bolig.

  Verdt å vite om pipebrann/sotbrann

  Hvis du oppdager pipebrann, må du stenge alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Hvis det ikke er fyr i peisen kan du også stenge peisspjeldet. Fjern alt brennbart som står i nærheten av pipa, ildsteder og sot/feieluker.Vær ekstra oppmerksom på røykutvikling ved etasjeskillet og hold godt øye med loft og kjeller.

  Ved pipebrann skal brannvesenet alltid kontaktes. Ring 110. 

  Etter en pipebrann skal alltid brannvesenet tilkalles for å sjekke skorsteinen for sprekker eller andre skader. Skorsteinen skal ikke brukes før brannvesenet har kontrollert den. 

  Meld fra om montering av nytt ildsted

  Ved installasjon av nytt ildsted er det eiers ansvar å melde fra til kommunen. Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av vedfyrte ildsteder, men vi i brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. En oversikt over sertifiserte montører i Norge finner du her: Oversikt over sertifiserte montører

  Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.

  Har du endret eller montert nytt ildsted må du melde dette til brannvesenet. Ferdig utfylt skjema kan sendes til feier@ringerike.kommune.no

  Skjema for dette finner du her:

  Feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger

  I 2016 kom det nye nasjonale regler om at alle hytter og fritidsbolige skal feies, ha tilsyn og sjekkes for brannsikkerheten på på lik linje som vanlige boliger (Forskrift om brannforebygging). Vi har ansvar for alle hytter og fritidsboliger i Ringerike og Hole.

  Hytteeier blir kontaktet i god tid før feiing og tilsyn.

  Vi kartlegger hvilke hytter og fritidsboliger som har skorstein og ildsted. Alle hytteeiere vil bli kontaktet via brev eller telefon/SMS slik at vi får gjort en avtale i med hytteeier før besøket.  

  Det er feie-og tilsynsgebyr for fritidsboliger. Det er kommunestyret som fastsetter gebyret.

   

  Rehabilitering av skorstein

  Skorstein blir gjennom årene utsatt for store påkjenninger fra fyring, vær og vind. Derfor kan det hende at skorsteinen vil ha behov for oppgradering, i likhet med andre bygningsinstallasjoner.

  Har du fått beskjed av oss at det er på tide å rehabilitere, er dette fordi brannsikkerheten i skorsteinen er svekket, og kan utgjøre en fare for brann. Rehabilitering av skorstein må kun utføres av et kvalifisert firma. For å finne ut om et foretak har sentral godkjenning, kan dette søkes etter her: Sentralt godkjente firma finner du her

  Rehabilitering er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan og bygningsloven § 20-1 bokstav f.

  Det er eiers plikt å sørge for at tiltaket blir søkt om, men de fleste aktører ordner selve søknadsprosessen. Kontakt byggesakskontoret i din kommune.

  Brannsikkerhet for bolig og fritid

  For informasjon vedrørende røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier og annet brannforebyggende informasjon, se Brannsikkerhet for bolig og fritid.

  Priser

  Alle som har ovn/fyringskilde koblet til pipa får faktura en gang i året.

  Gebyret er ikke knyttet opp til tidspunktet feiing eller tilsyn blir gjennomført, men gjelder for kalenderåret. Intervall for feiing og tilsyn kan variere, og reguleres ut ifra behovet.

  Brann og eksplosjonsvernloven gir kommunen mulighet til å ta betalt for gjennomføring av feiing og tilsyn. Det er kommunestyret som hver år fastsetter gebyret.

  Feiing og tilsyn omfattes av selvkostprinsippet for kommunale tjenester.

  Prisliste for feiing og tilsyn 2023

  Pris for: koster (inkl mva)
  Feie- og tilsynsavgift pr pipeløp 558,-
  Andre tjenester fra feiervesenet  
  Feiing av fyrkjele i boligenhet, større fyringsanlegg,fritidsbolig,
  etasjeovn/vedovn eller kamerakontroll av skorstein
  eller røyk-testing av skorstein pr time
  901,-
   Fresing av skorstein, pr time 1388,-

  For å slippe gebyr må man enten fysisk koble fra ovn/fyringskilde, eller sikre den mot bruk (eksempelvis ved plombering/forsegling).

  Hvordan bli brannforebygger

  Ønsker du å bli brannforebygger? 

  Feieryrket from Fagforbundet on Vimeo.

  Kontakt oss

  Ringerike brann- og redningstjeneste
  Forebyggende avdeling
  Feiervesenet

  Eller ta kontakt med:

   

  Fagansvarlig feiing og tilsyn:

  Feiersvenn:

  Siste endret: 02.01.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?