Innhold

  PPT i skolen

  Er du bekymret for ditt barns utvikling? Ta kontakt med skolen. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.

  Hjelp utover det skolen kan tilby

  Hvis eleven fortsatt har vansker etter det er gjort tiltak i skolen, kan skolen og foreldre henvise til pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT). Skolen må da kontakte sin PP-rådgiver og drøfte saken før de sender en henvisning.

  Hva hjelper PP- tjenesten med?

  PPT undersøker elevens vansker og behov, og kan skrive en sakkyndig vurdering som vurderer om det er behov for spesialundervisning. 

  Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at eleven har behov for spesialundervisning, skal rektor gjøre et vedtak om dette.

  • Elever kan utredes for lese- og skrivevansker/dysleksi, som gir de nødvendige rettigheten til tilpassing i skolen. Til dette behøves ikke en sakkyndig vurdering.
  • Unge over 15 år kan henvise selv etter eget ønske, helst i samarbeid med skolen

  Vi hjelper elever med vansker på disse områdene

  • språk- og talevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • ikke-språklige lærevansker

  Her finner du mer informasjon om spesialundervisning i grunnskolen (UDIR)

  Skjemaer

  Pedagogisk rapport 

  Henvisningsskjema til PPT for elever i grunnskolen

  Henvisning til systemrettet arbeid

  Henvisning til skolefraværsteamet

  Skolefraværsteamet

  Skolefraværsteamet (SFT) bistår skoler i saker der elever har et høyt skolefravær og hvor vanlig tiltak gjort i regi av skolen/hjelpeapparatet ikke har vært tilstrekkelig. Skolefraværet har vært høyt over lang tid og situasjonen oppleves som vanskelig og fastlåst for involverte parter.

  SFT arbeider ambulant og er tilstede der eleven er, enten det er hjemme eller på skolen. Vårt hovedmål er å bidra inn for å forstå bakgrunnen for fraværet og hva som vedlikeholder det, samt å være med på å finne den hjelpen og de tiltakene som kan bidra til å få eleven tilbake til skolen.

  SFT arbeider strukturert etter en forskningsbasert manual utarbeidet ved Magelungen i Sverige. Manualen heter Hemmasitterprogrammet (HSP). 

  Mer om Hemmasitterprogrammet

  Hemmasitterprogrammet og Skolefraværsteamets arbeidsmetodikk

  SFT arbeider etter en metode som baserer seg på at tanker og følelser påvirker vår atferd. Det kalles kognitiv atferdsterapi. Forskning viser at det er den mest virksomme måten å hjelpe på. Det er imidlertid lite forskning som forteller oss hvordan vi skal gjøre det. Metoden temaet arbeider etter heter Hemmasittarprogrammet (HSP). I Sverige har de utviklet denne metoden og gjort undersøkelser som viser at dette er en metode som har god effekt. HSP baserer seg på kognitiv atferdsterapi og har en systematisk og strukturert oppbygging. Den gir en ramme for arbeidet gjennom sin struktur, samtidig som den gir mulighet for å skreddersy tiltakene for den enkelte.

  HSP starter med en kartleggingsfase. Der vil vi be om informasjon om eleven gjennom intervju og kartleggingsskjemaer fra foreldre og lærere og vi vil snakke med eleven og få informasjon av eleven selv der det er mulig. Dersom det ikke er mulig, så vil vi måtte jobbe med å få tillit slik at vi kan jobbe sammen om å finne mer ut av hva skolefraværet handler om. I denne fase vil vi også innhente anamnese og relevant historikk. Det vil også etterstrebes informasjon fra andre hjelpeinstanser der dette er aktuelt.

  Etter en kartleggingsfasen er startet vil vi etter hvert gå over i en behandlingsfase/ tiltaksfase. Da vil vi sammenstille all informasjon vi har fått gjennom karleggingen og prøve å se om det er et mønster i fraværet og om vi kan begynne å danne oss en hypotese/ ide om hva som er årsaken og hva som opprettholder fraværet. På bakgrunn av dette så vil vi kunne lage en tiltaksplan. Vår overordnede tenkning er at vi alltid må ha eleven med oss i dette arbeidet så langt det går. Eleven er den det gjelder og må være den som sitter i «førersete». Der hvor eleven ikke får til dette så jobber vi hjemme med rutiner og strukturer i familien. Da er vi kanskje mindre synlig på skolen. Vi jobber da med rutiner vi vet er viktig for å fremme skoletilstedeværelse (skolenærværsatferd), og som vi vet gjennom erfaring og forskning er ferdigheter som i sterk grad påvirkes av skolevegringen. Sammen kan vi få til en tiltaksplan som prøves ut og justeres ved behov. Dette er et samarbeidsprosjekt og ingen klarer dette alene. Systemene må jobbe sammen. Vi må koordinere oss og fordele roller. Vi trenger tid til å samarbeide, så dette vil kreve ressurser. Vi trenger å ha jevnlige møter med foreldrene, skole, elev og evnt andre instanser.

  Etter denne fasen vil vi etter hvert gå over i en vedlikeholdsfase. Da er vi kommet dit at tiltakene er godt etablert. Alle vet hva som er nødvendig for å hjelpe eleven og hvis det er noe som blir vanskelig så er Skolefraværsteamet tilgjengelig. Når vedlikeholdsfasen over trekker Skolefraværsteamet seg ut.

  Hemmasittermanualen estimerer tiden i sitt arbeid på ca ett år. Men det vil naturlig være store variasjoner.

   

  Henvisning til skolefraværsteamet

   

  Kontakt oss

  Du kan ringe oss på telefon 458 76 576 fra kl.9.00 til 14.30.

  Utenom telefontid kan du sende oss en e-post og be om å bli kontaktet. Vennligst ikke del sensitive opplysninger i e-post.

  Siste endret: 18.01.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?