Du er her: Hjem / Helse / Psykisk helse og rus / Rustjenesten

Innhold

  Rustjenesten

  Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighetsproblematikk kan du få råd, veiledning og/eller støttesamtaler med rusmedarbeider i kommunen.

  Det er ikke alltid like lett å se selv om man har en utfordring med rus. Vi lever i et samfunn hvor rus, særlig i form av alkohol, kan oppleves som en naturlig del i diverse sosiale settinger. Hver enkelt av oss kan også ha ulike terskler for når vi tenker at rus er i ferd med å bli et problem. Vi ønsker derfor å kunne gi deg noen verktøy som kan hjelpe deg med å finne ut av dette.

  Bilde av et knust vinglass i solnedgang

  Det finnes flere typer tester som benyttes for å kartlegge om du har en eller flere rusutfordringer. Disse kan du finne ved å trykke på den grønne knappen under her. 

  ROP - Snakk om rus - Kartleggingsverktøy 

   Jo raskere du tar tak i dine utfordringer jo raskere kan du bremse eller hindre at rusproblemet får utvikle seg. 

  Vi har tre hovedmål med vår rustjeneste:

  1. Forebygge utvikling av rusproblemer og avhengighet.
  2. Motivere til endring av skadelig rusmiddelbruk, være behjelpelig med å komme i behandling og gi støtte til å mestre rusfrihet.
  3. Bidra til at mennesker med rusavhengighet får en bedre hverdag, bedre helse og bosituasjon, trygg økonomi og orden på skole, utdanning og jobb. 

  Den overordnede målsettingen for rustjenesten er å tilrettelegge tiltak for en vellykket rehabilitering for den enkelte, ut i fra hver enkelt persons forutsetninger, ønsker og og mål. Vi ønsker å bidra til håp om endring.

  Soloppgang

  Bruk oss som en samarbeidspartner

  Sammen kan vi se på hva som skal til for at livet ditt i større grad blir slik du ønsker. Vi stiller opp for deg, men tar ikke ansvaret fra deg. 

  Dersom du har behov for mer omfattende hjelp enn det vi kan tilby kan vi i tillegg henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten eller andre aktuelle instanser.

  Pårørende kan henvende seg for råd, veiledning, støttesamtaler og eventuell behandling. Dersom den det gjelder ikke har samtykket til samarbeid vil vi kunne veilede og gi råd på generelt grunnlag.

  Som tjenestemottager av våre helsetjenester er det viktig for oss at du er informert om følgende:

  Vi informerer også om dette ved første kontakt.

  Du trenger ingen henvisning for å kontakte oss.

  Rustjenesten er et åpent tilbud hvor den enkelte kan henvende seg direkte til tjenesten, per telefon eller skriftlig. Pårørende kan også henvende seg til oss på samme måte.

  Rusteamet er tilgjengelig for veiledning/avklaring hver ukedag på dagtid.
  Ta kontakt enten pr telefon eller e-post, så settes du opp på avtale ved første mulige anledning. 

  Ved skriftlige henvendelser vil vi oppfordre til å unngå personsensitive opplysninger.

  Tilgjengelig alle hverdager mellom kl 08:00 - 15:30 

  Silje Hennum
  Mobil: 409 24 471

  Nina Bjella Hansen
  Mobil: 409 09 704

  Villa'n

  Villa'n i Hønefoss er et tilbud til deg som har rusproblemer. Dette er et dagtilbud for alle som har et rusproblem. 

  Brukerne av Villa'n er innom alt fra en gang i blant til daglige besøk, og gjerne flere ganger daglig. De som benytter seg av tilbudet setter pris på det sosiale samværet. De kommer inn i et hyggelig hus hvor de også kan varme seg. Her møter de personal som ønsker å bidra til en best mulig hverdag for brukerne. 

  Det serveres mat. På fredager serveres det også vafler. Man får også utdelt en matpose hver fredag slik at man har mat gjennom helgen. 

  Villa'n

  På Villa'n er det muligheter for å vaske klær, ta seg en dusj eller låne telefon.

  Åpningstider:

  Tirsdag, Onsdag og Fredag fra kl 10:00 - 14:00

  Selvhjelpsgruppen AA (Anonyme Alkoholikere)  Ring 911 77 770 for mer informasjon.

  NA (Anonyme Narkomane) Ring 905 29 359 for mer informasjon. 

  Frivillig ungdomskontrakt

  Vi samarbeider med helsestasjonen og tilbyr oppfølging av ungdom og deres familier hvor det er bekymring i forhold til ungdommens rusbruk.

  Tilbudet er for ungdom og deres familier opp til 23 år. 

  Oppfølgingen består av samtaler med ungdom og deres foreldre, med eller uten urinprøvekontroll.

  Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  Tilgjengelig alle hverdager mellom kl 08:00 - 15:30 

  Silje Hennum
  Mobil: 409 24 471

  Nina Bjella Hansen
  Mobil: 409 09 704

  LAR - Legemiddelassistert rehabilitering

  Legemiddelassistert rehabilitering skal hjelpe de som er avhengige av morfin, heroin eller lignende (opiater), til å bedre sin livskvalitet

  Målet er å styrke den enkeltes evne til å mestre livet og å hindre overdosedødsfall. Sterkt vanedannende legemidler i en bestemt dose inngår som ett av flere tiltak i rehabiliteringen.

  Ulike kontrolltiltak skal sikre forsvarlig oppfølging av pasienten og at uvedkommende ikke får tilgang til legemidlet.

  Hvem passer dette for?

  Det skal foretas en samlet vurdering av pasientens helsetilstand. Legemiddelassistert rehabilitering skal som hovedregel ikke være det første behandlingsalternativet man velger. Andre tiltak skal konkret vurderes først. Pasientens alder og hvor lenge vedkommende har vært rusavhengig er viktige momenter i vurderingen.

  Hvordan søke?

  ​Den kommunale rustjenesten (oss) eller din fastlege kan hjelpe deg med å søke.

  Et inntaksteam i spesialisthelsetjenesten beslutter inn- og utskriving av legemiddelassistert rehabilitering. Gjennomføring av behandlingen og rekvirering av legemidler kan overlates til allmennlege i primærhelsetjenesten.

  Gravide rusmiddelavhengige

  Når Rusteamet får melding om at en gravid kvinne ruser seg, skal de undersøke saken og sette i gang nødvendige hjelpetiltak og kontroller for å sikre et rusfritt svangerskap. Ved mistanke om at en gravid ruser seg, skal dette meldes til rusteamet.

  Dersom en ikke når frem med frivillige hjelpetiltak, kan rusteamet fremme sak til fylkesnemnda og begjære tilbakehold uten eget samtykke. Det betyr at den gravide rusmiddelavhengige legges inn på institusjon uten samtykke.

  Dette er regulert i Helse og Omsorgsstjenesteloven § 10-3. Hovedintensjonen med bestemmelsen om tilbakehold uten eget samtykke er å skjerme fosteret for ruseksponering.

  Rusteamet har ansvar for å koordinere hjelpetiltakene rundt den gravide frem til fødselen.

  Tiltak

  Aktuelle tiltak kan være:

  • Oppfølging fra rusteamet
  • Samarbeid med jordmor, fastlege, helsesykepleier, NAV og barneverntjenesten
  • Samarbeid med Avdeling for rus og avhengighet om innleggelse til frivillig behandling på døgninstitusjon og nødvendig samarbeid med institusjonen under oppholdet.

  Brukeren følges opp både før, under og etter behandlingen.

  Klagemuligheter

  Vedtak i fylkesnemnda om å tilbakeholde gravid rusmiddelavhengig kan ikke påklages, men kan bringes inn for tingretten i første instans, både av den gravide kvinnen og av kommunen. Et såkalt hastevedtak (midlertidig vedtak) skal sendes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker innen to uker.

  Tvangsbehandling

  I ekstreme tilfeller kan det være nødvendig med tvangsbehandling. Rustjenesten har ansvar for å vurdere dette i henhold til: 

  Lovverket er til for å sikre deg som tjenestemottager. Vi informerer alltid våre tjenestemottagere om ulike plikter, lovverk og rettigheter. 

  Lov om pasient - og brukerrettigheter (pasient - og brukerrettighetsloven)

  Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester m.m (helse - og omsorgstjenesteloven)

  Kontakt oss

  Tilgjengelig alle hverdager mellom kl 08:00 - 15:30 

  Silje Hennum
  Mobil: 409 24 471

  Nina Bjella Hansen
  Mobil: 409 09 704

  Tilbakemeldinger på tjenesten

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

   

  Siste endret: 02.02.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?