Du er her: Hjem / Kultur og Idrett / Leie av haller, lokaler og utearealer / Velkommen til Hønefoss!

Innhold

  Velkommen til Hønefoss!

  Vi ønsker å legge til rette for aktivitet i byen. Veilederen til byreglementet skal hjelpe deg som skal arrangere aktiviteter på kommunale uteområder. Her får du tips og råd om hva du må forholde deg til i hele prosessen, fra du vurdere å søke til arrangementet er avholdt.

  Vårt byreglement 

  Byreglement for kommunale uteområder i Hønefoss ble vedtatt 01.01.2020 og fikk mindre oppdateringer fra 01.05.2021

  Veilederen til byreglementet skal gjøre det enkelt å bruke kommunale uterom og parker. Her finner du hva du må gjøre for å få tillatelse, og hvor du må henvende deg. Alt i veilederen er ikke like relevant for alle, så hver enkelt søker må gjøre en vurdering for hva som gjelder for dem. Veilederen er til for å støtte bruken av "Byreglement – reglement for bruk av kommunale uterom i Hønefoss sentrum".

  Les reglementet her

  Kommunale uteområder i Hønefoss

  Kommunale uteområder i Hønefoss

  Veiledning til byreglementet

  I Hønefoss sentrum er det flere offentlige uterom som kommunen leier ut.

  Du må søke for å leie følgende områder:

  • Nordre torg og Nordre Park

  Nordre torv og Nordre park

  • Gågateområdet i Hønefoss

  Gågateområdet i Hønedoss

  • Søndre park og Petersøya

  Søndre torg og Petersøya

  Oversiktskart, uteområder:

  Flyfoto over alle utleieområder i sentrum

  OBS! Reviderte kart kommer snart.

  Beskrivelse av uteområder

  Bilder av uterom til leie

  Bildene viser utsnitt av aktuelle områder som kan leies, for fullstendig oversikt, se kart.

  Søndre torv sett fra syd

  Søndre torg sett fra syd

  Søndre torv med gågate

  Søndre torg med gågate

  Hovedstrømboks Søndre torv

  Hovedstrøm, strømuttak Søndre torg, ved Femina

  El-skap Søndre torv

  El-skap, strømuttak Søndre torg ved Torvet klær

  Lekeområde Søndre torg

  Lekeområde Søndre torg

  Nordre park

  Nordre park

  Nordre park

  Nordre park

  Petersøya

  Petersøya

  Søndre park

  Sønde park

  Søndre park

  Jeg vil bruke et annet sted enn i oversikten over

  Du kan også leie andre kommunale uterom i Ringerike, da kontakter du Teknisk forvaltning, eiendom: postmottak@ringerike.kommune.no

  Hva koster det å leie område?

  Priser for leie av kommunale uteområder bestemmes politisk i betalingsreglementet vårt. Les her

  • Hvis ditt arrangement krever andre tillatelser, må du søke om dette i god tid. Du må blant annet ha brukthandelbevilling før du søker om leie av plass. Kommunen kan kreve at enkelte tillatelser foreligger før søknad om leie kan behandles. For serverings- og skjenkebevilling søker du plass først. Se mer i avsnittet om «Andre tillatelser» på s. 3 og 4.
  • Formingsveileder, for hvordan skilt og annet skal se ut, skal følges.
  • Det kan være lurt å ta en titt i vår arrangementskalender for å se om det er andre ting som skjer, med samme målgruppe, rundt samme tiden som du ønsker å arrangere noe, så det ikke krasjer med tidspunkt.

  Du må søke om leie av offentlig uteområder for følgende aktiviteter:

  • midlertidig bruk
  • kommersielt salg
  • midlertidige installasjoner
  • faste installasjoner
  • fast torgplass
  • arrangementer, herunder også større arrangementer
  • gatemusikk/-underholdning
  • ikke-kommersielt salg
  Alle søknader skal inneholde:
  1. hvem som søker: kontaktperson, fødselsnummer, evt. organisasjonsnummer og fakturaadresse
  2. arrangementstype
  3. formål (ideelt, økonomisk e.l.,)
  4. tidsrom for arrangement (dato og tidspunkt)
  5. bruk av innretninger og utstyr, behov for dager til rigging
  6. tekniske behov (strøm, avløp, fontenestenging, etc.)
  Ved større arrangementer skal søknaden også inneholde:
  1. En arrangementsplan, bestående av delplaner. Hvilke delplaner som er nødvendig avhenger av arrangementet, men noen forslag er listet opp under:
   • organisasjonsplan
   • gjennomføringsplan
   • detaljert teknisk plan (rigg, behov for f.eks. strøm og vann, informasjon om toalett-, renholds- og renovasjonsfasiliteter o.l.)
   • situasjonsplan
   • markedsføringsplan
   • sikkerhetsplan
   • økonomiplan
   • trafikkplan
   • vaktplan

  2. En risiko- og sårbarhetsanalyse (kan inneholde temaer som for eksempel brannsikkerhet, personsikkerhet (for både publikum og ansatte), støy, miljø, forurensning og forsøpling)

  3. Stenging av vei, fortau, gågate (trafikkareal) bør unngås, men hvis det er vurdert et behov for avstenging av trafikkarealer eller annet areal, må det spesifiseres i søknaden. Hvis arrangementet krever at gater eller veier må stenges, må veieier fatte et vedtak om midlertidig stenging og skilting (enten er dette kommunen og/eller Statens vegvesen) se mer informasjon under Trafikk lenger ned.

  4. Program, illustrasjon av ønsket leieområde og andre relevante opplysninger.

  Usikker på om arrangementet ditt faller inn under "stort arrangment"? Ta kontakt med oss for å avklare.

  Søknad skal sendes til:

  Søknad om leie sender du til servicetorget.

  Dersom du lurer på noe ved søknaden kan du ta kontakt med:

  Vi behandler søknader forløpende. Generelt er frist for å søke om tillatelse en uke før ønsket dato for leie. Søknader mottatt etter frist blir behandlet så langt det er mulig.

  Ved større arrangement må det beregnes lengre behandlingstid.

  Dersom ønsket plassering ikke er mulig, vil kommunen om mulig foreslå alternative plasseringer.

  For større arrangementer kan kommunen kreve et oppstartsmøte med søker.

  Hvis du må avlyse større arrangementer kan kommunen kreve leie dersom det avlyses 3 uker eller nærmere arrangementsdato.

  For større arrangement, eller etablering av faste installasjoner, skal det inngås en leieavtale med kommunen.

  Krav til leietaker
  • Leietaker er ansvarlig for sin aktivitet på kommunens områder. Leietaker må fremskaffe forsikring selv, dersom det er behov for dette.
  • Leietaker er ansvarlig for å håndtere, kildesortere, oppbevare og fjerne søppel umiddelbart etter endt arrangement. Ved manglende opprydding påløper det gebyr fra kommunen jf. kommunens betalingsreglement.
  • Når du leier offentlig uteareal samtykker du til at Skatteoppkreveren kan gi opplysninger til Ringerike kommune v/Teknisk forvaltning om A-melding og restanser. A-melding, avstemmingsrapport (A07) og legitimasjon skal legges frem ved forespørsel. Leietaker samtykker også til at Skatteoppkreveren kan utføre kontroll av leietaker, og fremlegge resultatene av slike kontroller til kommunen.
  • Dersom du forventer at arrangementet trekker mange mennesker, kan det være behov for sanitetsvakt. Omfanget av beredskap må inngå i den totale risikovurderingen i forkant av arrangementet. Vurder for eksempel om Røde Kors og legevakten bør informeres om arrangementet.
  • Alle arrangører oppfordres til å være miljøbevisste.
  • Reglementets § 5-4 oppstiller en rekke krav til leietaker som må overholdes.

  Andre tillatelser

  I tillegg til å søke kommunen om bruk av offentlige uterom, må det vanligvis også søkes eller meldes ifra til politiet, og noen ganger for eksempel også brannvesenet, kommunens helsemyndighet eller mattilsynet.

  Du må selv finne ut hvilke myndigheter du må søke tillatelse hos, ut fra karakter og omfang på det planlagte arrangementet.

  Politiet

  Politivedtektene for Ringerike kommune inneholder regler om arrangementer på offentlig sted, orden, ferdsel, renhold, mm. Politivedtektene inneholder også bestemmelser om meldeplikt og søknadsplikt til politiet. Dette omhandles nedenunder. Vedtektene finner du her:

  Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud

  Du må alltid informere politiet om arrangementet ditt, men politiet krever forskjellig informasjon ved ulike arrangementer.

  Meldeplikt (si ifra):

  Skal du bruke offentlig uteområde til arrangement skal du i god tid sende melding til politiet om dette.

  Eksempler på når du har meldeplikt er:
  • demonstrasjoner
  • opptog
  • møte
  • stand
  • danseopptreden eller lignende

  Søknadsplikt (søke og få lov):

  Eksempler på når du har søknadsplikt er:
  • konserter
  • messer
  • idrettsarrangement
  • festivaler og lignende

  Dersom arrangementet er så stort at det åpenbart vil føre til behov for betydelig ferdselsregulering eller vakthold, skal du levere inn skriftlig søknad i stedet for melding.

  Meldinger og søknader sendes til post.sor-ost@politiet.no 

  Brukthandel:

  Skal du arrangere et bruktmarked må du vurdere om du skal søke politiet om brukthandelbevilling. Søknadsskjema og ytterligere informasjon finner du her:

  Brukthandelbevilling

  Ved arrangering av brukthandelmarked skal kontaktinformasjonen til samtlige selgere sendes til kommunen postmottak@ringerike.kommune.no senest to dager før arrangementet finner sted.

  Alle store arrangement skal meldes en måned i forkant til brann- og redningstjenesten.

  Det er viktig at utstyr og bygninger er kontrollert og vedlikeholdt for å unngå brann. Det må være slokningsutstyr og nok rømningsveier som er lett tilgjengelige, i tilfelle evakuering.

  Meldingen skal inneholde:
  • Tidspunkt, tema, størrelse, sted mv.
  • Risikoanalyse for arrangementet
  • Beskrivelse av brannsikringstiltak
  • Alarm/lydanlegg/lysanlegg
  • Slokkeutstyr
  • Prosedyre for evakuering
  • Oversikt over sikkerhetspersonell
  • Forventet antall besøkende
  • Rutiner og ansvar
  • Gjennomført opplæring og øvelser
  • Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i arrangementsområdet

  Meldinger sendes til brann@ringerike.kommune.no

  DSBs veileder for sikkerhet ved store arrangement finner du her:

  Arrangementer på eller ved offentlig vei er søknadspliktige.

  Dersom arrangementet berører eller påvirker trafikken, må det utarbeides en plan for hvordan trafikken skal avvikles.

  Ved arrangementer på eller ved kommunal vei, send søknad og eventuell plan til teknisk forvaltning: postmottak@ringerike.kommune.no   

  Ved arrangementer på eller ved riks- eller fylkeskommunal vei, send søknad og eventuell plan til Statens vegvesen: firmapost-sor@vegvesen.no

  Skal du servere mat eller drikke under arrangementet trenger du serveringsbevilling fra kommunen. Det må regnes med ca. to måneder saksbehandlingstid på serveringsbevilling. Enkeltstående aktiviteter, som utdeling av f.eks. smaksprøver eller lignende med varighet under en uke, skal meldes mattilsynet.

  Før du søker om serveringsbevilling må du dokumentere leieavtale for kommunalt uteområde

  Privatpersoner eller lag og foreninger som ikke vanligvis driver med matproduksjon og salg, er unntatt meldeplikten dersom de kun skal selge én dag, men hygienekravene må fortsatt følges.

  Skal du servere alkohol under arrangementet må det søkes om både serveringsbevilling og skjenkebevilling. Tegninger av skjenkearealet legges ved søknaden.

  Sjenkebevilling

  Før du søker om serverings- og skjenkebevilling må du dokumentere leieavtale for kommunalt uteområde.

  Midlertidig utvidelse av skjenkeareal

  Kommunen må motta søknaden minst 14 dager før arrangementet.

  Permanent utvidelse av skjenkeareal

  Kommunen må motta søknaden minst to måneder før arrangementet, fordi den må behandles politisk.

  Enkeltstående arrangement

  Kommunen må motta søknaden minst fire uker før arrangementet.

  Informasjon om dette finner du på kommunens hjemmesider:

  Sjenkebevilling / serverinsgsbevilling

  Ytterligere informasjon om matservering finner du på nettsiden til mattilsynet:

  Matservering 

  Åpningstider for utsalgssteder er regulert gjennom Lov om helligdager og helligdagsfred.

  Denne finner du her

  Arrangør av konserter må senest fire uker før planlagt arrangement søke kommunal helsemyndighet om godkjenning av arrangement dersom det skal spilles musikk utendørs som kan utgjøre en støybelastning for nabolaget.

  Helsedirektoratets IS-0327

  «Musikkanlegg og helse, veileder til arrangører og kommuner» gir anbefalinger om tillatt lydnivå. Basert på relevante internasjonale standarder er det definert en høyeste grense for lydbelastning som kan aksepteres uten at det oppstår fare for hørselsskade for større grupper av befolkningen. Ringerike kommune legger disse kravene til grunn for hele publikumsområdet ved arrangementer:

  For musikkarrangementer som konserter og lignende, med varighet i halvannen time er varslingsgrensen 92 dB, mens absolutt grense er 99 dB, Lp, Aeq,30min. Toppverdi av lydtrykknivå skal ikke overskride 130 dB, Lp, Cpeak. Hvis det kan forventes at varslingsgrensen overskrides kan kommunen kreve at:

  a)    det gis informasjon om risiko for hørselskade ved arrangementet

  b)    egnet hørselvern tilbys uten ekstra kostnader

  c)    det etableres tydelig merkede stillesoner, som er tilgjengelige for publikum, og hvor lydnivå er under 85 dB

  Tidspunkt for tillatt støy er regulert gjennom Lov om helligdager og helligdagsfred, som du finner her:

  Lov om helligdager og helligdagsfred

  Vær også oppmerksom på at dette Byreglementet ikke er uttømmende, men kommer i tillegg til bestemmelsene i blant annet følgende regelverk:
  • Oppføring og bruk av bebyggelse og faste installasjoner reguleres gjennom norske byggeregler og kommunens arealplaner (reguleringsplan, kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel).
  • Universell utforming

  Forskrift om universell utforming: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732

  Likestillings- og diskrimineringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51?q=lov%20om%20likestilling

  • For visse typer tiltak, f.eks. faste installasjoner, må man søke byggesaksavdelingen om tillatelse. I tillegg må privatrettslige forhold tillate dette.
  • Dersom det skal spilles av musikk offentlig (ikke live-opptredener) skal det betales en avgift til TONO. Mer informasjon om dette finner du her: https://www.tono.no/kunder/
  • Naboer skal varsles dersom det er påkrevd. Hvem og hvordan det varsles avhenger av arrangement. Nabovarselet skal fortelle hva du arrangerer og på hvilken måte naboene blir berørt (parkering, stengning av gate, støy osv.). Et godt nabovarsel bør også fortelle hvordan arrangøren på best mulig måte har tenkt å likevel legge til rette for de naboene som blir berørt. Naboloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15
  Siste endret: 09.01.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?