Du er her: Hjem / Salgs-, serverings- og skjenkebevilling

Innhold

  Salgs-, serverings- og skjenkebevilling

  Dersom du skal servere mat, selge eller skjenke alkohol må du søke om bevilling til dette før du starter opp.

  Hvem må ha bevilling?

  Alle som driver et serveringssted må ha serveringsbevilling, dersom du i tillegg serverer alkohol må du også ha skjenkebevilling.

  Selger du alkohol må du ha salgsbevilling.

  Huskeregel: Dersom du tar betalt for alkoholholdig drikk, må du alltid ha bevilling.

  Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre. Man trenger for eksempel ikke søke bevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til arrangementet.

  Hva slags type bevilling trenger du?

  Servering av mat

  Det krever serveringsbevilling.
  Skjenker du alkohol i tillegg, må du både ha serveringsbevilling og skjenkebevilling.

  Fast servering av alkoholholdig drikke (mot betaling)

  Om du skal servere alkohol fast, som i en bar eller lignende, må du både søke om serveringsbevilling og skjenkebevilling

  Salg av alkohol

  Selger du alkohol som ikke drikkes på stedet, for eksempel i butikk eller lignende, så kreves det salgsbevilling.

  Lukket selskap (selge alkoholholdig grikke)

  Skal du ha et lukket selskap med inviterte gjester og skjenking av alkohol mot betaling, kreves ambulerende skjenkebevilling.

  Åpent arrangement (selge alkoholholdig drikke)

  Skal du ha et åpent arrangement hvor gjester kan melde seg på selv, og det skjenkes alkohol mot betaling, kreves skjenkebevilling for en enkeltanledning.

  Lukket arrangement (gratis alkoholholdig drikke)

  Du trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre. Man trenger ikke søke bevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til arrangementet.

  Søknad om serveringsbevilling

  Du må ha serveringsbevilling dersom du skal servere mat og/eller drikke. 

  Dersom du ønsker å åpne et nytt serveringssted, i tillegg til det du allerede har bevilling for, må du søke om ny bevilling for det nye stedet. Du kan altså ha flere serveringsbevillinger. 

  Søknaden må sendes inn til kommunen minst tre måneder før planlagt oppstart.

  Når vi mottar søknad om serveringsbevilling oversendes den til sosialtjenesten, politiet, skatteoppkrever og skatteetat for uttalelse. Søknaden kan også bli oversendt andre instanser. 

  Du har krav på å få serveringsbevilling dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger forhold av «politimessige hensyn» som gjør det utilrådelig at bevilling gis.

  Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer. Endringer kan for eksempel være skifte av daglig leder, endring av driftskonseptet eller endring i eierforholdet. Les mer om endringer her

  Serveringsbevillingens varighet

  Serveringsbevillingen har ingen tidsbegrensning.

  Serveringsbevillingen omfatter

  Bevillingen gjelder kun for det serveringsstedet som det er søkt bevilling for, og for den bevillingshaveren som er oppgitt i bevillingen. 

  Krav

  Serveringsstedet ha en daglig leder/styrer som er myndig, og har det reelle ansvaret for den daglige driften.

  Det er et krav om at den som søker om bevilling (bevillingshaver), personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, samt daglig leder har uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen og likestillings- og diskrimineringsloven. Personene nevnt ovenfor må heller ikke ha brutt annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted. Eventuelle negative merknader fra høringsinstansene vil sendes til bevillingshaver for uttalelse.

  Pris for serveringsbevilling

  Det koster ikke noe å søke om serveringsbevilling, men du må betale et gebyr for å avlegge etablererprøven.

  Det koster 400,- kroner å avlegge kunnskapsprøve.

  Vedlegg til søknaden må inneholde:
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve for daglig leder
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Skatteattest for søker og andre med vesentlig innflytelse på virksomheten
  Søknadsskjema

  Søknad om fast skjenkebevilling

  En fast skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling.

  Hvem kan søke

  Det kreves uklanderlig vandel (rent rulleblad) fra den som søker om bevilling (bevillingshaver), personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten(f.eks. medeiere, familie, ektefelle, osv.), samt daglig leder med hensyn til:

  • straffelovgivningen
  • skatte- og avgiftslovgivningen
  • regnskapslovgivningen
  • likestillings- og diskrimineringsloven

  I tillegg må:

  • Bevillingshaveren utpeke en styrer, med stedfortreder, knyttet til serveringsstedet.
  • Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.
   • Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

  Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

  Pris for fast sjenkebevilling

  Bevillingsgebyr beregnes etter satser i alkoholforskriften § 6-2. 

  Minstegebyret er på kr 5400,-

  Kommunen kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

  Skjenkebevillingens varighet

  Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kan gis for maksimum åtte år om gangen. Dette gjelder ikke dersom skjenkestedet får tolv eller flere prikker i bevillingsperioden eller får bevillingen inndratt.

  Hva omfatter bevillingen

  Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. 

  Bevillingen kan gjelde:

  • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1)
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent (gruppe 2)
  • all alkoholholdig drikk (gruppe 3)

  Bevillingen gis for ett bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet.

  Søknad om skjenkebevilling

  Du må søke skriftlig. Du må sette deg inn i regelverket før du søker.

  Søknad om serverings- og skjenkebevilling må sendes inn minst tre måneder før man planlegger oppstart.

  Når kommunen mottar søknad om fast skjenkebevilling oversendes den både til sosialtjenesten, politiet, skatteoppkrever og skatteetaten for uttalelse. Eventuelle negative merknader fra høringsinstansene vil sendes til bevillingssøker for uttalelse.

  Du får skriftlig melding om vedtaket. 

  Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet, og kan også bli oversendt andre instanser.

  Søknaden må inneholde (vedlegg)
  • Konseptbeskrivelse
  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Kopi av skjøte eller leiekontrakt
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve i serveringsloven for daglig leder
  • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder er registrert i arbeidstakerregisteret (NAV) og har lovlig arbeidskontrakt
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Skatteattest for bevillingssøker og andre med vesentlig innflytelse på virksomheten
  Søknadsskjema

  Skjenkebevilling for en enkelt anledning (åpent arrangement)

  Du må søke skjenkebevilling for en enkelt anledning der arrangementet er åpent for publikum og du skal selge alkohol til deltakerne, som:

  • festivaler og offentlige arrangementer, forestillinger eller utstilllinger
  • dersom du skal selge alkohol i lokaler uten skjenkebevilling

  Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom.

  Normalt gis ikke slik bevilling for lengre tidsrom enn 14 dager.

  Når du søker skjenkebevilling for enkelt anledning, må du:

  • føre opp en ansvarlig person.
  • beskrive nøyaktig hvor arrangementet skal foregå, særlig hvis det er utendørs. Noen ganger må det leveres inn en skisse over arealet, og/eller dokumentasjon på at man har fått tillatelse fra grunneier.
  Krav

  For å få innvilget skjenkebevilling for enkelt anledning, må du som bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse (f.eks. medeiere, familie, ektefelle, osv.) på virksomheten, ha uklanderlig vandel med hensyn til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

  I tillegg må du/dere ha uklanderlig vandel i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

  Du må også søke om å få godkjent en styrer og stedfortreder for arrangementet. Styrer og stedfortreder må ha fylt 20 år.

  Søknaden sendes over til sosialtjenesten, politiet, skatteoppkrever og skatteetaten for uttalelse. Eventuelle negative merknader fra høringsinstansense vil sendes til bevillingssøker for uttalelse.

  Frist

  Søknadsfrist er 3 måneder før arrangementet.

  Pris for bevilling for enkeltanledninger

  Gebyr for skjenkebevilling for enkelt anledning er per arrangement minstegebyret.

  Minstegebyret er på kr 5400,-

  Bevillingsgebyr blir fastsatt for ett kalenderår om gangen, jf. alkoholforskriften § 6-2 tredje ledd.

  Etterarbeid

  Når arrangementet er avsluttet skal du sende inn omsetningsoppgave.

  Søknadsskjema

  Ambulerende skjenkebevilling

  Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer der man på forhånd vet hvem som kommer, for eksempel private jubileum, bryllup, eller jobbfester.

  Du må søke ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap hvis:

  • du leier lokale og tar betalt for alkohol
  • hvis lokalet har serveringsbevilling
  • bestiller mat eller drikke via utleiers påkrevde cateringselskap
  • hvis utleier stiller serveringspersonell
  Hvem kan søke og hvordan

  Hvem:

  • Søker må være en navngitt person, over 20 år.
  • Du må kjenne bestemmelsene i alkohollovgivningen, men det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.
  • Du må utpeke en styrer og evt. en stedfortreder som skal ha ansvaret for skjenkingen. Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om stedfortreder pga. skjenkestedets størrelse eller arrangementets karakter.
  • Styrer og stedfortreder må ha fylt 20 år og kunne fremlegge legitimasjon. 

  Hvordan:

  • Søknadsfrist er 14 dager før arrangementet.
  • Legg ved kopi av legitimasjon for styrer og evt. stedfortreder. Det er ikke krav om at det skal innhentes uttalelser fra høringsinstanser før bevillingen gis.
  • Legg ved en nøyaktig beskrivelse over hvor arrangementet skal foregå, særlig hvis det er utendørs. Noen ganger må man levere inn en skisse over arealet, og/eller dokumentasjon på at man har fått tillatelse fra grunneier.

  Dersom ambulerende skjenkebevilling ikke er i orden, kan ikke arrangementet avholdes.

  Pris for ambulerende bevilling
  Søknadsskjema

  Kunnskapsprøver for bevillinger

  Før salgs-, skjenke- eller serveringsbevilling kan gis, må man ha bestått kunnskapsprøven som kreves.

  Serveringsbevilling

  For å få serveringsbevilling kreves det at daglig leder har bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet.

  Salgsbevilling

  Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

  Skjenkebevilling

  Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Daglig leder må ha bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet.

  Bestille læremateriell

  Læremateriell kan bestilles på vinn.no.

  Pris og fakturering

  Kunnskapsprøve blir fakturert etter gjeldende sats pr prøvetakning. Behandlingsgebyr er i henhold til kommunens betalingsreglement.

  Det koster 400,- kroner å avlegge kunnskapsprøve.

  Faktura vil bli sendt. 

  Avtale tidspunkt for prøve

  Tidspunkt for prøve må avtales på forhånd. Om du ønsker å ta slik kunnskapsprøve kan du ta kontakt med Servicetorget:

  Slik søker du om salgsbevilling for alkohol

  Driver du butikk og skal selge alkoholholdig drikke til forbruker, må du søke kommunen om salgsbevilling.

  Salgsbevilling gjelder alkoholholdig drikke i gruppe 1, dvs. drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

  Når kommunen mottar søknad om salgsbevilling oversendes den både til sosialtjenesten, politiet, skatteoppkrever og skatteetaten for uttalelse. Søknaden kan også bli oversendt andre instanser. Eventuelle negative merknader fra høringsinstansene vil sendes til bevillingssøker for uttalelse.

  Vandel

  For å få innvilget salgsbevilling må du som bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse (f.eks. medeiere, familie, ektefelle, osv.) på virksomheten, ha uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. I tillegg må du/dere ha uklanderlig vandel i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

  Du må også søke om å få godkjent en styrer og stedfortreder for salgsstedet. Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven og begge må ha fylt 20 år. Styrer og stedfortreder må være ansatt på serveringsstedet eller jobber der i kraft av eierstilling.

  Vedlegg til søknaden 
  • Konseptbeskrivelse
  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Kopi av skjøte eller leiekontrakt
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder
  • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder er registrert i arbeidstakerregisteret (NAV) og har lovlig arbeidskontrakt
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Skatteattest for bevillingssøker og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
  Pris for salgsbevilling for alkohol

  Prisen for en salgsbevilling er basert på stedets omsetning av antall liter alkohol. For mer informasjon se under punktet "omsetningsoppgave for alkohol".

  Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1 740,- pr. år. (2020)

  Bevillingsgebyr blir fastsatt for ett kalenderår om gangen, jf. alkoholforskriften § 6-2 tredje ledd.

  Salgsbevillingens varighet

  Salgsbevillingen for alkoholholdig drikk kan gis for maksimum åtte år av gangen. Dette gjelder ikke dersom salgsstedet får tolv eller flere prikker i bevillingsperioden eller får bevillingen inndratt.

  Salg av tobakk

  Dersom du skal selge tobakksvarer og tobakkssurrogater må du registrere dette senest 14 dager før salget starter. Registreringen gjøres på helsedirektoratets hjemmeside. Kommunen følger opp med kontroller.

  For mer informasjon og registrering, kan du lese mer på:

  Helsedirektoratets nettsider

  Tilsynsavgift

  Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen.

  Tilsynsavgift for registrerte salgssteder er kr. 4 800,- pr. år. (2021). 

  Tilsynsavgift for midlertidige salgssteder er kr. 1 280,- pr. år. (2021). 

  Endring eller overdragelse av bevilling

  Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. 

  Eksempler på endringer er:

  • skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen
  • endringer i driftskonsept
  • endringer i eierforhold

  Slike endringer krever ofte ny godkjenning og i noen tilfeller ny bevilling. 

  Bytte av styrer og stedfortreder for styrer av bevilling

  Søknad om bytte av styrer og stedfortreder kan sendes som mail eller brev, da det ikke er utarbeidet eget søknadskjema.

  Mail kan sendes til:

  brev kan sendes til:

  Postadresse

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum 
  3502 Hønefoss

  Søknaden må inneholde

  Søknaden må inneholde navn, adresse og fullt fødselsnummer på personen som søkes godkjent.

  Vedlegg til søknaden

  • Dokumentasjon på at søker er ansatt i virksomheten eller arbeider der i kraft av sin eierstilling.

  • Bekreftet kopi av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven (for styrer og stedfortreder av skjenke- og salgsbevillinger).
  • Bekreftet kopi av bestått etablererprøve i serveringsloven (for daglig leder av serverings- og skjenkebevillinger).
  Overdragelse av virksomhet

  Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten.

  Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelsen 

  Omsetningsoppgave for alkohol

  Oppgave over forventet omsatt alkoholholdig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr. Det vil beregnes gebyr for hvert salgs-/skjenkested foretaket har bevilling for.

  Etter årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Ved avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, vil kommunen foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

  Frist for ordinær innsending av oppgave er 14. februar. Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelig omsetningstall foreligger.

  Priser for årlig salgs- og skjenkebevilling 2021

  Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal årlig betale et gebyr til kommunen, jfr. Alkohollovens § 1-7.

  Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

  Satsene fastsettes i statlige forskrifter i november/desember hvert år, og gjelder fra 1. januar året etter.

  Satser

  Gebyret betales etter følgende satser:

  Minstegebyr

  Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1 760,- pr. år.

  Minstegebyret for å inneha en skjenkebevilling er kr. 5 500,- pr. år.

  Salgsbevilling:

  0,22 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1*

  0,61 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 **

  Skjenking av alkoholholdig drikk:

  0,05 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1* 

  1,32 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 **

  4,36 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 ***

  *Gruppe 1: Drikke med alkoholinnhold over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol

  **Gruppe 2: Drikke med alkoholinnhold over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol

  ***Gruppe 3: Drikke med alkoholinnhold over 22 volumprosent alkohol

  Alkoholpolitisk handlingsplan i Ringerike kommune

  Alkoholpolitisk handlingsplan inneholder lokale regler og bestemmelser.

  Les alkoholpolitisk handlingsplan her

  Aktuelle lover

  Alkoholloven finner du her

  Alkoholforskriften finner du her

  Serveringsloven finner du her

  Lovfortolkninger og uttalelser til alkoholloven finnes her

  Andre ting som er søknadspliktig for serveringssteder

  Uteservering (byggesak)

  Bruksendring av lokaler (byggesak)

  Fettutskiller for servingsseteder og restauranter (utslipp)

  Siste endret: 28.01.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?