Du er her: Hjem / Skal du bygge? / Utslipp av oljeholdig avløpsvann (oljeutskiller) og påslipp av avløpsvann fra virksomheter

Innhold

  Utslipp av oljeholdig avløpsvann (oljeutskiller) og påslipp av avløpsvann fra virksomheter

  Kommunen har myndighet til å stille krav til utslipp fra oljeutskillere og påslipp av avløpsvann fra virksomheter.

  Oljeholdig avløpsvann og montering /bygging av oljeutskiller

  Kommunen er «forurensningsmyndighet» for utslipp av oljeholdig avløpsvann etter kapittel 15 i forurensningsforskriften, og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av disse følges. Kommunen kan fastsette vilkår for å motvirke at den tillatte forurensningen medfører skader eller ulemper, og som erstatter vilkårene i § 15-7, herunder krav til utslippsgrense, utslippssted, anordning og dyp, eller nekte etablering av utslipp.

  Figur 1. Eksempel på stående UK-oljeutskiller (Norsk Vann, 2007)

  Hva er oljeholdig avløpsvann?

  Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. Omfatter også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.

  Hvem må søke om utslipp av oljeholdig avløpsvann og montering/bygging av oljeutskiller?

  Forurensningsforskriften kapittel 15 gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra:

  • bensinstasjoner
  • vaskehaller for kjøretøyer
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og
  • anlegg for understellsbehandling som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

  Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av § 15-5.

  Det forutsettes at utslippstillatelsen er godkjent før kommunen kan behandle eventuell byggesøknad for nybygg, tilbygg endring osv.

  Det må søkes om utslippstillatelse:

  • før etablering av et nytt utslipp av oljeholdig vann, for eksempel i forbindelse med nybygging, påbygging og endring av bygg/bruksformål.
  • før vesentlig økning av utslipp, for eksempel hvis vannmengden øker som følge av større vaskehall, flere vannkraner ol. Med vesentlig økning menes normalt 25 % økning av et utslipp eller mer. Hvis et tillatt utslipp økes vesentlig, kan det være nødvendig å få en ny tillatelse fra kommunen. Kommunen må derfor gjøre en konkret vurdering av om endringene utgjør en vesentlig økning.
  • før man gjør endringer med på oljeutskilleranlegget. Eksempler på dette er hvis man har fått pålegg om å etablere nytt anlegg, vil bytte ut den gamle anlegget med et moderne renseanlegg eller flytte/endre utslippspunktet.
   Utslipp etablert før 2007 
   Utslipp av oljeholdig avløpsvann som ble etablert før 2007 og som har tillatelse etter forurensningsloven og tilhørende forskrifter er fremdeles lovlige. Forutsetningen er imidlertid at utslippet ikke økes vesentlig, og at de minst overholder kravene til rensing i § 15-7 om utslipp.

  Hvordan søker man om utslipp av oljeholdig avløpsvann og montering/bygging av oljeutskiller?

  Utslipp av oljeholdig avløpsvann og montering/bygging av oljeutskiller krever at det foreligger et vedtak (tillatelse) både etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 bokstav a, b, d, e, f, j og k og etter forurensningsforskriften (ff) § 15-4. Det forutsettes at behandlingen etter de to lovverkene samordnes.

  Tiltak jf. pbl § 20-1, kan ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt kommunen og den deretter har gitt tillatelse, med mindre unntak følger av §§ 20-5, 20-6, 20-7 eller 20-8. Der det kreves dispensasjon, kan ikke tiltaket utføres før dette er søkt om og gitt.

  Du som eier og bruker av anlegget vil i søknaden ha funksjonen «tiltakshaver». Ansvarlig søker vil være bindeledd mellom deg og kommunen

  Privatpersoner kan ikke selv søke, fordi en ansvarlig søker, må oppfylle kravene som er satt i pbl § 23-3, og ha sentralt godkjenning for ansvarsrett eller lokal erklæring om ansvarsrettetter. Den sentrale godkjenningen må gjelde området «Vannforsyning, avløp og renseanlegg». Normalt vil installasjon av et oljeutskilleranlegg tilhøre tiltaksklasse 1. For utslipp til grunnen eller resipient vil installasjon tilhøre tiltaksklasse 2 eller 3, avhengig av kompleksitet og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Dersom det søkes om lokal godkjenning skal det foreligge relevante referanseprosjekter.

  I henhold til pbl § 20-3, skal søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som nevnt i pbl § 20-1, forestås av foretak med ansvarsrett etter kapittel 23, med mindre unntak følger av pbl §§ 20-4 til 20-8.

  Den ansvarlige for virksomheten jf. ff § 15-1. Virkeområde, skal sørge for å utarbeide en fullstendig skriftlig søknad iht. ff § 15-4 og pbl § 21-1.

  Ansvarlig søker (SØK) er ansvarlig for å søke anmodning om ferdigattest før anlegget tas i bruk

  I henhold til pbl § 21-10 skal søknadspliktige tiltak avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra ansvarlig søker. Sluttdokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold av pbl.

  For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon for utført sluttkontroll, jf. § 24-2.

  Søknadsskjema og dokumentasjon

  Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann til offentlig avløpsledning og etablering av oljeutskiller skal sendes til kommunen via Entreprenørportalen. Gjelder også der det ikke er offentlig avløpslednig som tar imot avløpsvannet.

  Dokumentasjon (vedlegg)
  Dokumentasjon til søknaden jf. pbl og ff må utarbeides av fagkyndig. Dette er obligatorisk dokumentasjon og tilleggsdokumentasjon som må vurderes. For utslipp til grunnen/resipient er det viktig å dokumentere at brukerinteresser ikke blir påvirket negativt.

  Obligatorisk dokumentasjon

  Tilleggsdokumentasjon som må vurderes:

  • Søknad om dispensasjon fra forbud mot innlagt vann eller toalettavløp i aktuell reguleringsplan
  • Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet langs vann og vassdrag omtalt i bestemmelse § 1.8 i kommunedelplanen for Ådalsfjella
  • Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet langs vann og vassdrag omtalt i bestemmelse § 11.1 i kommuneplanen
  • Bekreftelse fra Bane NOR om innvilget dispensasjon fra byggeforbudet langs jernbane
  • Bekreftelse fra Statens Vegvesen om innvilget dispensasjon fra byggeforbudet langs riks- eller europavei
  • Bekreftelse fra fylkeskommunen om innvilget dispensasjon fra byggeforbudet langs fylkesvei
  • Signert avstandserklæring fra nabo eller søknad om dispensasjon fra pbl. § 29-4
  • Avtale om plassering av oljeutskilleranlegget på annenmanns grunn
  • Redegjørelse for tenkte tiltak for å ivareta rødlista arter og/eller hindre spredning av svartelista arter
  • Redegjørelse for tenkte tiltak for å ivareta freda kulturminner
  • Redegjørelse for behovet for sikringstiltak mot skred og/eller flom
  • Redegjørelse for risikoen for forurensning av drikkevannskilder og andre brukerinteresser
  • Resultater av kornfordelingsanalyse og infiltrasjonsdiagram
  • Utregning av nødvendig infiltrasjonsareal og grøftelengde 

  Hva koster behandling av utslippssøknad?

  For behandling etter forurensningsforskriften kr 6050,- (*)
  For behandling etter plan- og bygningsloven kr 5750,-
  Godkjenning av ansvarsrett etter plan- og bygningsloven hvis foretak har mangelfull kompetanse kr 2300,-
  Dispensasjoner (fra kommuneplan, reguleringsplan, lokal forskrift o.l.) kr 4600,-
  Ulovlig påbegynt eller utført arbeid 50% påslag

  For oljeutskiller med påslipp/utslipp til kommunens avløpsnett tas det foreløpig kun gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

  * For utslipp til grunnen/resipient tas det gebyr for saksbehandling etter både forurensningsforskriften kap 15 og plan- og bygningsloven.

  Hvilke stoffer og grenseverdier gjelder for utslipp fra oljeutskiller?

  Vanlige stoffer og grenseverdier:

  • olje og oljeprodukter, herunder mineralolje, bensin, White Spirit, parafin, fyringsolje, dieselolje, motorolje og smørefett.
  • spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask ol.
  • Andre stoffer: tungmetaller 

  Grenseverdier for oljeinnhold i avløpsvannet er i kapittel 15 satt til maks 50 mg/l eller 5mg/l ved utslipp til grunnen/resipient. Grenseverdien gjelder også for anlegg godkjent før 1.1.2007.

  Vedtak med tilhørende vilkår kan sette strengere utslippsgrense. Dette gjelder særlig der utslipp av oljeholdig avløpsvann ikke går til kommunal avløpsledning, men til grunnen/resipient.

  Internkontroll

  Virksomheter som har utslipp av oljeholdig avløpsvann, har normalt også en rekke andre områder der det må utøves internkontroll. Internkontrollen i tilknytning til oljeutskilleranlegget vil derfor være en del av virksomhetens internkontrollopplegg.

  Vern av det ytre miljø mot forurensning og bedre behandling av avfall er spesielt aktuelt for oljeutskilleranlegg. Internkontrollforskriften gir også anvisninger om at internkontrollen skal dokumenteres iden form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

  Krav til tømming og kontroll

  I utslippstillatelsen stilles det vanligvis vilkår om at oljeutskilleren skal tømmes regelmessig (minimum én gang pr år) eller underlegges en kontrollrutine som sikrer at den blir tømt til riktig tid. Bunnfelt slam i oljeutskilleren må også fjernes. Belastningen på anlegget vil avgjøre hyppigheten. Produsenten av oljeutskilleren eller FDV-dokumentasjon vil kunne opplyse om utskillerens oppsamlingskapasitet i form av tykkelse på oljelaget.

  I utslippstillatelsen stilles det vanligvis vilkår om at sandfang skal tømmes regelmessig (minimum én gang pr år) eller underlegges en kontrollrutine som sikrer at den blir tømt til riktig tid. Belastningen på anlegget vil avgjøre hyppigheten. Produsenten av sansfanget eller FDV-dokumentasjon vil kunne opplyse om dette. Sanden skal tømmes av godkjent tømmefirma med ADR-godkjent tankbil (ADR-avtalen: Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods).

  I henhold til avfallsforskriften § 11-8 skal farlig avfall leveres minimum én gang pr. år dersom mengden overstiger 1 kg.

  Kommunen kan pålegge virksomheten hyppigere tømming dersom nødvendig.

  Årlig rapportering

  I utslippstillatelsen stilles det bl.a. vilkår om årligrapportering til Ringerike kommune. Årsrapport ved Skjema for Årsrapport oljeutskiller (1 skjema per oljeutskiller) skal fylles ut og sendes innen 1. mars hvert år til postmottak@ringerike.kommune.no

  Den ansvarlige for utskilleranlegget (tiltakshaver) skal foreta rapporteringen, men dette kan også knyttes til en driftsoppfølgingsavtale og utføres av et eksternt firma.

  Påslipp av avløpsvann fra virksomheter til offentlig avløpsnett

  Kommunen er «påslippsmyndighet» for eksisterende og nye påslipp etter kapittel 15A i forurensningsforskriften, for å stille krav med tilhørende vilkår til virksomheter som slipper avløpsvann på kommunens ledningsnett. Dette for å sikre at det kommunale avløpsanlegget overholder sin utslippstillatelse, at det ikke oppstår skade på anlegget, på helsen til egne ansatte eller vanskeliggjør slamhåndteringen. Kommunens rolle er som sekundærmyndighet, og påslippskrav kommer i tillegg til kravene som fylkesmannen har fastsatt i sin utslippstillatelse. Når kommunen har vedtatt påslippskrav som er strengere enn kravene i utslippstillatelsen, må virksomheten forholde seg til det strengestekravet.

  Figur 2. Eksempel på virksomheter med påslipp til offentlig avløpsledning (Norsk Vann, 2007)

  Miljødirektoratet/ fylkesmannen forurensningsmyndighet for utslipp fra virksomheter, uavhengig av om avløpsvannet går via et offentlig avløpsanlegg eller direkte til resipient. Hvis utslippet ikke kan slippes på kommunal ledning er det dem som bestemmer hvilken resipient utslippet skal ledes ut i (gjelder ikke for kapittel 15 utslipp fra oljeutskiller). For å finne ut om et utslipp vil påvirke resipienten og redusere miljøtilstanden i anleggsfasen, skal virksomhetene alltid utarbeide en miljørisikovurdering og et miljøoppfølgingsprogram. Ved store utbyggingsprosjekter, og dersom kommunen er i tvil, kan utbygger/kommunen kontakte fylkesmannen for å få hjelp til å vurdere om det er behov for tillatelse etter forurensningsloven.

  Hva er påslipp av avløpsvann fra virksomheter?

  Tilførsel av alt avløpsvann til offentlig avløpsnett fra bygninger og anlegg som benyttes i handel, industri, transport (herunder veger) og annen virksomhet, unntatt avløpsvann fra husholdninger. Typisk en virksomhet som har utslipp av prosessavløpsvann, kjølevann, sigevann, vaskevann, overvann, anleggsvann og annet som skiller seg fra sanitært avløpsvann.

  Når må du søke om påslipp?

  Virksomheter som har planer om å etablere et påslipp til en kommunal avløpsledning må først undersøke om det er behov for en utslippstillatelse hos relevant forurensningsmyndighet for bransjen. Uavhengig av behovet for utslippstillatelse, må virksomheten be kommunen, som anleggseier, om tillatelse til å slippe avløpsvann på deres ledning. Dette gjelder også påslipp av overvann til kommunal overvannsledning. Påslippstillatelsen kan erstattes av en uttalelse fra kommunen som anleggseier til søknaden om utslippstillatelse.

  Hvem må ha fettavskiller?

  Følgende typer virksomhet skal vanligvis ha fettavskiller:

  • Kantiner
  • Restauranter
  • Kafeer og konditorier
  • Cateringvirksomheter
  • Gatekjøkken, kiosker og hamburgerbarer
  • Slakterier og kjøttforedlingsbedrifter/røykeri
  • Bakerier
  • Matbutikker med ferskvare

  Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettavskilleren, slik at den overholder de krav som kommunen fastsetter (jf. standard sanitærabonnement).

  Hvordan søker du påslipp av avløpsvann?

  Virksomheten må søke kommunen om tillatelse, gjerne samtidig med byggesøknader (samhandling jf. pbl). Søknaden sendes til kommunen via Entreprenørportalen

  Kommunen gir tillatelsen i form av et enkeltvedtak. Etter forvaltningsloven § 24 kan kommunen unnlate å begrunne vedtaket, dersom den innvilger søknaden og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket.

  Opplysningene i søknaden avgjør om virksomheten må rense avløpsvannet før påslipp. Det kan også være aktuelt å stille krav om å installere et prøvetakingspunkt etter rensing.

  Relevante opplysninger i søknaden:

  • Kontaktinformasjon mv.
  • Opplysninger om alle aktiviteter/prosesser som skal foregå, og hvilken påvirkning disse kan ha på avløpsvannet.
  • Volum (l/s)
  • Forventet kjemisk sammensetning av vannet (eks. pH, temperatur, miljøgifter, tungmetaller, nitrogen, fosfor, KOF-organisk stoff mm)
  • Antatte vannmengder (l/s) og årlige avløps-/prosessavløpsmengder
  • Beskrivelse av eventuelt renseanlegg inkl. prøvetakingspunkt
  • Eventuell tillatelse fra statlig myndighet (Fylkesmannen eller Miljødirektoratet)

  Hva koster påslippet?

  Normalt beregnes avløpsgebyret på grunnlag av måltvannforbruk eller målt avløpsmengde fra virksomheten(m³/år), og man legger til grunn de ordinære satsene for avløpsgebyr i kommunen (kr/m³). Det er det totale utslippet fra virksomheten som skal rapporteres til kommunen.

  Kommunen kan senere vurdere å innføre tilleggsgebyr basert på mengden (voum) og eller grenseverdier som overskrider «vanlig kommunalt avløpsvann».

  Hvilke stoffer og grenseverdier gjelder for påslipp av avløpsvann?

  Før påslipp skal vannkvaliteten tilfredsstille kommunens grenseverdier.

  Vanlige stoffer og grenseverdier

  • Tungmetaller og cyanid (krom, arsen, kvikksølv, bly mm.)
  • Organiske forurensninger
  • Nitrifikasjonshemmende stoffer
  • Fett
  • Olje (mineralolje)
  • Næringsstoffer og ikke-toksiske organiske stoff
  • Suspendert stoff
  • Andre: temperatur, pH og ioner

  Det er vanskelig å oppgi generelle grenseverdier for alle stoffer, da disse må vurderes i hvert tilfelle. For noen stoffer kan grenseverdien være lik konsentrasjonen av stoffet som finnes i kommunens drikkevann.

  Ved påslipp av varmt vann fra nødkjøleanlegg, er det den som er ansvarlig for virksomheten som skal sikre at vannet ikke holder for høy temperatur.

  -       Ved påslipp til kommunens ledninger skal kjølevannet ha temperatur lavere enn 50oC.

  -       Rent kjølevann skal fortrinnsvis føres til overvannsledninger. Når utslippet kommer til vassdrag, krever Fylkesmannen at temperaturen skal være under 20oC.

  Internkontroll

  Virksomheter som har påslipp av avløpsvann, har normalt også en rekke andre områder der det må utøves internkontroll. Internkontrollen i tilknytning til påslippstillatelse vil derfor være en del av virksomhetens internkontrollopplegg.

  Vern av det ytre miljø mot forurensning og bedre behandling av avfall er spesielt aktuelt for oljeutskilleranlegg. Internkontrollforskriften gir også anvisninger om at internkontrollen skal dokumenteres iden form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

  Tømming av fettavskiller og andre slamavskillere

  Tømming kan i mange tilfeller avgjøres i utslippstillatelsen gitt av Miljødirektoratet /fylkesmannen. Påslippstillatelsen kan stille strengere krav til tømming hvis dette må til for å opprettholde sikkerheten til kommunens avløpsanlegg. Produsenten eller FDV-dokumentasjon, vil kunne avgjøre hyppigheten jf. dimensjonering og belastningen på anlegget.

  Relevant regelverk og veiledning 

  Forskrifter:

  Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

  Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

  Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann 

  Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Kapittel 15A. (§ 15A-4. Påslipp til offentlig avløpsnett)

  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike kommune, Buskerud

   

  Veiledere for prosjektering, drift og kontroll:

  TA2949 - Drift av oljeutskillere (Miljødirektoratet)

  M30 - Drift av oljeutskillere (Miljødirektoratet)

  A156 - Veiledning for oljeutskilleranlegg (Norsk Vann)

  VA-miljøblad nr. 120 - Olje- og bensinutskilleranlegg

  A228 - Påslipp av avløpsvann fra virksomheter– Veiledning

  VA-miljøblad nr. 121 - Fettutskilleranlegg

  Siste endret: 30.03.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?