Du er her: Hjem / Skal du bygge? / Dispensasjon i byggesaker

Innhold

  Dispensasjon i byggesaker

  Det klare utgangspunktet er at alle byggverk skal gjøres innenfor lovverk, planer og bestemmelser. De ulike bestemmelsene har blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor vanligvis ikke gi tillatelse til å fravike dette. I unntakstilfeller kan det likevel sendes inn søknad om dispensasjon.

  I hvilke typer saker kan man vurdere å søke om dispensasjon?

  • Dersom naboen din ikke ønsker å gi samtykke til plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrense.
  • Dersom du ønsker å bygge høyere eller større enn det reglene i kommuneplan/ reguleringsplan tillater.
  • Dersom det er byggeforbud i området f.eks. i LNF-område, i 100m sonen langs vann- og vassdrag og i marka. 
  • Dersom du ønsker å bygge utenfor angitte byggelinjer i reguleringsplanen.

  Kriterier for dispensasjon

  Ingen har krav på å få dispensasjon. Politisk vedtatte planer og andre bestemmelser skal som hovedregel alltid følges. Ved søknad om dispensasjon vurderes det om hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Det skal med andre ord mye til for å kunne innvilge dispensasjon.

  Det må være forhold som kan påberopes konkret i saken, og ikke generelle grunner som kan fremføres av alle. Argumentasjon som knytter seg til hensynet bak regelen, areal- og ressursdisponering, skal vektlegges. Økt plassbehov, ønske om bedre utnytting av eiendommen, forhold vedrørende søkers person (sykdom eller lignende) og fordeling av arv er sjeldent relevant.

  Dispensasjon etter pbl. 19-2 (dispensasjonsvedtaket) kan gis permanent eller midlertidig. Når dispensajonen gis midlertidig, må søkeren ved dispensasjonstidens utløp fjerne oppførte eller opphøre midlertidig bruk uten utgift for kommunen.

  Det kan også knyttes spesielle vilkår til en dispensasjon.

  Søk dispensasjon

  I utgangspunktet skal alle byggverk skal gjøres innenfor lovverk, planer og bestemmelser. De ulike bestemmelsene har blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor vanligvis ikke gis tillatelse til å fravike dette.

  I enkelte unntakstilfeller kan det likevel, etter søknad, gis dispensasjon fra krav som er fastsatt i plan, lov eller forskrift, jf pbl. §19-1.

  Søknadskjema/blankett og informasjon om dispensasjon finner du her

  Annen informasjon om dispensasjon i byggesaker

  Pris for behandling av dispensasjonssøknader finner du i kommunens gebyrregulativ (side 18-19):

  Kommunens betalingsreglement

  Du kan lese mer om dispensasjon her:

  NKF: Hva er dispensasjon? 

  Statsforvalterens veileder om dispensasjoner

  Siste endret: 16.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?