Du er her: Hjem / Arealplaner / Byplan

Innhold

  Byplan

  Områderegulering Hønefoss, vedtatt 05.09.2019

  Hva er byplanen?

  Områderegulering Hønefoss, heretter omtalt som byplanen, ble vedtatt i kommunestyret 5. september 2019. Planen legger rammene for den fremtidige utviklingen av byen Hønefoss, blant annet ved å definere fremtidig arealbruk, transportløsninger og fokusområder. Byplanen bygger opp under målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel, blant annet ambisjoner om vekst. Byplanen består av et plankart og tilhørende planbestemmelser, samt et retningsgivende kvalitetsprogram.  

  Byplanens hensikt og ambisjoner

  §1.1 i byplanens bestemmelser beskriver planens hensikt ytterligere:

  Planen skal legge til rette for framtidig utvikling og vekst i Hønefoss sentrum. Formålet er å oppnå et variert og levende byliv som bygger videre på byens historiske bebyggelse og kvartalsstruktur. Det legges opp varierte boformer og en betydelig kontor-, nærings- og forretningsutvikling i nærhet til jernbanestasjonen. Sentrum skal styrkes og utvikles med god kvalitet og estetikk, som et tett sentrum med gater og møteplasser, der gående prioriteres og det er god kontakt med elva. Planen skal fastlegge rammene for et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem som skal sikre tilgjengeligheten til sentrum og bygge opp under jernbanestasjonen som et knutepunkt på Ringeriksbanen. 

  Planens ambisjoner

  Hønefoss skal ha en tydelig identitet og et bredt utvalg av funksjoner. Ved å legge til rette for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser i sentrum, bygges det opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer i fremtiden. En bærekraftig og funksjonell løsning for trafikkavviklingen i Hønefoss vil også være en sentral del av arbeidet.


  Ringeriksbanen er under planlegging, og Hønefoss vil få et InterCity-tilbud som gir ca. 30 min. reisetid til Oslo. Som følge av Ringeriksbanen forventes det en økt befolkningsvekst i Hønefoss og områdene rundt. En ny jernbanestasjon i Hønefoss må derfor planlegges som et godt integrert kollektivknutepunkt i byen.


  Hønefoss er en by og regionhovedstad med korte avstander. Befolkningen bor i eller tett på sentrum, samtidig som det fortsatt er gode muligheter til å fortette Hønefoss med flere boliger og arbeidsplasser tett på stasjonen. Dette gir et stort potensial for å tilrettelegge for gående og syklende. Ved å øke tilgjengeligheten for gående og syklende i Hønefoss vil man bidra til å skape en levende bykjerne for både innbyggere, pendlere og besøkende.  

  Plankart

  Kart over Hønefoss som viser fremtidig arealbruk, hensynssoner og løsninger for samferdsel. Plankartet hører sammen med planbestemmelsene, og disse utgjør til sammen byplanen.


  Plankart finner du her.

  Se planområdet i kommunens kartløsning

  Planbestemmelser

  Planbestemmelsene gir detaljerte føringer for arealbruk i Hønefoss, og utfyller og presiserer de arealformålene som angis i planen. Planbestemmelsene i byplanen setter regler om blant annet utforming av bygninger eller anlegg, utnyttelsesgrad for arealer, byggegrenser, krav til skjerming mot støy og luftforurensning med mer. Planbestemmelsene hører sammen med plankartet, og disse utgjør til sammen byplanen.

  Planbestemmelsene finner du her

  Kvalitetsprogram

  Kvalitetsprogrammet er forankret i byplanen, og viser gode løsninger for utforming av bebyggelse, offentlige byrom og felles uteområder tilpasset byens skala. Det inneholder retningslinjer for videre planlegging, og skal understøtte Hønefoss sin framtidige karakter og identitet.

  Kvalitetsprogrammet finner du her.

  Teknisk illustrasjonsplan

  Dette er en plan som viser hvordan bykjernen kan utvikles videre. En rekke av disse grepene er sikret i plankart og bestemmelser.


  Fylkeskommunen og Ringerike kommune fikk sammen utredet framtidig transportsystem. Illustrasjonsplanen er i tråd med denne utredningen, og viser framtidig gatestruktur med fortau, sykkelveier, kollektivfiler og grøntstrukturer.

  Teknisk illustrasjonsplan finner du her

  Se også kollektivutredning og transportutredning for Hønefoss.

  ROS-analyse og konsekvensutredning

  I forbindelse med byplanen ble det utarbeidet risko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og en konsekvensutredning. Begge utredningene kunnskapsgrunnlag for reguleringsplaner innenfor byplanen.

  ROS-analysen finner du her.

  Konsekvensutredningen finner du her.  

  Byutviklingsstrategien

  Byutviklingsstrategien ble utviklet gjennom tre åpne planverksteder mellom juni og september 2018. Gjennom dette har hele Ringerikssamfunnet vært invitert med til å påvirke egen framtid. Den skal gi en stødig retning for utviklingen av byen, og sikre at det ikke blir langt mellom ord og handling. Byutviklingsstrategien skal ikke stå alene, men kobles til andre langsiktige innsatser fra både offentlige og private aktører. Med hensyn til Ringeriksbanen og endringene byen vil oppleve, bidrar den til retning og innhold for byen som knutepunkt. Byutviklingsstrategien viser hvordan byen kan rigges for vekst, og samtidig bevare hverdagsmagien i regionens hovedstad.


  Byutviklingsstrategien har mål og strategier fram mot 2040 innenfor fire temaer:


  Mål 1: den trygge og gode byen for alle.
  Mål 2: regionens kollektivknutepunkt
  Mål 3: en mer tilgjengelig by
  Mål 4: en blågrønn by


  Strategien inneholder en samarbeidsplakat. Denne viser prinsipper for hva som må til for å få til et godt samarbeid. Prinsippene er utarbeidet på tvers av ståsteder og tilhørighet og gjelder for alle involverte. Denne vil legges til grunn for byutviklingsarbeidet framover.

  Byutviklingsstrategien finner du her. Samarbeidsplakaten er kapittel 3 i byutviklingsstrategien. 

  Siste endret: 09.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?