Du er her: Hjem / Arealplaner / Nasjonalt/regionalt regelverk

Innhold

  Nasjonalt/regionalt regelverk

  På denne siden finner du lenker til lover, forskrifter, retningslinjer, veiledninger og andre nyttige lenker tilknyttet nasjonalt eller regionalt nivå.

  Forventninger

  Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023

  Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2020

  Lover

  Plan og bygningsloven (plandelen)

  Forvaltningsloven

  Kulturminneloven

  Naturmangfoldloven

  Markaloven

  Forskrifter

  Konsekvensutredninger

  Kart- og planforskriften

  Behandling av private planforslag

  Retningslinjer og veiledere

  Rundskriv

  Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling (H-5/18)

  Retningslinjer for innsigelse i plansaker (H-2/14)

  Innsigelsespraksis på miljøområdet (T-2/16)

  Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven (H-6/17)

  Rikspolitiske/ statlige planretningslinjer (RPR/SPR) og - bestemmelser (RPB/SPB)

  SPR - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

  SPR - Differensiert strandsoneforvaltning

  RPR - Vernede vassdrag

  RPR - Barn og planlegging

  SPR - Klima- og energiplanlegging

  Veiledere/retningslinjer

  Plan- og bygningsloven og forskrifter (plandelen)

  Kommuneplanens arealdel

  Reguleringsplanveileder

  Medvirkning i planlegging

  Grad av utnytting

  Luftkvalitet i arealplanleggingen - retningslinje

  Støy i arealplanleggingen

  Jernbaneinteresser i arealplanlegging

  Oppfølging av kjøpesenterstoppen

  Veg- og gateutforming

  Garden som ressurs

  Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

  Kulturminner, kulturmiljøer og landskap

  Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder (Miljødirektoratet)

  Nasjonale planer

  Nasjonal transportplan 2014-2023

  Regionale planer

  Regional plan for Ringeriksregionen

  Andre viktige tema

  Universell utforming

  Miljø og bærekraft

  Miljøhandlingsplan for bolig- og byggsektoren 2009-2012

  "Miljøregelverk" - Byggemiljø

  Den moderne bærekraftige byen

  Klimahjelperen

  Klimatilpasning

  Risiko og sårbarhet (ROS-analyser)

  Barn og unge

  Kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser

  Belysning

  Lys på stedet - utendørsbelysning i byer og tettsteder

  Stråling

  Bebyggelse nær høyspentanlegg

  Sentrale myndigheter

  Miljøverndepartementets informasjonsside om planlegging

  Fylkesmannen i Oslo og Viken

  Viken fylkeskommune

  Riksantikvaren

  Miljødirektoratet

  Siste endret: 03.11.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?