Du er her: Hjem / Arealplaner / Nasjonalt/regionalt regelverk

Innhold

  Nasjonalt/regionalt regelverk

  På denne siden finner du lenker til lover, forskrifter, retningslinjer, veiledninger og andre nyttige lenker tilknyttet nasjonalt eller regionalt nivå.

  Forventninger

  Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027

  Statsforvalterens forventninger til kommunal planlegging 2023

  Lover

  Plan og bygningsloven (plandelen)

  Forvaltningsloven

  Kulturminneloven

  Naturmangfoldloven

  Markaloven

  Forskrifter

  Konsekvensutredninger

  Kart- og planforskriften

  Forskrift om behandling av private planforslag

  Retningslinjer og veiledere

  Rundskriv

  Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling (H-5/18)

  Retningslinjer for innsigelse i plansaker (H-2/14)

  Innsigelsespraksis på miljøområdet (T-2/16)

  Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven (H-6/17)

   

   

  Statlige planretningslinjer 

  Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

  Statlige planretingslinjer for klima- og energiplanlegging

  Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging

  Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

   

  Veiledere/retningslinjer

  Spørsmål og svar om plan- og bygningsloven

  Kommuneplanens arealdel

  Reguleringsplanveileder

  Medvirkning i planlegging

  Grad av utnytting

  DIBKs veileder om visuelle kvaliteter for småhus

  Sikkerhet mot kvikkleire (NVE Veileder 1/2019)

  Veileder for overvann i arealplaner (NVE Veileder 4/2022)

  Luftkvalitet i arealplanleggingen - retningslinje

  Støy i arealplanleggingen (T-1442/21)

  Jernbaneinteresser i arealplanlegging

  Veg- og gateutforming

  Garden som ressurs

  Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

  Kulturminner, kulturmiljøer og landskap

  Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder (Miljødirektoratet)

  KMDs veileder om universell utforming i planlegging

  Nasjonale planer

  Nasjonal transportplan 2014-2023

  Regionale planer og veiledere

  Regional plan for Ringeriksregionen

  Vest-Viken vannforvaltningsplan (2016-2021)

  Regional plan for kulturminnevern Buskerud 2017-2027

  Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035

  Veileder fra Viken fylkeskommune: Universell utforming i kommunal planlegging

  Andre viktige tema

  Universell utforming

  Miljø og bærekraft

  Miljøhandlingsplan for bolig- og byggsektoren 2009-2012

  "Miljøregelverk" - Byggemiljø

  Den moderne bærekraftige byen

  Klimahjelperen

  Klimatilpasning

  Risiko og sårbarhet (ROS-analyser)

  Barn og unge

  Kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser

  Belysning

  Lys på stedet - utendørsbelysning i byer og tettsteder

  Stråling

  Bebyggelse nær høyspentanlegg

  Sentrale myndigheter

  Regjeringens informasjonsside om planlegging

  Statsforvalteren i Oslo og Viken

  Viken fylkeskommune

  Riksantikvaren

  Miljødirektoratet

  Siste endret: 21.11.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?