Innhold

  Jordbruk

  Nydyrking

  Kommunen skal godkjenne plan for nydyrking ved opparbeidelse av udyrka jord til overflatedyrka eller fulldyrka jord. Det skal tas hensyn til miljøverdier slik som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet, samt legges vekt på å sikre driftsmessige gode løsninger.

  Søknad om nydyrking kan sendes inn fortløpende. Det finnes eget skjema. Kart som viser området som ønskes nydyrket og grøfteplan skal vedlegges.

  Les mer  Skjema

  Gårdskart

  Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom.

  Hole tok i bruk nye arealtall i Gårdskart i 2009 og Ringerike i 2010.

  Eventuelle feil og mangler (feil grenser eller markslag) må meldes tilbake til Landbrukskontoret. Arealtall i Gårdskart er grunnlag for tilskudd i jordbruket.

  Gårdskart

  Plantevernmidler

  Alle som skal kjøpe og bruke plantevernmidler må ha autorisasjonsbevis. For å få autorisasjon må man være fylt 18 år og ha gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave.

  I tillegg til bestått eksamen må det dokumenteres yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon.

  Informasjon om autorisasjonskurs gis av SNS Buskerud, landbruk.

  Informasjon om utstedelse av bevis etter bestått eksamen rettes til Landbrukskontoret

  Avlingsskade

  Avlingsskade som har oppstått som følge av klimatiske forhold kan gi rett til erstatning.

  Det er viktig at det meldes fra til landbrukskontoret uten ugrunnet opphold, dvs. så snart skaden oppdages.

  OBS! Nytt meldingssystem fra 2023! Melding skjer i Landbruksdirektoratets søknadssystem Agros, innlogging via Altinn.

  Søknadsfrist er 31. oktober.

  Les mer

  Velferdsordninger

  Avløsning ved ferie og fritid

  Ordningen skal legge til rett for at husdyrbrukere skal kunne ta ferie, få ordna fritid og hjelp til avlastning i onnetider. Alle foretak må kunne dokumentere utgifter til lønnsutgifter fra privatpersoner, avløserlag eller andre foretak. Avløser må være fylt 15 år, og kan ikke være ektefelle/samboer til en som har inntekt fra foretaket. Arbeidsoppgavene det gis tilskudd til må være tilknyttet husdyrdrifta. Trenger du mer informasjon eller veiledning, ta kontakt med landbrukskontoret.

  Du kan søka om avløsertilskudd ved del 2 av søknad om produksjonstilskudd.
  Søknadsfrist: 15. oktober.

  Les mer

  Avløsning ved sykdom mv.

  Ordningen skal bidra til å finansiere leie av avløser når en som har næringsinntekt fra foretaket ikke kan delta i arbeidet i foretaket grunnet sykdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn.

  For plante- og honningprodusenter gjelder ordningen kun i onnetida. Trenger du mer informasjon eller veiledning, ta kontakt med landbrukskontoret.

  Søknad må være sendt inn seinest tre måneder etter siste dag som gir rett til tilskudd.  Søknad om tilskudd til avløsning skal sendes til landbrukskontoret.

  Les mer

  Tidligpensjon i jordbruket

  Ordningen skal bidra til å lette og framskynde generasjonsoverganger for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk, gartneri og skogbruk.  Bruker må ha fylt 62 år for å få tidligpensjon. Trenger du informasjon eller veiledning, kontakt landbrukskontoret.

  Les mer

  Bruk av avløpsslam

  Avløpsslam er en ressurs som inneholder mye organisk materiale og plantenæringsstoffer, og kan benyttes i jordbruket. Bruken av avløpsslam er regulert i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Mottak av avløpsslam skal meldes til kommunen.

  Kontakt oss

  Landbrukskontoret for Ringerike og Hole

  Telefon: 32 11 74 00 (sentralbord)

  E-post: postmottak@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse: Fossveien 9

   

  Siste endret: 15.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?