Du er her: Hjem / Landsbrukskontoret for Ringerike og Hole / Landbrukseiendom

Innhold

  Landbrukseiendom

  Konsesjon

  Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.  

  Hvilke eiendommer krever konsesjon?
  • Bebygd eiendom med totalareal over 100 dekar, eller som består av mer enn 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord.
  • Ubebygd tomt over 2 dekar som i kommuneplan er avsatt til landbruksformål

  Søknad om konsesjon

  Når må jeg levere egenerklæring om konsesjonsfrihet?

  Dersom ervervet er konsesjonsfritt, er hovedregelen at erververen må innlevere skjema om egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen innleveres til landbrukskontoret, som bekrefter og kontrollerer at skjema er riktig utfylt.

  Egenerklæring er ikke nødvendig ved erverv av bebygd eiendom der arealet ikke overstiger 2 dekar. Egenerklæring er heller ikke nødvendig ved erverv av de fleste typer leiligheter. Egenerklæring er heller ikke nødvendig ved enkelte andre former for erverv. 

  Egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet

  Jeg har overtatt eiendom fra nær familie

  Erverv fra nær familie er som regel konsesjonsfritt.

  Når ervervet gjelder en bebygd landbrukseiendom med mer enn 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord og/eller mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten betinget av boplikt.

  Les mer om konsesjon her

  Bo- og driveplikt

  Ved erverv av landbrukseiendommer på over 100 dekar og/eller mer enn 35 dekar fulldyrka jord, må det søkes konsesjon. Man får boplikt når man overtar en eiendom som har mer enn 35 dekar fulldyrka jord og/eller 500 dekar produktiv skog. Den som overtar landbrukseiendommen må bosette seg på den innen ett år fra overdragelsen fant sted.

  Odelsberettigede er unntatt kravet om konsjesjon. Dersom ny eier ikke bosetter seg på eiendommen innen ett år må det likevel søkes om konsesjon.

  Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal, uansett størrelse, og det er driveplikt i hele eierperioden. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. Jorda må leies ut til annen landbrukseiendom i minst 10 år av gangen. Det kan søkes om dispensasjon fra krav om 10 års leievarighet.

  Les mer på landbruksdepartementets sider om:

  Boplikt   Driveplikt

  Deling og omdisponering

  Deling av landbrukseiendom krever godkjenning etter jordloven § 12. Dette gjelder både ved fradeling av ny tomt, og ved deling av driftsenhet. En søknad om deling kan også kreve behandling etter Plan- og bygningsloven.

  Landbrukseiendommer på samme eierhånd regnes som samme driftsenhet etter Jordloven.

  Dyrka og dyrkbar jord kan ikke brukes til annet enn jordbruksproduksjon eller disponeres slik at den er uegnet til jordbruksproduksjon i framtida. Hvis du ønsker å omdisponere dyrka eller dyrkbar jord må du søke om dispensasjon fra jordloven § 9.

  Les mer om: Deling   Omdisponering

  Priser

  Konsesjonsaker

  Behandling av søknad om konsesjon koster kr 5000,-

  I saker hvor det søkes konsesjon fordi erverver ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 (slektskapskonsesjon) tas det ikke gebyr.

  Delingssaker

  For behandling av søknader om deling etter jordloven koster det kr 2000,-

  Kontakt oss

  Landbrukskontoret for Ringerike og Hole

  Telefon: 32 11 74 00 (sentralbord)

  E-post: postmottak@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse: Fossveien 9

   

  Siste endret: 05.07.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?